مطالعات مدیریت ترافیک، جلد ۱۳۹۸، شماره ۵۲، صفحات ۴۱-۶۴

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر برکارآیی طرح برخورد با مسافربران شخصی
چکیده فارسی مقاله با توجه به افزایش وسایل نقلیه شخصی در شهر مشهد و مشکلاتی که در این راستا به‌وجود می‌آید، تحقیقی صورت گرفته است که به بررسی عوامل مؤثر به کارآیی طرح­های برخورد با مسافربران شخصی می­پردازد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی طرح ترافیکی در شهر مشهد با تأکید بر طرح برخورد با مسافربران شخصی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر کارآیی طرح برخورد با مسافربران شخصی در شهر مشهد است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش‌های کمی گردآوری داده­ها، توصیفی- تبیینی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را رانندگان مسافربر شخصی شهر مشهد تشکیل می­دهند که به شیوه­های نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای و منظم تعداد 321 نفر انتخاب و از طریق ابزار پرسش‌نامه‌ای که محقق ساخته است، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نحوه اجرای مقررات ترافیکی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و کافی، نحوه تعامل پلیس با رانندگان مسافربر شخصی، التزام عملی رانندگان به اجرای طرح و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نقش سازمان­های مؤثر و مسؤل در اجرای طرح برخورد با مسافربران شخصی، نقش مؤثری در کارآیی طرح برخورد با مسافربران شخصی در شهر مشهد دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقررات ترافیکی، اطلاع‌رسانی، التزام عملی رانندگان، سازمان‌های مؤثر در اجرای طرح، طرح برخورد با مسافربران شخصی، کارآیی،

عنوان انگلیسی Investigating the Factors Affecting the Performance of the Personal Passenger Cabs
چکیده انگلیسی مقاله Due to the increasing number of personal vehicles in Mashhad and the problems that arise in this regard, a study has been conducted to investigate the factors affecting the efficiency of personal passenger car plans. Therefore, the main issue of this study is to investigate the factors affecting the efficiency of traffic planning in Mashhad with emphasis on the plan of dealing with personal passengers. The main purpose of this research is to identify and explain the effective factors of the plan of dealing with personal passengers in Mashhad. The research method of this research is applied, in terms of purpose, and in terms of quantitative methods of data collection, it is a descriptive-explanatory survey. As many as 321 individuals were selected and evaluated using a questionnaire developed by the researcher. The results of this study show how traffic regulations are implemented, timely and sufficient information, how police interact with personal passenger drivers, drivers' practical commitment to the plan and rules and regulations, and the role of effective and responsible agencies in the implementation of the plan. Dealing with personal travelers plays an important role in the effectiveness of the plan for dealing with personal travelers in Mashhad.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Traffic Regulation, Information, Driving Practice, Effective Organizations in Project Implementation, Individual Passenger cars Plan, Efficiency

نویسندگان مقاله اصحاب حبیب زاده |
ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

مهدی اسدی |
مدیریت ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین


نشانی اینترنتی http://tms.jrl.police.ir/article_91836_1d8293f9c0091a24fb9fb2cc309f45f0.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات