فهرست مقالات


پژوهش های ادبیات تطبیقی، ۱۳۹۸، جلد ۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه تطبیقی حماسه های آفریقای غربی و ایرانی (با تاکید بر حماسه رستم و اسفندیار و حماسه ماندینگ) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۲ نقد فرهنگی ادبیّات تطبیقی از دیدگاه عزّالدین مناصره ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۳ بررسی وجوه ادبیت در فیلم مادر اثر علی حاتمی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ چالشهای معنایی-ترجمه‌شناختی ترجمه صنایع ادبی. رویکرد کوچک‌ساختارگرا در ترجمه‌پژوهی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۵ پژوهشی در اصل و منشأ تمثیل فیل و کوران؛ تمثیلی از حدیقه سنایی و مثنوی مولوی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۶ بررسی تطبیقی مؤلّفه ها و جلوه هایی از بیم و امید اگزیستانسیالیستی در آثار مارک تواین و هوشنگ مرادی کرمانی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی و تحلیل سبک‌های هندی و اصفهانی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱ بار
۸ بررسی تطبیقی زبان بدن در رمان «أیام‌معه» از کولیت خوری و «بامداد خمار» از فتانه حاج سیدجوادی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه