مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۱۵-۲۱

عنوان فارسی بهینه سازی خواص تشعشعی بهینه نانو مقیاس در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش با الگوریتم ازدحام ذرات
چکیده فارسی مقاله
لایه نازک به لایه‌ای از مواد گویند که دارای ضخامت نانومتری تا محدوده چندین میکرومتر می‌باشد. این لایه بر روی سطح قطعات و مواد دیگر قرار گرفته و به آنها خصوصیت ویژه و جدیدی را می‌بخشد. خواص لایه‌های نازک، نظیر خواص مکانیکی، نوری، الکتریکی و غیره به پارامترهای زیادی وابسته است که این پارامترها مربوط به روش تولید، کیفیت و نوع ماده‌ی زیر‌لایه خواهند بود. با توجه به عملکرد و خواص لایه‌های نازک، می‌توان از آنها جهت بهبود تکنولوژی‌هایی نظیر سلول‌های خورشیدی، سنسورها، کاربردهای نوری، مهندسی الکترونیک و فروالکترونیک نیز استفاده نمود و امروزه کاربرد لایه‌‌نشانی در صنایع، موضوع توسعه یافته‌ای است، به گونه‌ای که بخش بزرگی از زندگی مدرن را مدیون توسعه صنعت لایه‌نشانی می‌دانند. در پژوهش پیش‌رو خواص تشعشعی طیفی، جهتی و وابسته به دما از قبیل ضریب بازتاب، ضریب عبور و ضریب گسیل  برای نانو پوشش‌ها شامل سیلیکون، دی‌اکسید سیلیسیم، نیترات سیلیسیم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به دنبال جواب بهینه برای این ضرایب در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش می‌باشد، بدین صورت که این الگوریتم با انتخاب مناسب‌ترین ترکیب از جنس، تعداد و ضخامت لایه، بهترین خواص تشعشعی را در طیف کامل نوری نتیجه خواهد داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لایه‌های نازک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، خواص تشعشعی، بهینه سازی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید امیر عباس علومی |


مهدی محمدی |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-147-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات