مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۷۷-۱۰۸

عنوان فارسی ارتباط عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه‌ سه‌گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و تبادل بین آنها مبتنی بر بسط قضیه سه‌گانه است که عدم تعادل پولی را با عدم تعادل بخش‌های حقیقی اقتصاد تحلیل می‌کند.
مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران  (به دو روش OLS و 2SLS) آزمون می‌کند. نتایج مطالعات تجربی و آزمون‌ها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونه‌ای که هر نوع تکانه در متغیر‌های سیاستی مخارج دولت، نرخ‌های ‌بهره داخلی (سپرده و وام)، نرخ ارز، قیمت‌های داخلی و خارجی و نرخ ‌بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه می‌شود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخش‌ها فراهم می‌شود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل می‌گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قضیه سه‌گانه، تعادل داخلی و خارجی، تبادل متغیر‌های سیاستی، ایران،

عنوان انگلیسی The Internal and External Disequilibrium Relationship in Economy and Extending of Monetary Trilemma (The Case Study of Iran Economy)
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of this paper is to provide a framework for examining the relationship between internal and external imbalances and their trade-offs based on extending of monetary trilemma that analyzes monetary imbalances with real-sector economic imbalances.                
The empirical study of this paper examines the theoretical model presented in the context of the system of simultaneous equations for the Iranian economy (OLS and 2SLS). The results of the empirical studies and tests show the validity of the theory presented so that any kind of impulse on the variables of government spending policy, domestic interest rates (deposits and loans), exchange rates, domestic and foreign prices, and foreign interest rates, with other conditions remaining constant. The imbalance is created in the sector concerned, then equilibrium is provided by the transfer and compensation of the imbalance from the sector concerned to the other sectors and the general equilibrium in the economy is restored.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Trilemma, Internal and External equilibrium, Policy Variables Tradeoff, Iran

نویسندگان مقاله محمود الهیاری فرد |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدعلی فلاحی |
استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی کریم زاده |
استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبر ناجی میدانی |
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_3974_e45c048164463be2caae61567f5f38b9.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات