مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۴۷-۵۴

عنوان فارسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن
چکیده فارسی مقاله در کار حاضر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی سیال آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از روش شبکه بولتزمن شبیه­سازی شده است. دیواره­های غیر صاف محفظه بصورت آدیاباتیک هستند و دیواره­های عمودی در دمای ثابت سرد قرار دارند. همچنین مانعی که در دمای ثابت گرم قرار دارد، محفظه را به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم می­کند. در شبیه­سازی صورت گرفته میدان جریان و دما با حل همزمان توابع توزیع جریان و دما محاسبه شده است. تأثیر پارامترهای مختلفی چون عدد رینولدز، عدد هارتمن و موقعیت قرارگیری مانع گرم بر روی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی ارزیابی شده است. نتایج نشان می­دهد در یک موقعیت ثابت مانع، افزایش عدد رینولدز و عدد هارتمن بترتیب منجر به افزایش و کاهش عدد ناسلت متوسط می­شود. بعلاوه با تغییر موقعیت قرارگیری مانع می­توان بر روی میزان انتقال حرارت و مشخصات جریان تأثیرگذار بود. شایان ذکر است که این هندسه، برای اولین بار به روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش شبکه بولتزمن، جابجایی ترکیبی، میدان مغناطیسی، دیواره غیرصاف، عدد ناسلت متوسط.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد نعمتی |


احمدرضا رحمتی |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-177-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر (برق، عمران، معماری، هیدرولیک، ماشین آلات کشاورزی، ساخت و تولید، متالوژی، ریاضی، فیزیک، شیمی و ...)
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات