دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۱-۲۰

عنوان فارسی استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران
چکیده فارسی مقاله

         با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد.

        اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و  پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله ،بازداشت های پیش از محاکمه،اصول و استانداردهای حداقل،تدابیر غیر بازداشتی،افزایش جمعیت کیفری

عنوان انگلیسی minimum standards for pre-trial detention in International instruments and Iran law
چکیده انگلیسی مقاله
  Stressing that the consequences of today's social, economic, legal and penal population inflation and overcrowding in prisons, the issue has turned into the most complex challenges in the criminal justice system, the pre-tria detention, one of the main factors is the increase in the penal population it is, in a way that almost a quarter of the total population of prisoners in Iran and the world are the accused arrested.So reducing the number and rate of pre-trial detention, to reduce congestion and improve the criminal population leads.

  principles and standards as avoid pre - trial detention , custodial measures as a last resort , make maximum use of non - measures in custody, the principle of innocence , the judicial permission and minimum standards , of the most important principles governing the pre - trial detention in Iran's penal law with international patterns decisive that adherence to the principles of the decline in the intervention of the criminal law, the use of successful experiences of other countries ' policies and strategies to get out of the crisis While ensuring the rights of defendants awaiting trial.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله pre - trial detention , principles and standards , but at least measures in custody, criminal population increase , International documents.

نویسندگان مقاله جمال انصاری | mohammad ashoori
justice
تعزیرات دادگستری

علی صفاری | ali saffari
azad.u
دانشگاه آزاد

محمد آشوری | mohammad ashoori
azad.u
دانشگاه آزاد


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-1611-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق کیفری و جرم شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهش کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات