علوم و تحقیقات بذر ایران، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱-۱۵

عنوان فارسی بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم
چکیده فارسی مقاله تأثیر تنش­خشکی و محلول­پاشی پتاسیم بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذر گیاه مادری گندم در آزمایشگاه بررسی شد. در مزرعه، آزمایش در سال زراعی 91-90، به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه، کرج و یزد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش‌خشکی به­صورت قطع آبیاری در سه سطح، از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، از مرحله شروع پرشدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیک و آبیاری نرمال، محلول­پاشی پتاسیم در سه سطح، عدم محلول‌پاشی، محلول­پاشی5/1 و 3 درصد K2O و دو رقم پیشتاز و مرودشت و لاین  WS-82-9 بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش‌خشکی درصد جوانه­زنی قبل از بوجاری، کاهش معنی­دار داشت. بذرهای لاین WS-82-9 تولید شده در شرایط آبیاری نرمال و بذرهای رقم مرودشت تولید شده در شرایط تنش شدید خشکی به­ترتیب با 77/94 و 5/56 درصد، بیش­ترین و کم­ترین درصد جوانه‌زنی را داشتند. محلول­پاشی 3 درصد K2O نسبت به عدم محلول­پاشی پتاسیم، درصد جوانه­زنی بذر قبل از بوجاری را در یزد و کرج به­ترتیب به میزان 47/10 و 65/5 درصد افزایش داد. وزن خشک گیاهچه بیش­تر، با بذرهای لاین WS-82-9 در شرایط آبیاری نرمال و محلول­پاشی 5/1 درصدK2O ، (018/0 گرم) و وزن خشک کم­تر، با بذرهای رقم مرودشت در شرایط تنش شدید خشکی و عدم محلول­پاشی (009/0 گرم) به­دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول‌پاشی3 درصد K2O و استفاده از لاین WS-82-9 در تعدیل اثرات تنش ‌خشکی، به‌ویژه در مزارعی که در مراحل پایانی دوره رشد با محدودیت آب مواجه هستند، مؤثر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تنش‌خشکی،جوانه‌زنی بذر،رقم،گندم،محلول‌پاشی،

عنوان انگلیسی Effect of drought stress and potassium foliarapplication on seed germination characteristics and seedling vigour of wheat (Triticum aestivum L.)
چکیده انگلیسی مقاله The effects of drought stress and potassium foliar application on seed germination and seedling vigour of wheat maternal plant, was studied. Field experiments conducted during growing season of 2011-2012 at two geographical zones: 1. Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Karaj- Iran 2. Agricultural and Natural Resources Research Center Yazd - Iran. The experiments were carried out using a split plot factorial based on a randomized complete blocks design with three replications. Treatments were three irrigation regimes; normal, mild stress (water withheld at the grain filling phase) and severe stress (water withheld at the ear emergence phase); potassium foliar treatments included, 0, 1.5% and 3.0% K2O applications and two wheat cultivars (Marvdasht and Pishtaz) and WS-82-9 line. Results indicated that seed germination percentage before seed cleaning significantly decreased by increasing drought stress. Maximum and minimum values of seed germination were obtained with WS-82-9 line under normal condition (%94.77) and Marvdasht under severe drought stress (%56.5), respectively. Seed germination after seed cleaning was increased by spraying with 3.0% K2O at Yazd (%10.47) and Karaj (%5.65). High and low seedling dry weight  values were attained with WS-82-9 line under normal irrigation and sprayed with 1.5 % K2O (0.018 gr) and Marvdasht under severe drought stress and no application of potassium (0.009 gr), respectively. It can be concluded that cultivating the WS-82-9  line and sprayed with 3.0% K2O are effective, especially in case of shortage irrigation at the end of plant life cycle.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تنش‌خشکی,جوانه‌زنی بذر,رقم,گندم,محلول‌پاشی

نویسندگان مقاله عباس زارعیان |
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

آیدین حمیدی |
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

فرشید حسنی |
موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

سید علی طباطبائی |
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد


نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات