هنرهای صناعی اسلامی، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۸

عنوان فارسی زمینه های پژوهشیِ هنرهای صناعی ایران از منظر جامعه شناسی هنر (مطالعه موردی: قالی)
چکیده فارسی مقاله در سال­های اخیر، با توسعه رشته­های دانشگاهی در حوزه هنرهای صناعی و آشکار شدن پیوندهای ناگسستنی میان مسائل اجتماعی و هنر، لزوم توجه به زمینه های اجتماعی موثر در شکلگیری، تحول یا ثبات در هنرهای صناعی ایران اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل جامعه­شناختی دنیای هنرهای صناعی ایران با تاکید بر قالی دستبافت، به منظور شناسایی عوامل موثر در شکل­گیری ویژگی­های فرهنگی و هنری این مصنوعات می­باشد. مساله اصلی پژوهش، شناختِ نسبتِ میان جامعه­شناسی هنر و صنایع دستی با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر در دنیای قالی دست­بافت ایران و جایگاه طراحان قالی در آن می­باشد. سوالات اصلی پژوهش عبارتند از: 1- نسبت میان جامعه­شناسی هنر و صنایع دستی چگونه است؟ 2- حوزه­های اجتماعی موثر در دنیای تولید قالی کدامند؟ 3- طراحان چه جایگاهی در دنیای تولید قالی دارند؟ در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مطالعات میدانی محورهای اصلی دنیای تولید قالی ایران بر اساس رویکرد «الماس فرهنگی» ویکتوریا الکساندر شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان دادند، الف)صنایع دستی ایران به علت مقبولیت هنری داشتن در بین عامه مردم جزو آثار فرهنگی و هنری بوده و ارزش مطالعات جامعه­شناختی را دارند. ب)محورهای پنجگانه دنیای هنر شامل، هنرها یا آثار فرهنگی، پدیدآورندگان، مخاطبان، توزیع­کنندگان و جامعه، که در مدل الماس فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده­اند، قابل انطباق با بخش­های مختلف دنیای قالی ایران می­باشند. ج)از منظر جامعه شناسی هنر، طراحان قالی در جایگاه عاملان محوری دنیای قالی ایران به عنوان هنرمند و آثار تولیدی آن­ها به عنوان اثر هنری شناخته می­شوند. این پژوهش به لحاظ روش از نوع پژوهش­های کیفی و به لحاظ هدف از نوع پژوهش­های کاربردی می­باشد که به شیوه توصیفی –تحلیلی به انجام رسیده است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هنرهای صناعی ایران، جامعه شناسی هنر، قالی دست بافت، الماس فرهنگی

عنوان انگلیسی Researchable context of Iran's handicrafts from sociology of art perspective (Case study: carpet)
چکیده انگلیسی مقاله With the development of academic fields in Iran's handicrafts area and revealing of unbreakable links among social issues and arts, the importance of paying attention to effects of social contexts in the development, variation or stability of Iran's handicrafts factors have been revealed. In the meantime Carpets, as the most important cultural and handicraft product of Iran, have notable rank in Iran's traditional arts and handicrafts world. The main aim of this research is the sociological analyses of Iran's handicrafts world with the purpose of identifying the effective issue in the formation of cultural and artistic characters of this crafts. The main issue of research is, identification of the relationship between sociology of art and handicrafts worlds with the emphasis on effective social factors in Iran's hand-woven carpet world and position of carpet designers in this world. The research's main questions are 1. How is the relationship between sociology of art and handicrafts? 2. What is the pivotal sociological area in the carpet production world? 3. Where is the carpet designer's position in the carpet production world? In the research process, the main parts of the Iranian carpet world were identified and analyzed based on Victorian Alexander's "Cultural Diamond" approach. This approach is a model that takes part on based of Griswold's cultural diamond model. Alexander's model has five elements. Creators, cultural objects, audience, distributors, and the social world. Therefore, a complete understanding of this cultural diamond requires understanding all five elements and links between them. Once we understand the specific points and links in this diamond, we can equip to a sociological view to analysis art worlds. Meanwhile, we applied the cultural diamond schema to the analysis of the carpet production world and its elements to find suitable responses to designed questions. The results of sociological analysis of the carpet production world showed, 1) Iranian handicrafts are as the main part of cultural and artistic works due to the artistic acceptance having, among the general public. Therefore these objects have defensible value for sociological research and study. 2) Iran's carpet world, have adaptation capability with quintuplet parts of art world contains, arts or cultural objects, creators or producers, audience or consumers, distributors and social world that have been analyzed in the cultural diamond. 3) From the perspective of the sociology of art, carpet designers as the main agents of Iran's carpet world can be known as the axial artists of this world and their products also are known as the artistic objects. The research's methodically was a qualitative research and a descriptive analytic approach and field study-library based data collection were the research methods. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Iran&apos,s handicrafts, sociology of art, handwoven carpet, cultural diamond

نویسندگان مقاله عبداله میرزایی | abdollah mirzaei
tabriz Islamic art university
دانشگاه هنر اسلامی


نشانی اینترنتی http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_code=A-10-111-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات