دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۴۵-۶۴

عنوان فارسی تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد.  شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت  متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شفافیت، محرمانگی، حریم خصوصی، داوری تجاری بین المللی، داوری سرمایه گذاری بین المللی

عنوان انگلیسی The Tension between Transparency and Confidentiality in International Arbitrations
چکیده انگلیسی مقاله The present research study intends to investigate the concepts of transparency, confidentiality and privacy within the scope of Investor-State Arbitration and International Commercial Arbitration.Transparency, confidentiality and privacy are the main pillars of international arbitration which have a close relationship together, however in some cases they are in a controversial situation. The tension between confidentiality and transparency comes into existence when the issue of public interest plays the main role in international arbitration. In such situations, private interest of individual parties, involving confidentiality and privacy, conflicts with the interest of general public, involving openness of the arbitration proceedings and access to all documents concerned. Then it becomes important to know how to make a balance between these competing concepts, what their value is and how their relationship is in controversial situations of international arbitration. For this purpose, the first Part of the paper intends to define some key terms such as “confidentiality,” “privacy” and “transparency” related to international arbitration. The second Part challenges the issues of Transparency and Confidentiality in the context of International Commercial Arbitration and Investor-State Arbitration. The third part concludes by analyzing how to make an equilibrium between transparency and confidentiality in controversial situations of international arbitration including Investor-State Arbitration and International Commercial Arbitration.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Transparency, Confidentiality, Privacy, International Commercial Arbitration, Investor-State Arbitration

نویسندگان مقاله ربیعا اسکینی | Rabiya Eskini
Research Institute of Nuclear Science and Technology
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای / تهران-ایران

احد خاکپور | Ahad Khakpour
Islamic Azad University, Science and Research Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-2318-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق خصوصی
نوع مقاله منتشر شده تحقیقات بنیادی یا نظری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات