مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۱۱۰-۱۲۰

عنوان فارسی شیوع آلودگی نمونه‌های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن در ایران
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات گسترده و رو به رشد در جوامع بشری است. از طرف دیگر مقاومت به عوامل ضد میکروبی یک معضل جهانی بوده و آگهی از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم­ها برای درمان بیماری­های منتقله از غذا حائز اهمیت است. لذا هدف از این مطالعه تعیین فراوانی نسبی آلودگی نمونه­های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی آن در ایران می­باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و در طی مدت سال­های94 و 1395 بر روی 239 طغیان منتقله از غذا که شامل 1012 نمونه (سواپ مدفوع اسهال) ارسال شده از استان­های مختلف ایران صورت گرفت. نمونه­های جدا شده شیگلا از نظر کشت میکروبی، سروگروپینگ و آنتی بیوگرام مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: از 1012 نمونه سواپ مدفوع 29جدایه شیگلا (86/2 %) به دست آمد. از میان استان­ها کردستان، اصفهان و سمنان با 6/20%، بیشترین طغیان های شیگلایی را به خود اختصاص دادند. بیشترین علائم بالینی مربوط به کرامپ شکمی، استفراغ، تهوع و اسهال غیر خونی بود. در این مطالعه شیوع شیگلا سونئی 16(2/55 %) و شیگلا فلکسنری 13 (8/44 %) به دست آمد. در این مطالعه مقاومت به سیپروفلوکساسین 4/3% گزارش گردید.
نتیجه­گیری: با توجه به فراوانی طغیان­های مربوط به باکتری شیگلا در تابستان و گسترش مقاومت به سیپروفلوکساسین در این باکتری­ها، بررسی الگوی مقاومت دارویی آن ها در کاهش هزینه­های مصرفی درمان و به کارگیری اقدامات لازم جهت کنترل و پیشگیری بیماری حائز اهمیت است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیگلا، سیپروفلوکساسین، اسهال

عنوان انگلیسی Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Food-borne diseases, with an upward trend worldwide, are a major public health issue. On the other hand, resistance to antimicrobial agents is also a global problem. Thus, a knowledge of antibiotic resistance is vital for the proper treatment of food-borne diseases. The aims of this study were to determine the frequency, antimicrobial resistance and serotyping of Shigella-contaminted food samples in foodborne disease outbreaks in Iran.
Materials and Methods: This was a descriptive study including 1012 fecal swab samples from 239 foodborne disease outbreaks in different provinces of Iran during the period 2005-6. The isolated Shigella samples were transferred to a microbiology laboratory for microbial culture, serogrouping and antibiogram tests.
Results: Out of the1012 fecal swabs collected 29 (2.86%) isolates contained Shigella. The largest Shigella outbreaks (20.6%) were found to have ocurred in 3 provinces, namely,Esfahan, Kurdistan and Semnan. The most common clinical symptoms were abdominal cramping, vomiting, nausea and non-bloody diarrhea. Th frequency of contamination with Shigella Sonnei and  Shigella flexneri was 16 (55.2%) and 13 (44.8%), repectively. The rate of resistance to ciprofloxacin was reported to be 3.4%.
Conclusion: Considering the frequency of food contamination with Shigella in the summer and its  in resistence to ciprofloxacin, assessment of its antimicrobial resistance are very important as regards reduction in treatment costs and taking action to control and prevent the disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Shigella, Ciprofloxacin, Diarrhea

نویسندگان مقاله محمد مهدی سلطان دلال | Mohammad Mehdi Soltan Dallal


روژین قهرمانی | Rozhin Ghahremani


عباس اخوان سپهی | Abbas Akhavan Sepahi


زهرا رجبی | Zahra Rajabiنشانی اینترنتی http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-107&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات