مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم ۶۰۶۱-T۶ با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
چکیده فارسی مقاله مطالعه­ی حاضر، تأثیر پارامترهای جوشکاری بر ویژگی­های ریزسختی و بارگذاری شکست را در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی نقطه­ای غیر مشابه بررسی می­کند. خواص مکانیکی با آزمون برش و میکروسختی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش صفحات آلومینیومی 6061-T6 و فولاد گالوانیزه­ی کم کربن با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی نقطه­ای به یکدیگر متصل شده­اند. سه طول پین در اندازه­های کوتاه، متوسط و بلند به شکل استوانه ای ساخته شد و آزمایشات با سرعت دورانی متفاوت و زمان­های توقف متفاوت ابزار انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان ­داد که پین­ کوتاه ریزسختی را در صفحه­ی آلومینیومی بالایی به میزان بیشتری افزایش داد. با افزایش طول پین، مقادیر ریزسختی از صفحه­ی بالائی کاهش و بطرف قسمتهای زیرین جوش افزایش یافت. بارگذاری شکست کشش-برش، درهنگام استفاده از پین کوتاه، بالا بوده و در پین­های متوسط کاهش یافته و مجددا درهنگام استفاده از پین­های بلند به بیشترین مقدار خود رسید. مود شکست در پین­ کوتاه، از نوع شکست ترکیبی بوده که با افزایش طول پین به شکل نرم تغییر پیدا می­­کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طول پین، سرعت دورانی ابزار، زمان توقف ابزار، استحکام کششی، فولاد گالوانیزه کم کربن، آلومینیوم 6061.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله وحید فیض الهی |


علی حیدری مقدم |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-38-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات