مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مدلسازی فرآیند ذوب مواد
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دامنه، پریود، مدول الاستیک و رسانندگی حرارتی پره نوسانگر بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال میباشد. درون محفظه یک پره انعطافپذیر متصل به دیواره گرم میباشد. با نوسان نوک پره‎ که پایه‎ی آن به دیوارهی گرم متصل است، عملا ابزاری فراهم شده است که با تغییر موقعیت پره، نانوسیال اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر در رفتار آن می‎شود. دیوارههای بالا و پایین به صورت عایق حرارتی و دمای دیواره عمودی سمت چپ بیشتر از دیواره عمودی سمت راست در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم بر جریان و انتقال حرارت سیال و تغییر شکل سازه (پره انعطاف پذیر) بر مبنای روش برهمکنش میان جریان سیال-سازه با استفاده از روش شبکه متحرک لاگرانژی-اویلری (ALE) ارائه شده و سپس به شکل بیبُعد خود انتقال یافتند. معادلات به دست آمده با استفاده از روش المان محدود حل شدند. صحت نتایج به دست آمده در مقایسه با پژوهشهای معتبر پیشین آزموده شده است. نتایج نشان داد افزایش مدول الاستیسیته پره سبب افزایش در انتقال حرارت و کاهش آن سبب کاهش انتقال حرارت در محفظه میشود. همچنین افزایش دامنه نوسان، سبب کاهش انتقال حرارت میشود. افزایش پریود نوسانی پره، سبب کاهش انتقال حرارت است. افزایش پریود نوسانی به معنی کند بودن نوسان پره و کاهش آن، به معنی تند بودن نوسان پره است. به این ترتیب، کاهش پریود نوسانی پره، انتقال حرارت را افزایش می‎دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پره نوسانگر،محفظه بسته،نانوسیال

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد یوری |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-28-30&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر (برق، عمران، معماری، هیدرولیک، ماشین آلات کشاورزی، ساخت و تولید، متالوژی، ریاضی، فیزیک، شیمی و ...)
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات