هنرهای صناعی اسلامی، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۸۵-۹۸

عنوان فارسی تحلیل گفتمانی مدل آزمون در ۲ نگاره‌ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه‌ی صفویه
چکیده فارسی مقاله قرآن با زبان تمثیلی خود در شرح سرگذشت پیامبران، به عنوان سنتی تبلیغی عمل می­کند که گاهی امیدوار کننده و گاه بازدارنده است. گفتمان قرآنی که آیین گفتگوی خداوند با بندگان بواسطه­ی پیام وحی از سوی یک پیامبر است، با ذکر گنجینه­ای از داستان­های پیامبران امکان تفسیر لایه­های پیدا و پنهان نگاره­های پیامبران را فراهم می­کند. پژوهش حاضر به تحلیل گفتمانی، 2 نگاره که الگوی آزمون حضرت موسی در آن بروز کرده می­پردازد. بنابراین مهم­ترین سوال پژوهش این است: ابعاد گفتمانی آزمون حضرت موسی در برابر ساحران، چگونه در دو نگاره بروز کرده است؟ در مقاله­ی حاضر با استناد به قرآن در تحلیل پیام نگاره­ها، رویکرد «گفتمان قرآنی» از نوع تحلیل نشانه – معناشناسی و بر اساس گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای، استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد، صحنه­ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران در دو نگاره، با نمایش دو معجزه در هر نگاره، گفتمان قدرت و حقانیت الهی که حمایت الهی از پیامبر یا پادگفتمان آشکار کرد. همچنین تمامی شاخصه ­های تصویری چون جایگیری شخصیت ها و ایجاد ترکیب­بندی، افق دید یا دید فضایی در جهت بروز الگوی آزمون، فضای تنشی ناشی از آزمون را ایجاد کردند که در نگاره اول، مفهوم تقابل و جدال و نگاره­ی دوم، مفهوم پادگفتمان الهی بروز آشکارتری داشت. لازم به ذکر است، فضای تقابلی نگاره­ی اول، با مربع معناشناسی گریماس تحلیل شد تا این تقابل در نگاره بهتر مشخص شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گفتمان قرآنی، داستانهای پیامبران، نگاره حضرت موسی(ع) و ساحران، نشانه - معناشناسی

عنوان انگلیسی The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama
چکیده انگلیسی مقاله The Qur'anic discourse is the ritual of God's dialogue with the servants through the message of revelation
With a treasure of the prophets' stories, it is possible to interpret the hidden layers of the images of the prophets. In Quran view, discourse is the ritual of dialogue which a part of it is devoted to the story of the Prophets who communicate the message of divine invitation to their people. The stories concerning the divine prophets are remarkable conversations in Quran that historically or allegorically illustrate the reality of human life in the world. A part of the conversation also portrays the afterlife scenes. The conversation of God with humans, the conversation of God with angels, the dialogue of angels with humans, the conversation of humans with each other and with animals and conversations about monotheism, resurrection, prophecy, virtues and ethical vices, and the sequel of Adam's deeds and creation are some examples. In this invitation, the presentation of miracle is one of the most important characteristics of the Prophets which reveals the discourse of divine support or pro-discourse for assuring the Prophet invitation and divine power the present study deals with discourse analysis, 2 miniatures of Persian, which shows the pattern of testament of Moses. So the most important question of the research is this: How is the discursive test of the Prophet Moses against the witches, how does it appear in two Persian miniatures? In the present article, with the help of the Quran, in the analysis of two Persian miniatures, the "Quranic discourse" approach has been used in the form of cognitive-semantic analysis and based on the collection of library information. The semantic sign can be analyzed in two types of text: the said text (constant) and discourse (changing). Due to the fact that the Quran will be discursive for the discovery of meaning, fluidity and dynamism, the semiotic-semantic system of research will be discursive. The results show that the scene of the Prophet Moses and the wizards in two miniatures, by displaying two miracles in each of the pictures, revealed the discourse of power and divine truth from the Prophet. Also, all of the characteristics of the image, such as the placement of characters and the composition, space, compression or expansion of space, created a spatial visibility for the development of the test pattern, the atmosphere of opposition and the tension caused by the test. Also, the contrasting atmosphere of one of the two miniaturists was analyzed with the help of the theory of the semantic square of Grimmas to make the contrast more apparent in the miniature. It is necessary for the researchers of the field of Islamic arts to understand the relationship between God and humans through the Prophet and the structural analysis of religious painting, especially the story of the prophets, rather than the aesthetic analysis of form, color and structure, with a semantic view and understanding of God's discourses in the Qur'an a serious, Because they have not yet become a more influential instrument than art and aesthetic understanding of the soul and soul of human beings, and that God's warnings and evils are still ongoing for human societies and future generations to achieve the pursuit of spirituality and movement on the straight path.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Qur&apos,anic discourse, Prophet&apos,s stories, miniature challenge of Prophet Musa (AS) and witches, sign-semantics

نویسندگان مقاله آرزو پایدارفرد |


مهدی محمدزاده |


حسن بلخاری قهی |


محمد علی لسانی فشارکی |نشانی اینترنتی http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_code=A-10-152-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات