دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۱۸۶-۲۰۹

عنوان فارسی چشم‌انداز اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا
چکیده فارسی مقاله جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت‌های عضو به‌یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان‌سازی قوانین کیفری دولت‌های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می‌شود. لیکن یکسان‌سازی قوانین موجد جرم‌انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه‌های حقوق اساسی دولت‌های عضو است. الزام دولت‌های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ‌سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش‌هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری‌های حقوقی متقابل فی‌مابین دولت‌ها شده است.


 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اصل شناسایی متقابل، حقوق کیفری اتحادیه اروپا، اصل هماهنگ‌سازی قوانین، اصل یکسان‌سازی قوانین، معاهده لیسبون.

عنوان انگلیسی Perspective of Mutual Recognition;Challenges and Mechanisms for Implementing it in the Area of European :::::::::union::::::::: Criminal Law
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: Creation of new criminal law in the European ::::::::union:::::::: has led to an approximation of the criminal law of member states to each other. Compliance with this obligation for EU member states is due to the provisions of the Treaty of Lisbon. Main approach of the Treaty of Lisbon is to resort to the option of harmonizing the criminal laws of the member states, which is a new chapter in the history of European criminal law. However, the harmonization of the laws of new criminality is contrary to the general expectations on the national level and conflicts with the teachings of the fundamental rights of member states. The obligation of member states to reciprocally recognize the principle and the principle of harmonization of laws is an alternative to avoiding these consequences. But the principle of mutual recognition also has challenges that rely heavily on mutual trust in the legal and judicial system of each other. The study of the concept and function of the principle of mutual recognition and challenges in the area of European ::::::::union:::::::: criminal law is the subject of this paper. The findings of this research show that the principle of mutual recognition over time has led to the harmonization of criminal laws and the forging of new mechanisms for the realization of mutual legal cooperation between governments.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله The Principle of Mutual Recognition, European ,,,,,,:union:,,,,,,’ Criminal Law, The Principle of Harmonization of Laws, The Principle of Unification of Laws, Treaty of Lisbon

نویسندگان مقاله جواد صالحی | Javad Salehi
Payam-e-Noor University
دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-296-10&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق کیفری و جرم شناسی
نوع مقاله منتشر شده تحقیقات بنیادی یا نظری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات