فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۴، جلد ۱۱، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰ بار
۲ جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۳ گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۴ تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۵ نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه