مدلسازی اقتصاد سنجی، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۹-۳۲

عنوان فارسی بررسی رابطه بودجه و رشد اقتصادی استان های کشور با لحاظ توزیع اعتبارات بین استانی
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله بررسی تاثیر تکانه‌های بودجه ای بر رشد اقتصادی استان‌های کشور با در نظر گرفتن اعتبارت بودجه و مخارج دولت در هر استان است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1380 استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه رویکرد خودرگرسیون برداری پنلی (Panel VAR) بوده است. در این مطالعه به تفکیک اثرات تکانه‌های هر استان بر اساس تکانه مختص هر استان و تکانه عمومی استان‌ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که اعتبارات بودجه‌ای اختصاص یافته به هر استان تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی آن استان داشته است. اما نتایج بیانگر این بود که با افزایش در اعتبارات بودجه‌ای استان‌های بزرگ کشور رشد اقتصادی در استان‌های همجوار به دلیل افزایش در مهاجرت کاهش یافته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بودجه، رشد اقتصادی، اعتبارات بودجه‌ای، مدل Panel VAR،

عنوان انگلیسی Investigating the effect of budget shocks on economic growth of provinces in terms of distribution of inter-provincial credits
چکیده انگلیسی مقاله Achieving economic growth and development is one of the most important goals of macro policies for policy makers and economic planners. In this paper, the impact of the budget on economic growth in the provinces has been evaluated by considering the budget and government expenditure in each province. For this purpose, information from the period of 1380-1396 has been used. The method used in this study was Panel VAR. The results indicate that the allocated budget allocations to each province have had a positive effect on the economic growth of that province. But the results indicate that with the increase in budget funding in the country's major provinces, economic growth in neighboring provinces has declined due to increased immigration.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Budget, Economic Growth, Budget Credits, Panel VAR Model

نویسندگان مقاله حبیب اله وفایی بکیانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

محمود مشهدی احمد |
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

محسن مهرآرا |
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jem.journals.semnan.ac.ir/article_3968_fe49af8e4f90bcd6ed431c14779d5d61.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات