مطالعات مدیریت ترافیک، جلد ۱۳۹۸، شماره ۵۲، صفحات ۱-۱۸

عنوان فارسی نقد و بررسی وقوع تصادفات در محدوده ورودی شهرها (پویش ۶۰-۳۰)
چکیده فارسی مقاله تصادفات رانندگی و مسائل تبعی آن یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشور ما است که در راستای بهبود آن تحلیل‌ها و اقدام‌های مختلفی انجام شده است. یکی از این تحلیل‌ها، طرح ادعایی با عنوان «وقوع 60 درصد تصادفات برون‌شهری در 30 کیلومتری شهرها» و به‌دنبال آن، اقدام‌هایی هم‌چون راه‌اندازی پویش 30-60 با همکاری نهادهای مختلف بوده است. با توجه به هزینه‌بر بودن چنین اقدام‌هایی برای جامعه، ضروری است تا بر مبانی درستی استوار شده باشد. اما بررسی پیش‌فرض‌ها و نتایج حاصله در بررسی این موضوع، نشان می‌دهد که ابهاماتی اساسی در آن وجود دارد. این ابهامات هم در پویش مذکور و هم در برخی از پژوهش‌های مرتبط با آن مشاهده می‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تببین این ابهامات و با روش‌کمی- کیفی به مطالعه این موضوع پرداخته است. در این راستا، از شیوه‌‌های تحلیل محتوا وتحلیل فضایی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه در نرم‌افزار Arc GIS 10.2استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که حدود 85 درصد از راه‌های برون‌شهری کشور در محدوده 30 کیومتری شهرها قرار داشته و این محدوده بسیار وسیع‌تر از تصور پویش مذکور بوده و در نتیجه، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نامتناسبی را به‌دنبال خواهد داشت. این امر ناشی از ابهام پویش موردنظر در تعریف و کاربرد مفهوم شهر دارد که در نتیجه باعث تحلیل‌های ناکارآمد شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پویش 30-60، محدوده‌ی 30 کیلومتری شهرها، پلیس راهور، تصادفات رانندگی، تحلیل فضایی،

عنوان انگلیسی Review of accidents occurring in the entrance area of cities (Screens 30-60)
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important challenges in our country is traffic accidents and its related issues. One such analysis was the alleged "60% of suburban crashes within 30 kilometers of cities" followed by actions such as launching a 30-60 screen with the help of various agencies. Given the cost-effectiveness of such actions for society, it is essential that they be based on sound principles. But examining the assumptions and results of this study shows that there are some fundamental ambiguities. These ambiguities can be seen in both the aforementioned dynamic and some of the related research. Therefore, the present study aimed to explain these ambiguities and to study this issue in a qualitative-quantitative way. In this regard, the methods of content analysis and spatial analysis using network analysis technique in Arc GIS 10.2 software have been used. The results show that about 85 percent of the city's outskirts are within 30 kilometers of the city, which is much wider than previously thought, resulting in disproportionate planning and action. This is due to the ambiguity of the scopes involved in defining and applying the concept of the city, resulting in inefficient analyzes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله 30-60 screen, Traffic Police, Traffic Accidents, Spatial Analysis

نویسندگان مقاله عبدالمجید قرنجیک |
دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور

آرش نقافی |
ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور

علی یاراحمدی |
مهندسی عمران، دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیک، وزارت کشور


نشانی اینترنتی http://tms.jrl.police.ir/article_91834_1b6b9b9d66544ebe32c2d0275a18607c.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات