مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۳۳-۴۵

عنوان فارسی آنالیز انرژی- اگزرژی و مطالعه پارامترهای نیروگاه چرخه ترکیبی بر پایه توربین گازی و توربین بخار
چکیده فارسی مقاله
در سالهای اخیر با توجه به افزایش روز افزون به کارگیری نیروگاههای چرخه ترکیبی در ایران و جهان، لزوم مطالعه بر روی آنها و مخصوصا تلفات موجود در این نیروگاهها و تک تک اجزاءی آنها آشکار میشود. آنالیز نیروگاهها با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک به طور همزمان، ابزار مناسبی برای دستیابی به درک درستی از بازگشت ناپذیریهای اجزا و کل سیستم خواهد بود. از اینرو، در این تحقیق به آنالیز انرژی و اگزرژی چرخههای توربین گازی، توربین بخار و ترکیبی  پرداخته میشود. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر روی بازدههای انرژی و اگزرژی، نرخ نابودی اگزرژی و توان تولیدی نیروگاهها بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که چرخه ترکیبی دارای بالاترین کارائی در بین چرخههای مطالعه شده است. توان تولیدی چرخه ترکیبی برابر با 2/19 مگاوات است که در حدود 47% از توان تولیدی چرخه توربین گازی بیشتر است. مقدار نرخ نابودی اگزرژی چرخه ترکیبی در حدود 33% از چرخه توربین گازی کمتر است. مقدار مصرف سوخت در چرخه ترکیبی در مقایسه با چرخه توربین گازی به مقدار 11% کاهش یافته است. افزایش دمای ورودی به توربین گازی، موجب 26% افزایش در کل نرخ نابودی اگزرژی چرخه ترکیبی شده و از 21 به 5/26 مگاوات می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله چرخه توربین گاز، چرخه توربین بخار، چرخه ترکیبی، بازده انرژی، بازده اگزرژی.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعید کریم زاده |


محمدرضا عطاپور |


صمد جعفرمدار |


سیمین انواری |


هادی تقوی فر |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-159-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات