آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مشکوه
دوره ۳۴ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۲
فیزیک زمین و فضا
دوره ۴۵ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۲
جنگل و فرآورده های چوب Forest and Wood Products
دوره ۷۲ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۴
Iranian Journal of Applied Animal Science Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۵
Ecopersia
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۷
طب و تزکیه Teb va Tazkiyeh
دوره ۲۸ - شماره ویژه نامه علوم انسانی ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۶
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences
دوره ۶۲ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱
Iranian Journal of Public Health
دوره ۴۸ - شماره ۱۲ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۳۰
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۷ - شماره ۸ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۱
Iranian Journal of Neurology
دوره ۱۸ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۵/۱۷ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰
ژئوپلیتیک
دوره ۱۵ - شماره ۵۵ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۷
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۹ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۲
پژوهش حقوق کیفری
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۸
مهندسی سازه و ساخت مهندسی سازه و ساخت
دوره ۶ - شماره ویژه ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳
فرهنگ و اندیشه ریاضی
دوره ۳۸ - شماره ۶۴ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۵
سراج منیر
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۷
سازه و فولاد journal of structure steel
دوره ۱۳۹۹ - شماره ۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱
زیست شناسی خاک
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۷
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی New Trends in Sport Management
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۲
راهبرد دفاعی
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۶
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۳
تحقیقات مالی Financial Research
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۷
تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱
ادبیات پایداری
دوره ۱۱ - شماره ۲۰ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۷
Journal of Solid Mechanics Journal of Solid Mechanics
دوره ۱۱ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۶
International Journal of Optimaization in Civil Engineering International Journal of Optimaization in Civil Engineering
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۴
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۷ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۸
Shiraz E Medical Journal
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۳
مجله پژوهش پرستاری ایران Iranian Journal of Nursing Research
دوره ۱۴ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۲ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۸
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۰ - شماره ۹ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱
فصلنامه ادبیات داستانی سابق
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۶
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی International journal of operational research
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
Environmental Health Engineering and Management
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۳
فضای گردشگری
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر Journal Of Solid Mechanics in Engineering
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۲
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
دوره ۲۵ - شماره ۶۵ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۸
Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۷
پژوهشنامه مطالعات مرزی
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۲۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۲
نامه انجمن حشره شناسی ایران
دوره ۳۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) Journal of Advanced Materials In Engineering
دوره ۳۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۴
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۱ - شماره ۵۷ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره ۲۱ - شماره ۶ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۳
بررسی های آمار رسمی ایران Iranian Journal of Official Statistics Studies
دوره ۲۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۶
Gene, Cell and Tissue
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
پرستار و پزشک در رزم Journal of Nurse and Physician in War
دوره ۷ - شماره ۲۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
International Journal of Health Policy and Management
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۸
Annals of Military and Health Science Research
دوره ۱۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۲۷۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |