دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۱۱۲-۱۳۷

عنوان فارسی بررسی تطبیقی حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها
چکیده فارسی مقاله  حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه‌های مختلف زندگی انسان بازمی‌گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد.
براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .
 
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حریم خصوصی، زندانی، کرامت انسانی، حبس، اصول حبس

عنوان انگلیسی The Right to Prisoners’ Privacy: Dimensions, Effects and Indicators.
چکیده انگلیسی مقاله  The right to privacy is subject was defined by Shariah and law and it refer to exploration prohibition and kind of human life aspects which are called positivism area. Article constitution is known as one of the most important rights for people in community closely linked to the right to privacy. The authors, considering that the prisoners are also human and his conviction should not deprive him of human rights. In this research, the authors consider to explain the dimensions and extent of right to privacy in three axes: physical, mental, and financial and estate that, although the imprisonment should be removed or replaced with other punishment, but until then, the detained person should have other human rights other than those specifically deprived of his liberty and in accordance with the purposes and principles of the prison and also should codify an enforcement in  statutes against prisoner’s law breach ؛This constitution is known as one of the most important rights for people in community closely linked to the right to privacy.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله right to privacy, prisoner, human dignity, imprisonment, principles of prison.

نویسندگان مقاله رضا زهروی | reza zahravi
دانشگاه تهران

رضا زهروی | reza zahravi
. Assistant Professor , Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-1081-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق کیفری و جرم شناسی
نوع مقاله منتشر شده تحقیقات بنیادی یا نظری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات