آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱ ۲
پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
Nanochemistry Research
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۹
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
دوره ۶ - شماره ۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲
برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره ۶ - شماره پیاپی ۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷
مهندسی برق و الکترونیک ایران Journal of iranian association of electrical and electronics engineers
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۴
ژورنال بین المللی تحقیقات در آموزش انگلیسی International journal of research in english education
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲
خانواده و پژوهش Quarterly journal of family and research
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان Multidisciplinary cancer investigation
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱
تحقیقات نوین در برق Journal of novel researches on electrical power
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱
مطالعات تاریخی جنگ مطالعات تاریخی جنگ
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل Biannual journal of medical education education development center (edc) babol university of medical sciences
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
آزمایشگاه و تشخیص Laboratory and diagnosis
دوره ۱۱ - شماره ۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
وقایع علوم کاربردی ورزش Annals of applied sport science
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰
نشریه کاشان شناخت Kashan shenakht a journal university of kashan
دوره ۱ - شماره ۱۴ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۴ - شماره ۴۴ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
مبانی فقهی حقوق اسلامی Journal of Islamic Jurisprudence and Law
دوره ۱۲ - شماره ۲(۲۴پاییز و زمستان ۱۳۹۸) ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷
زبانشناسی کاربردی
دوره ۱۲ - شماره ۲۴ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰
جستارهای فلسفی Philosophical Investigations
دوره ۲۳ - شماره ۳۶-پاییز و زمستان۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶
پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره ۸ - شماره اول -پیاپی ۱۵-پاییز و زمستان ۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲
پژوهشنامه ادب حماسی
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۵
پژوهش های ادبیات تطبیقی
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷
مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies
دوره ۱ - شماره ۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲
دامپزشکی Veterinary Journal
دوره ۳۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۵
حقوق خصوصی Private Law
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳
تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations
دوره ۱۵ - شماره ۲(پیاپی ۳۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۸) ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸
تاریخ اسلام و ایران History of Islam and Iran
دوره ۲۹ - شماره ۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴
Iranian Journal of Veterinary Research Iranian Journal of Veterinary Research
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱
International Journal of Optimaization in Civil Engineering International Journal of Optimaization in Civil Engineering
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸
Research Journal of Pharmacognosy Research Journal of Pharmacognosy
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره JANUASC ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۱
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸
Journal of Lasers in Medical Sciences Journal of Lasers in Medical Sciences
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۰
Jundishapur Journal of Microbiology Jundishapur Journal of Microbiology
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲
Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲
International Journal of Mathematical Modelling and Computations International Journal of Mathematical Modelling and Computations
دوره ۹ - شماره ۳ (SUMMER) ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۵
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دوره ۲۰ - شماره ۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات Journal of Information Processing and Management
دوره ۳۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰
پژوهشنامه معارف قرآنی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization
دوره ۵۲ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
پژوهشنامه فلسفه دین
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران
دوره ۴ - شماره ۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷
پژوهش های پولی و بانکی Monetary and Banking Research
دوره ۱۲ - شماره ۴۰ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
پژوهش های مدیریت عمومی
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
پژوهش های قرآن و حدیث
دوره ۵۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۰۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |