دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۸۶-۱۱۱

عنوان فارسی ابتکار دادستان دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین­ المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی­کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می­گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت.
این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان­کیفری بین­المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دادستان، تحقیق، تعقیب ، مبنای معقول، دیوان کیفری بین‌المللی.

عنوان انگلیسی International Criminal Court Prosecutor's Initiative to initiate investigations
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of the establishment of the International Criminal Court is to investigate and prosecute international perpetrators of crimes, so that these individuals are not left without bureaucracy. To accomplish this, the Prosecutor of the Court has a tremendous duty. Selection of the situation and initiation of its research and its initial review is done according to reports, documents, evidence and evidence. At this stage, the prosecutor must establish a reasonable basis, in which case the primary branch will decide by conducting its own judicial oversight of conducting comprehensive investigations and prosecuting perpetrators.
The study seeks to analyze the initiation of international prosecutor investigations. To this end, some research-related issues will be evaluated in the light of the provisions of the Statute of the Court and its practical procedures.
 
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prosecutor, investigation, prosecution, reasonable basis, International Criminal Court

نویسندگان مقاله محمد حسین رمضانی | hossen ramazaniنشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-192-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق کیفری و جرم شناسی
نوع مقاله منتشر شده تحقیقات بنیادی یا نظری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات