دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۱۳۸-۱۶۳

عنوان فارسی نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران
چکیده فارسی مقاله

بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه‌ای تبعیت می‌کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن‌ها از حیث مقررات‌گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات‌گذاری و نظارت‌پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات‌گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه‌دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می‌تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه‌های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حقوق رقابت، بازار سرمایه، بورس، ضمانت اجرا، شورای رقابت

عنوان انگلیسی The relationship between competition law and capital market in Iran
چکیده انگلیسی مقاله
stock market is run by special regulations. accordingly, analyzing the issues about the relation between the competition law and capital market such as stock market officials and their boundaries in the context of setting, controlling and  enforcing rules, the generality or specificity of such rules, the controllability of stock market in comparison to the general competition rules and the state of competition law in case of the sanctions governing securities' market and finally, the competition between the stock market officials are of great importance which will be fully discussed during this article. 
regarding the relationship between competition law and capital market in Iran, it must be considered that: first, specificity and formality of stock market does not contradict the general authority of the special organizations and instruments of competition law. 
Secondly, the bilateral structure of these regulations in our country does not exactly prevent disturbing the competitive rules but it also does not quite comply with the competition law rules.
Third, although the civil, criminal and disciplinary sanctions in stock market have been set to protect this area, but the stock market does not directly play a role in clarifying or confronting the anti-competitive conduct in securities’ market itself and the related regulations have to be extracted from the stock market regulations.
Therefore, the legal institutions working on this area in Iran, are mostly related to sanctions rather than focusing on ethical or practical matters.
Forth, although, the competition between stock market officials and related organizations could have some acceptable results but it also could lead to merger, monopoly or even some anti-competitive conducts in long term.
Thus, the competition law could face some conflicts at this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Competition law, capital market, stock market, sanction, competition counsel

نویسندگان مقاله محمد ساردوئی نسب | mohammad sardoenasab
university of tehran colleg of farabi
پردیس فارابی دانشگاه تهران

فرشته قنبری | fereshte ghanbari
university of tehran colleg of farabi
پردیس فارابی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-2106-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق خصوصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهش کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات