هنرهای صناعی اسلامی، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۳۹-۵۲

عنوان فارسی جایگاه حضرت یونس(ع) در مجموعه آثار محمود فرشچیان با رویکرد نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل
چکیده فارسی مقاله چکیده
نقد اسطوره ای آثار ادبی و هنری و به ویژه نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل، به دلیل قابلیت و کارایی ویژه آن، همواره مورد ارجاع و استناد ادیبان و زبان شناسان، اسطوره پژوهان و به ویژه هنرمندان بوده است. از سوی دیگر، داستان و نگاره های  حضرت یونس (ع) در فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، دارای اهمیت قابل توجهی بوده است. نگارنده در این نوشتار کوشید که نگاره های محمود فرشچیان، نگارگر صاحب سبک معاصر، با موضوع حضرت یونس(ع) را با نظریه و رویکرد «اسطوره ای» مورد تطبیق و تحلیل قرار دهد. مسئله این پژوهش، علاوه بر تبیین اهمیت جایگاه اسطوره، نظریات اسطوره ای و به ویژه نظریه «تک اسطوره»کمبل؛ نخست روشن شدن جایگاه موضوعات اساطیری و تاریخی و به ویژه نگاره های یونس(ع) در آثار محمود فرشچیان، سپس، مشخص شدن منبع روایت هنرمند از داستان یونس(ع) و سرانجام، تطبیق و تبیین نگاره «یونس(ع)» فرشچیان با رویکرد و نظریه «تک اسطوره» (قهرمان)جوزف کمبل بوده است. هدف این مقاله نیز که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است، اثبات اهمیت جایگاه مضامین اسطوره ای و تاریخی و به ویژه یونس(ع) در آثار هنرمند و در گام بعد، مشخص شدن منبع روایت فرشچیان و سرانجام، تطبیق نگاره یاد شده با رویکرد «تک اسطوره» (قهرمان)جوزف کمبل بوده است. نتیجه نیز بر اساس یافته های کمی و کیفی، این بوده است که موضوعات اساطیری و تاریخی و به ویژه نگاره های حضرت یونس(ع) در آثار هنرمند، دارای جایگاهی برجسته و قابل تامل است. همچنین، پیش متن و منبع روایت هنرمند از این نگاره ها، به سه دلیل، قرآن مجید بوده است که با رویکرد و نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل نیز دارای اشتراک و انطباق بوده است.
 
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی، قرآن، «یونس(ع)»، فرشچیان، کمبل، تک اسطوره، قهرمان

عنوان انگلیسی Place of Prophet Jonah in the collection of Mahmoud Farshchian's works With Joseph Campbell's "Monomyth" theory approach
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
 
The term "myth" today has a variety of histories, theories and critiques, and has been addressed from various perspectives. "Myth" is a word that is derived from the Latin word historiography (historia), the knowledge gained by the research. The word itself is derived from the Greek historical "histor" meaning "wise man". In general, you can count on myths from three perspectives. The theme of the subject, the perspective of the "approach" and the perspective of "knowledge". The first aspect is merely the subject of discussion in that science or art, which is myth. The second perspective examines the mythical critique and approach, that is, any science and knowledge is explored with a mythical approach and is not necessarily the subject of the myth. The third perspective also fully addresses the knowledge of myth or mythology. That is, it is not merely the subject of the study of myth, nor does an alien science be analyzed from the perspective of myth, but the myths and myths of myth and mythology are being explored. In this article, the subject and the perspective of the "mythical approach" will be studied. The mythical critique of literary and artistic works, and especially the "Monomyth" theory of Joseph Campbell, has always been cited by literati and linguists, mythologists, and especially artists, for its special ability and effectiveness. On the other hand, the story and portraiture of Jonah in Iranian-Islamic culture and art has been significant. In this essay, the author attempted to adapt and analyze the images of Mahmoud Farshchian, the contemporary style painter, to the theme of Jonah with the theory and the "mythical" approach. In addition to explaining the importance of the position of myth, mythical theories and, in particular, the " Monomyth " of Campbell, the first clarification of the status of mythological and historical issues, and in particular the images of Jonah in the works of Mahmoud Farshchian, then, to be determined The source of the story of Jonah and, finally, the adaptation and explanation of the image of Jonah by Mahmoud Farshchian with Joseph Campbell's " Monomyth " approach and theory. In general, it seems that the theme of "myth" and the historical themes, and especially the story of Jonah, according to the personality and professional background of the artist, have a place to study and pay attention to in the collection of works of the artist. The purpose of this article, which is done by descriptive-analytical method, is to prove the importance of the position of mythical and historical themes and especially Jonah in the works of the artist, and in the next step, to determine the source of the Mahmoud Farshchian narrative, and finally, to adapt the image with Joseph Campbell's " Monomyth " (hero) approach. The result, based on quantitative and qualitative findings, is that the mythological and historical issues, and especially the images of Jonah in the works of the artist, have a prominent and contemplative position. Also, the text and source of the artist's narrative of these images, for three reasons, has been the Holy Quran, which has been shared and adapted to Joseph Campbell's "Monomyth" approach and theory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Quran, Jonah, Farshchian, Campbell, Monomyth, Hero

نویسندگان مقاله امیر رضائی نبرد | Amir Rezaeinabard
Tehran University
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_code=A-10-126-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات