آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
International Journal of Engineering International Journal of Engineering
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1379/5/11 1399/3/1 ۱۱
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1379/8/11 1399/3/1 ۹
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1382/1/12 1399/3/1 ۱۱
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1382/4/10 1399/3/1 ۱۹
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1382/7/9 1399/3/1 ۹
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1382/9/10 1399/3/1 ۹
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1382/11/12 1399/3/1 ۱۰
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1383/4/11 1399/3/1 ۱۹
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1383/7/10 1399/3/1 ۱۹
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1383/8/11 1399/3/1 ۹
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1385/8/10 1399/3/1 ۱۰
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1386/1/12 1399/3/1 ۱۹
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1386/5/10 1399/3/1 ۱۰
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1386/9/10 1399/3/1 ۱۷
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1388/1/12 1399/3/1 ۱۹
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1388/5/10 1399/3/1 ۲۲
دوره ۲۲ - شماره ۴ 1388/9/10 1399/3/1 ۱۴
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1389/10/11 1399/3/1 ۹
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/3/1 ۴
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/3/1 ۱۰
Iranian Journal of Basic Medical Sciences Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۷ 1399/4/11 1399/3/1 ۱۷
راهبرد اقتصادی
دوره ۸ - شماره ۳۱ 1398/9/10 1399/2/29 ۶
بوم شناسی آبزیان Journal of Aquatic Ecology
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/12/11 1399/2/29 ۳
اندیشه نوین دینی
دوره ۱۶ - شماره ۶۰ 1398/12/11 1399/2/29 ۱۰
Journal of Craniomaxillofacial Research Journal of Craniomaxillofacial Research
دوره ۶ - شماره ۴ 1399/2/27 1399/2/29 ۷
Iranian Endodontic Journal Iranian Endodontic Journal
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1399/2/28 1399/2/29 ۹
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
دوره ۸ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/29 ۶
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
دوره ۳ - شماره ۱ 1398/11/12 1399/2/29 ۱۲
فصلنامه ادبیات داستانی سابق
دوره ۸ - شماره ۴ 1398/12/11 1399/2/29 ۶
ریاضی و جامعه
دوره ۴ - شماره ۳ 1398/8/10 1399/2/29 ۱
آموزش علوم دریایی
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/2/29 ۱۰
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۴ 1399/3/12 1399/2/29 ۱۱
فصلنامه آموزش مهندسی ایران
دوره ۲۱ - شماره ۸۴ 1398/11/12 1399/2/29 ۷
پژوهشنامه علم سنجی
دوره ۵ - شماره ۱۰ 1398/6/10 1399/2/29 ۱۱
Journal of Genetic Resources
دوره ۶ - شماره ۱ 1398/11/12 1399/2/29 ۱۰
مجله تغذیه و امنیت غذایی Journal of nutrition and food security
دوره ۵ - شماره ۲ 1399/2/12 1399/2/29 ۱۰
مجله ره آورد سلامت Rahavard salamat journal
دوره ۴ - شماره ۲ 1397/10/11 1399/2/28 ۲
نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش) Aligoodarz nursing faculty analytic research journal
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1398/7/9 1399/2/28 ۶
International Journal of Supply and Operations Management International journal of supply and operations management
دوره ۷ - شماره ۱ 1398/11/12 1399/2/28 ۷
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی Paramedical sciences and military health
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1398/6/10 1399/2/28 ۸
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1398/1/12 1399/2/28 ۸
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۱
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1399/3/12 1399/2/28 ۱
پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research
دوره ۶ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۱
مجله علم سنجی کاسپین Caspian journal of scientometric
دوره ۶ - شماره ۲ 1398/11/12 1399/2/28 ۱
مدلسازی اقتصاد سنجی journal of economic modeling
دوره ۵ - شماره ۱ 1398/11/12 1399/2/28 ۶
وقایع علوم کاربردی ورزش Annals of applied sport science
دوره ۸ - شماره ۳ 1399/5/11 1399/2/28 ۱۰
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۱۹ - شماره ۵ 1398/6/10 1399/2/28 ۶
دوره ۱۹ - شماره ۷ 1398/8/10 1399/2/28 ۶
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی New cellular and molecular biotechnology journal
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1398/12/11 1399/2/28 ۸
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۷۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |