فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1399، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب) 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
۲ تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع 1399/2/29 - Get XML Data ۵ بار
۳ واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد 1399/2/29 - Get XML Data ۴ بار
۴ عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه‌های نسل سوم 1399/2/29 - Get XML Data ۵ بار
۵ تبیین جایگاه مراکز رشد پایدار در دانشگاه‌های نظامی 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
۶ نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار 1399/2/29 - Get XML Data ۴ بار
۸ مدل سازی معادله ساختاری رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
۹ طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
۱۰ بررسی رابطه بین حرفه‌گرایی با تعالی عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی 1399/2/29 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه