مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی بررسی عددی جریان جابجایی طبیعی نانو سیال درون یک حفره حلقه‌ای
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، انتقال حرارت جابجایی آزاد بین دو استوانه هم محور بررسی شده است. پارامترهای بررسی شده در این پروژه اثر عدد رایلی،  افزودن نانوذرات، غلظت نانوذرات، نوع نانوذرات و نوع سیال می­باشند. معادلات حاکم به روش حجم محدود و با به کارگیری الگوریتم سیمپل حل شده است. اثر عدد رایلی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد سیالات هوا، آب خالص و نانوسیال بررسی شد و مشاهده گردید که با افزایش عدد رایلی میزان انتقال حرارت افزایش ­می­یابد. از چهار نانو ذرات استفاده شده، نانوسیالات آب-اکسید مس و آب-تیتانیا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انتقال حرارت را داشتند. درادامه به بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد به صورت گذرا پرداخته شد و مشاهده گردید که با افزایش عدد رایلی مدت زمان لازم برای پایا شدن و میزان انتقال حرارت افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان داد که میزان انتقال حرارت با افزایش کسر حجمی نانو سیال افزایش می یابد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جابجایی آزاد، نانوسیال، رایلی، غلظت نانوسیال

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میلاد خورشیدیان |


سید امیر عباس علومی |


امیرحسین نگهی |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-134-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات