مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱۳۳-۱۵۳

عنوان فارسی مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها
چکیده فارسی مقاله مسائل و مشکلات موجود در امر بودجه‌ریزی در ایران بیش از آنکه از سیاست‌های دولت ناشی شود، به دلیل فرآیندهای سنتی در امر تهیه، تصویب و اجرای بودجه می‌باشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت توزیع و بهینه‌سازی تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بین استان‌های کشور می‌باشد. بدین منظور از روش‌های نظریه بازی‌ها برای محاسبه هزینه‌ها و توزیع بودجه استفاده شده است. محدوده این تحقیق بطور اختصاصی مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور است. اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز می‌توانند از نتایج این پژوهش برای توزیع بودجه بین شهرستان‌های یک  استان استفاده نمایند. همچنین می‌توان این تحقیق را با اعمال تغییرات مورد نیاز برای سایر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مساله توزیع بودجه در آن‌ها مطرح است تعمیم داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بودجه‌ریزی، بازی همکارانه، ارزش شپلی، سیستم پویای بازی‌ها با بازی‌های استراتژی،

عنوان انگلیسی Modelling the budget distribution in Iran with using game theory
چکیده انگلیسی مقاله The problems of budgeting in Iran are more than one of the government policies, because of traditional processes in preparation, adoption and implementation of budgets. The purpose of this paper is to provide a model for the distribution and optimization of credit allocation of provincial capital assets between the provinces. For this purpose, game theory methods are used to calculate the cost and distribution of funds. The scope of this research is dedicated solely to the Management and Planning Organization of Iran. But the Management and Planning Organization of the provinces can use the results of the study to distribute budgets in a province's counties. It is also possible to extend this research by applying the required changes to other organizations and companies that question the issue of the distribution of funds.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Budgeting, Cooperative Game, Shapley Value, Dynamic system of strategic games

نویسندگان مقاله نادر اصغری |
دانشجوی دکتری ریاضی محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

مجید اسحاقی گرجی |
استاد ریاضی، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

اسمعیل ابونوری |
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان


نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_3972_c4793c12512bed29731e8b4ff3e8c5de.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات