آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله علوم پزشکی صدرا Sadra Medical Sciences Journal
دوره ۸ - شماره ۱ 1398/9/10 1399/2/28 ۷
نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/11/12 1399/2/28 ۷
مهندسی سازه Journal of Structural Engineering
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/2/28 ۱
مطالعات مدیریت شهری Urban Management Studies
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ 1398/11/12 1399/2/28 ۶
مطالعات سیاسی
دوره ۱۲ - شماره ۴۷ 1399/2/12 1399/2/28 ۱
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۲۰
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۱
فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی Journal of Optoelectronical Nanostructures
دوره ۵ - شماره ۱ 1398/10/11 1399/2/28 ۷
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی Political Science Quarterly
دوره ۱۶ - شماره ۵۰ 1399/1/13 1399/2/28 ۸
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
دوره ۲۵ - شماره ۶۶ 1398/10/11 1399/2/28 ۱۲
فناوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری New Technologies in Fisheries Development
دوره ۴ - شماره ۲ 1389/5/10 1399/2/28 ۲
دوره ۴ - شماره ۳ 1389/8/10 1399/2/28 ۱۳
زیبایی‌شناسی ادبی
دوره ۱۰ - شماره ۴۲ 1399/1/13 1399/2/28 ۱
روش‌های هوشمند در صنعت برق Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ 1399/5/11 1399/2/28 ۱
روان سنجی PSYCHOMETRY
دوره ۸ - شماره ۳۰ 1398/8/10 1399/2/28 ۸
دوره ۸ - شماره ۳۱ 1398/11/12 1399/2/28 ۶
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشنامه حقوق و سیاست
دوره ۱۵ - شماره ۴(پیاپی۴۲) 1398/9/10 1399/2/28 ۸
جغرافیایی سرزمین territory
دوره ۱۶ - شماره ۶۲ 1398/4/10 1399/2/28 ۸
جغرافیا و مطالعات محیطی Journal of Geography and Environmental Studies
دوره ۸ - شماره ۳۲ 1398/10/11 1399/2/28 ۷
تحقیقات بذر
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/11/12 1399/2/28 ۷
پژوهش اجتماعی Social Research
دوره ۱۱ - شماره ۴۵ 1398/9/10 1399/2/28 ۷
بیولوژی کاربردی Applied Biology Journal
دوره ۹ - شماره ۳۵ 1398/7/9 1399/2/28 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۳۶ 1398/11/12 1399/2/28 ۵
آینده پژوهی مدیریت
دوره ۳۰ - شماره ۴ (پیاپی ۱۱۹) 1398/11/12 1399/2/28 ۱۵
Journal of Herbal Drugs Journal of Herbal Drugs
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1398/2/11 1399/2/28 ۴
Journal of Crop Nutrition Science Journal of Crop Nutrition Science
دوره ۵ - شماره ۲ 1398/3/11 1399/2/28 ۶
Iranian Journal of Optimization Iranian Journal of Optimization
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/3/12 1399/2/28 ۳
International Journal of Mathematical Modelling and Computations International Journal of Mathematical Modelling and Computations
دوره ۹ - شماره ۴ (Fall) 1398/9/10 1399/2/28 ۵
International Journal of Information, Security and Systems Management International Journal of Information, Security and Systems Management
دوره ۷ - شماره ۲ 1397/9/10 1399/2/28 ۸
Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره ۵ - شماره ۳ 1399/4/11 1399/2/28 ۱۰
گنجینه اسناد Ganjine-ye Asnad
دوره ۲۹ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/2/28 ۸
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity
دوره ۹ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۶
کواترنری ایران
دوره ۵ - شماره ۲ 1398/5/10 1399/2/28 ۷
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
دوره ۸ - شماره ۲ 1399/1/13 1399/2/28 ۶
کتابداری و اطلاع رسانی
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۶
کارآگاه
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۴۹ 1398/11/12 1399/2/28 ۶
ژئوپلیتیک
دوره ۱۶ - شماره ۵۷ 1398/12/11 1399/2/28 ۷
پژوهشنامه قرآن و حدیث pazhouhesh name-ye quran va hadith
دوره ۱ - شماره ۲۵ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۴
پژوهشنامه زنان Women Studies
دوره ۱۰ - شماره ۳۰ 1398/9/10 1399/2/28 ۸
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره ۲۱ - شماره ۵۱ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۲
پژوهشنامه تاریخ اسلام
دوره ۱ - شماره ۳۴ 1398/4/10 1399/2/28 ۶
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۹ - شماره ۹ 1398/8/10 1399/2/28 ۱۴
دوره ۱۹ - شماره ۱۰ 1398/9/10 1399/2/28 ۱۴
دوره ۱۹ - شماره ۱۱ 1398/10/11 1399/2/28 ۱۸
پژوهشنامه اقتصاد کلان پژوهشنامه اقتصاد کلان
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ 1398/11/12 1399/2/28 ۲
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
دوره ۱۲ - شماره ۳۳ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۹
پژوهشنامه ادیان
دوره ۱۳ - شماره ۲ (۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸) 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
دوره ۹ - شماره ۱ 1398/6/10 1399/2/28 ۸
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۵
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1398/9/10 1399/2/28 ۶
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۹۹ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |