دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۱۶۴-۱۸۵

عنوان فارسی بررسی ضابطه دیه شکستگی استخوان:مقارنه قانون با فقه
چکیده فارسی مقاله ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد.
این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استخوان، شکستگی استخوان، دیه شکستگی، ضابطه دیه، رویه پزشکی قانونی

عنوان انگلیسی The study of the compensation for bone fracture
چکیده انگلیسی مقاله

The law of fracture diya is accepted by majority of Faqihs. The law states that bone fracture diya with recovery in diya limbs equals one fifth of amputation diya and, in case of complete recovery, is four fifth of that one fifth of amputation diya. The book of Zarif, as the main document of this law, is reflected in Fagihs books. A comparative study of fiqh statements with those in the book of Zarif, leads us to different laws than those mentioned by Faqihs, and this has been studied by some other Faqihs. In legislation, the criminal law has generally accepted this law in clause of 569, and in the process of implementation, based on the specialty needed to determine the degree of bone fracture, the clause of 136 of criminal procedure stipulates that the inspector should satisfy the experts in Legal Medicine Organization wherein defined laws already exist. In practice, there exist three viewpoints for fracture bone diya, that is, Faqihs statements, criminal law, and medical process. Besides practicing problems in legislation, they are in court. The present article tries to study this law, its reflection in the law, and examine solution for its implementation problems, and then some suggestions are presented.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله bone fracture, fracture diya, Fiqh, law, legal medicine

نویسندگان مقاله عادل ساریخانی | adel sarikhani
Qom University
دانشگاه قم

محمد حسین شاکر | mohammad hosein shaker
Meybod University
دانشگاه ایت الله حائری میبد

سید ابراهیم موسوی | seyyad ebrahim mosavi
Al-Mustafa international University
جامعه المصطفی صلی اله علیه و آله و سلم


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-1481-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق کیفری و جرم شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهش کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات