مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱۰۹-۱۳۲

عنوان فارسی اثرات صادرات منابع طبیعی بر صادرات غیرمنابع
چکیده فارسی مقاله ترکیب صادرات منابع و غیر­منابع برای رشد ­و­ توسعه­اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. بطوری­که اگر صادرات منابع جایگزین صادرات غیرمنابع شود حجم صادرات بدون تغییر می­ماند، اما تولید در بخش صادرات غیرمنابع کاهش می­یابد. از طرف دیگر اگر درآمد حاصل از صادرات منابع صرف واردات شود بخشی از صادرات غیرمنابع آسیب می­بیند. به دلیل اهمیت موضوع در مقاله حاضر اثرات جایگزینی صادرات منابع بر صادرات و واردات غیرمنابع برای 18 کشور دارای سوخت، فلزات و سنگ­های معدنی، طی سال­های 2000-2016 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد در کشورهایی که وابستگی شدیدی به صادرات منابع دارند، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع و افزایش واردات می­شود. با آنکه در کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهای توسعه­نیافته و همچنین در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه­یافته، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع می­شود؛ اما در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه­یافته، این اثر کمتر بوده و صادرات منابع باعث تقویت صادرات غیرمنابع می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صادرات منابع، صادرات غیرمنابع، بیماری هلندی، نفرین منابع، داده‌های پانل،

عنوان انگلیسی The Effects of Natural Resources Exporting on Unnatural Resources Exporting
چکیده انگلیسی مقاله The combination of natural and unnatural resources exporting has a great importance for the economic improvement of countries,so that if natural resources exporting is replaced by unnatural resources exporting, amount of exporting will be unchanged, but production will reduce in unnatural resource exporting part.on the other hand if natural resources exporting income is spent for importing, some parts of unnatural resources exporting will be damaged. Because of topicʼsimporting, some parts of unnatural resources exporting will be damaged. Because of topicʼs importance, in this article the effects of natural resources exporting on unnatural resources exporting and importing is studied in 18 countries which have fuel, metals and minerals and in 2000-2016. As results show in those countries which their economic has a great dependency on natural resources exporting, the natural resources exporting will reduce unnatural resources exporting and will increase importing, although in countries with low incomes, in undeveloped countries and in countries with powerful government, the natural resources exporting will reduce the unnatural resources exporting,but in countries with powerful government the affect is less and natural resource exporting will reinforce unnatural resources exporting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Natural Resources Exporting, Unnatural Resources Exporting, Dutch Disease, Curse of Resources, Panel Data

نویسندگان مقاله رضا محسنی |
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی،

زهرا مومنی |
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصاد کاربردی و اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_3970_e8070d8565c8fab95626f7828863c1dd.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات