مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۷-۱۳

عنوان فارسی تاثیر وجود خط‌جوش بر استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولیدشده از کامپوزیت پلی‌پروپیلن/ باگاس نیشکر و بررسی اثر دمای مذاب و ترکیب مواد
چکیده فارسی مقاله
هدف این تحقیق، بررسی استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولیدشده دارای خط‌جوش از ترکیب باگاس نیشکر و پلی‌پروپیلن می‌باشد. باگاس نیشکر پس از اصلاح قلیایی با نسبتهای متفاوت با پلی‌پروپیلن ترکیب شد. مواد توسط دستگاه قالبگیری تزریقی پیش‌مخلوط گردیده و سپس از مواد مخلوط شده حاصل و در دماهای مذاب مختلف، نمونه‌های لازم تولید گردیدند. آزمون تعیین خواص کششی بر روی نمونه‌ها انجام گردید. نتایج نشان داد که استحکام کششی در قطعات دارای خط جوش از نمونه‌های بدون خط جوش کمتر بوده همچنین افزایش میزان باگاس در هر دو حالت با و بدون خط جوش منجر به کاهش استحکام کششی می‌شود. با افزایش دمای مذاب به طورکلی استحکام کششی کاهش پیدا می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باگاس نیشکر، پلی‌پروپیلن، قالبگیری تزریقی، دمای مذاب، خط جوش، استحکام کششی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسن شانه چی |


سید عبدالمحمد رضاوند |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-48-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات