تاریخ علم، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۱۳۱-۱۴۸

عنوان فارسی نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی
چکیده فارسی مقاله مقالۀ پیش رو با هدف شناخت چگونگی تأثیر رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی بر شکل‌گیری نونگاره‌های هندسۀ پرگاری، در هنر و معماری سلجوقی نوشته شده است. گام نخست این پژوهش مطالعۀ جایگاه این رساله در سنت رساله‌های هندسۀ عملی است. این پژوهش در گام بعد، ساختار تزیینات هندسی تا زمان پدید آمدن رساله را مورد بررسی قرار داده و به روند شکل‌گیری و سیر تکامل سبک نوین برآمده از ساختار هندسۀ پرگاری پرداخته است که هم‌زمان با تحریر رساله و یا متأخر از آن ظاهر شده‌اند. در پایان، پژوهش با توجه به روش‌های هندسیِ ارائه شده در رساله و نقوش موجود در آن، بر جایگاه رسالۀ بوزجانی در شکل‌گیری نونگاره‌های پرگاری در تزیینات هندسی سبک سلجوقی تأکید می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ابوالوفاء بوزجانی، ترسیمات پرگاری، تزیینات هندسی، هندسۀ عملی، هنر سلجوقی،

عنوان انگلیسی The Role of Būzjānī’s Treatise Practical Geometry in the Formation of Geometric Ornaments in the Artworks of the Seljuk Period
چکیده انگلیسی مقاله The present study aimed at investigating the effects of abū al-Wafā Bāzjānī’s Practical Geometry on the formation of new compass (Pargārī) geometry paintings in Seljuk art and architecture. First, the study focused on the status of this treatise in the tradition of practical geometry literature. Then, it examined the structure of geometric embellishments up to the release of this treatise, focusing on the formation and evolution of this novel style under the influence of compass geometry, in works that were created at the time of or after this treatise. Finally, by examining the geometric methods and motifs provided in the treatise, this study determined the status of Būzjānī’s work with respect to the formation of new compass paintings in the artistic and architectural embellishments of the Seljuk era
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Abū al-Wafā Būzjānī, Compass Constructions, ",Geometric Ornaments, Practical Geometry, Seljuk Art

نویسندگان مقاله مهدی بهشتی نژاد |
کرج- شهرک اوج- مجتمع گلها- بلوک 13- ط 3- واحد 6

صمد سامانیان |
دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

امیر مازیار |
دانشگاه هنر


نشانی اینترنتی https://jihs.ut.ac.ir/article_72676_4674c5f8a4f866063252409879fb1965.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات