آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های حسابداری مالی Journal of Financial Accounting Research
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
پژوهش های ارتباطی
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
پژوهش های اخلاقی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۶
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷
پژوهش آب در کشاورزی
دوره ۳۳ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
دوره ۱۰ - شماره ۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳
مهندسی منابع آب
دوره ۱۲ - شماره ۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
مهندسی عمران مدرس
دوره ۱۹ - شماره ۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۹
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
دوره ۲۳ - شماره ۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۲
مطالعات قرآنی
دوره ۱۰ - شماره ۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۰
مطالعات بین المللی پلیس
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
مطالعات زبانی و بلاغی مطالعات زبانی و بلاغی
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۶
مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱
حقوق اداری
دوره ۷ - شماره ۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱
حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
دوره ۷ - شماره ۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۸
توسعه کارآفرینی Journal of Entrepreneurship Development
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰
تحقیقات سیاسی بین المللی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳
اندیشه مدیریت راهبردی Strategic Management Thought
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) Monadi AFTA
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
The International Journal of Humanities The Journal of Humanities
دوره ۲۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
Journal of Rangeland Science Journal of Rangeland Science
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Journal of Health Education and Health Promotion
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲
Anesthesiology and Pain Medicine Anesthesiology and Pain Medicine
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱
Journal of Reproduction and Infertility Journal of Reproduction and Infertility
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱
دانش و تندرستی Journal of Knowledge and Health
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷
مهندسی سازه و ساخت مهندسی سازه و ساخت
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳
مطالعات پژوهشی راهور
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۸
مطالعات رفتار سازمانی
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۹
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۸
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۱
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۱
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۳۸ - شماره ۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۶
مدیریت شهری Urban Management
دوره ۱۸ - شماره ۵۶ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۷
سوخت و احتراق Fuel and Combustion Journal
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲
زمین شناسی ایران
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱
دوره ۱۳ - شماره ۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۳
رفتار حرکتی
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱
دراسات فی العلوم الانسانیه
دوره ۲۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۶
دانش سیاسی
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۴
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای Geography and Territorial Spatial Arrangement
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱
تحقیقات دامپزشکی Journal of Veterinary Research
دوره ۷۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۵
تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research
دوره ۵۰ - شماره ۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۹
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۹
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۴۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |