آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۱، شماره ۴۴، صفحات ۱۰-۱۸

عنوان فارسی یافته‌های جدید بالینی و آزمایشگاهی در سندروم های آنتی فسفولیپید
چکیده فارسی مقاله
سندروم آنتی فسفولیپید  (APS)یک بیماری اتو ایمیون سیستمیک است. ظاهر شدن آنتی بادی های ضد فسفولیپیدی از قبیل آنتی بادی علیه بتا 2- گلیکوپروتئین I (β2GPI) و بازدارنده لوپوس با واکنش آنتی ژن- آنتی بادی در سطح سلول های مختلف منجر به علائم بالینی گوناگون از قبیل ترومبوز شریانی و وریدی، سقط مکرر، ترومبوسیتوپنی، اختلالات نورولوژیک و قلبی می گردند. در سال‌ های اخیر کشف مکانیسم و پاتوفیزیولوژی آسیب ‌های ناشی از سندرم ضد فسفولیپید دریچه های جدیدی برای شناخت بهتر این سندروم و تفسیر بهتر آزمایش‌ های این سندروم باز کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پاتوفیزیولوژی، آنتی 2GPIβ، آنتی بادی ضد فسفولیپید، سندروم ضد فسفولیپید

عنوان انگلیسی New clinical and laboratory finding in anti-phospholipid syndromes
چکیده انگلیسی مقاله
Antiphospholipid syndrome (APS) is a systemic autoimmune disease with the appearance of anti-phospholipid antibody (ACLA), Anti β2GPI and lupus anticoagulant (LAC) in serum. The antigen-antibody reaction on cell surface leads to thrombosis, miscarriage and inflammation. Clinical findings are diverse and include thrombosis in veins and arteries, pregnancy loss, thrombocytopenia, neurological and cardiac manifestation. In recent years the mechanism and pathophysiology of antiphospholipid damages has disclosed new insight to this syndrome, and better understanding and interpretation of criteria laboratory tests.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antiphospholipid syndrome, ANTI β2GPI, pathophysiology, Antiphospholipid antibody

نویسندگان مقاله ناهید نصیری | Nahid Nasiri
academic staff of shiraz medical university
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حبیب اله گل افشان | Habibollah Golafshan
academic staff of shiraz medical university
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سارا کهن مظفری | Sara Kohan Mozaffariنشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-282&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده خون شناسی (هماتولوژی)
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات