فهرست مقالات


Iranian Journal of Fuzzy Systems، ۱۳۹۸، جلد ۱۶، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ cover 16-5 October 2019 ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۸ بار
۲ Horizontal representation of a hesitant fuzzy set and its application to multiple attribute decision making ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۳ A research on classification performance of fuzzy classifiers based on fuzzy set theory ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۴ A note on decision making in medical investigations using new divergence measures for intuitionistic fuzzy sets ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۵ Solving LR fuzzy linear matrix equation† ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۶ Systematic literature review of fuzzy logic based text summarization ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه