فهرست مقالات


فصلنامه مهندسی تصمیم، ۱۳۹۸، جلد ۲، شماره ۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رتبه‌بندی شعب بیمه با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شعب بیمه پارسیان) ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۳ بار
۲ مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان با استفاده ازمنطق فازی ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۰ بار
۳ رتبه بندی ارکان موثر بر عملکرد سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد فازی ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۰ بار
۴ اولویت بندی پروژه‌های سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی (مورد مطالعه طرح‌های تحقیقاتی آموزش و پرورش) ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۱ بار
۵ تاثیر قابلیت تعاملی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی بیمه‌گذاران با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت از پشتیبانی تصمیم ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۰ بار
۶ تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عملکرد حسابرسی آنلاین با استفاده از تجزیه‌وتحلیل خاکستری (GIA) ۱۳۹۸/۶/۲۴ - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه