پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۲۵-۴۲

عنوان فارسی مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی به‌منظور اکتشاف سرب و روی در منطقه چومالو، شمال‌غرب زنجان
چکیده فارسی مقاله منطقه چومالو در شمال‌غرب زنجان، در پهنه فلززایی طارم- هشتجین واقع است. سنگ میزبان‌های کانی‌سازی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن و توده‌ نفوذی مونزونیتی الیگوسن می‌باشند؛ که متحمل دگرسانی‌های گرمابی پروپیلیتیک- کربناته، سیلیسی و سیلیسی- آرژیلیک شده‌اند. فعالیت‌های گرمابی حاصل از تزریق توده نفوذی سبب ایجاد دو نوع کانی‌سازی در منطقه شده است؛ کانی‌سازی اول به‌صورت یک زون سیلیسی- برشی با روند N70E، و نوع دوم به‌صورت دسته رگه با روند تقریبی شمال‌غرب- جنوب‌شرق، در شمال کانی‌سازی اول می‌باشد. کانی‌سازی به‌‌صورت رگه‌ای، رگچه‌ای، توده‌ای، پراکنده و جانشینی بوده و از روند گسل‌ها تبعیت می‌کند. ماده معدنی شامل سرب، روی و فلوئور به‌همراه مس، طلا و نقره می‌باشد؛ که به‌صورت کانی‌های کالکوپیریت، پیریت، گالن، اسفالریت، سروزیت، کلسیت و فلوریت تشکیل شده است. بر اساس نتایج مطالعات زمین‌شناسی انجام شده در این تحقیق، خصوصیات کانی‌سازی منطقه چومالو از نوع کانسارهای سرب و روی هیدروترمال می‌باشد. برداشت داده‌های قطبش‌القایی (IP) و مقاومت‌ویژه ابتدا در قالب آرایش مستطیلی به‌منظور تعیین محدوده‌های بی‌هنجار و سپس با استفاده از آرایش دوقطبی- دوقطبی به‌منظور اکتشاف محدوده‌های جانبی و عمقی این بی‌هنجاری‌ها، طراحی و انجام شد. سپس مدل‌سازی دادههای IP و مقاومت‌ویژه به‌روش وارون‌سازی هموار دوبعدی انجام شد؛ همچنین برای نمایش بهتر نتایج، تمام مقاطع دوبعدی با یکدیگر ترکیب شدند و یک مدل سه‌بعدی ارائه شد. در نتیجه، یک بی‌هنجاری با راستای تقریبی شرقی- غربی در جنوب محدوده منطبق بر زون سیلیسی- برشی، و چند بی‌هنجاری با راستای تقریبی شمالی- جنوبی در شمال محدوده در ارتباط با شکستگی‌های نهشته‌های بازالتی گسترش یافته‌اند؛ که می‌توان آن‌ها را مرتبط با کانی‌سازی فلزی در منطقه دانست. نواحی بی‌هنجار با مقادیر بارپذیری بالا و مقاومت‌ویژه متوسط رو به پایین مشخص شده‌اند. مقادیر بسیار بالای بارپذیری برای برخی از بی‌هنجاری‌های شمالی احتمالاً به‌علت وجود پیریت پراکنده در عمق باشد. در نهایت 6 نقطه برای حفاری پیشنهاد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دگرسانی‌گرمابی، کانی‌سازی رگه‌ای، قطبش‌القایی (IP)، مقاومت‌ویژه الکتریکی، آرایش دوقطبی- دوقطبی،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله دگرسانی‌گرمابی,کانی‌سازی رگه‌ای,قطبش‌القایی (IP),مقاومت‌ویژه الکتریکی,آرایش دوقطبی- دوقطبی

نویسندگان مقاله آرش ربیعی صادق آبادی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

علیرضا عرب امیری |
دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ابوالقاسم کامکار روحانی |
دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

سوسن ابراهیمی |
استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود


نشانی اینترنتی http://jrag.shahroodut.ac.ir/article_1106_91591cab943b3fa704cb2609d5d6d177.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات