دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۶۵-۸۵

عنوان فارسی ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا
چکیده فارسی مقاله با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازار خارج از بورس، بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران

عنوان انگلیسی The nature of Over the Counter market and its distinction from Stock Exchange in Iran and the US Legal systems
چکیده انگلیسی مقاله Although clause 8 of article 1 of the Securities Market Act has been explained Over the Counter market and defined it to ”an electronic or non-electronic market which implements securities transactions on the basis of negotiations”, according to some changes in the rules and regulations of this section, including approval of Iranian Securities Market Act, The law for Development of New Financial Instruments and Institutions, The Fifth Development Plan Act and etc., it has undergone fundamental changes in performance and has gone away from its prevailing concept in countries with developed economy. Iran Fara Bourse Co. has been established on the basis of Securities and Exchange High Council’s license as the sole over the counter market in Iranian Capital Market, the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, practically have led to a distancing of the Fara Bourse from the concept of OTC. This has led to the exclusion of Iranian Capital Market from benefits of OTC market, with significant legal defects. However, in US law, OTC market is completely different from the stock exchange from the variety of aspects, including how transactions are carried out, tax breaks, fees, and transaction brokers, thereby provides diverse investment opportunities for Capital market activists.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Over the Counter, Stock Exchange, Fara Bourse Co.

نویسندگان مقاله محمود باقری | mahmood bagheri
University of Tehran
دانشگاه تهران

عباس احضاری | abbas ehzari
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-2192-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق خصوصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهش کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات