آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله سلامت و جامعه Journal of health and community
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۲
فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی Professional Journal of Social Sciences
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱
Plant protection journal Plant protection journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۷
مجلس و راهبرد
دوره ۲۵ - شماره ۹۴ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳
جامعه شناسی کاربردی Journal of Applied Sociology
دوره ۲۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۳
به زراعی کشاورزی Journal of Crops Improvement
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۸
آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۶
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۶
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۵
دوره ۹ - شماره ۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۵
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۲
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۲
دوره ۱۰ - شماره ۵ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۲
دوره ۱۰ - شماره ۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۳
Environmental Resources Research
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۵
Journal of Biostatistics and Epidemiology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۶
Reports of Biochemistry and Molecular Biology
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۲
Future of Medical Education Journal
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۴
اصول بهداشت روانی The Journal of Fundamentals of Mental Health
دوره ۲۰ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱
Acta Medica Iranica
دوره ۵۶ - شماره ۷ ۱۳۹۷/۴/۲۲ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۰
Biomacromolecular Journal Biomacromolecular Journal
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۶
کارآفرینی در کشاورزی
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۷
پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۲
مواد نوین
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۳
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی socio-cultural Development Studies
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۸
مرتع Rangeland
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۰
مدیریت ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱
مدیریت دارایی و تأمین مالی Asset Management and Financing
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲
طب ورزشی
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۵
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۵
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۹
آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage
دوره ۱۱ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲۱
بهداشت و توسعه Journal of Health and Developmet
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۲
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
دوره ۱۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۱
مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
دوره ۱۰ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۸
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۶
نامه آموزش عالی
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۷
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
دوره ۸ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۷
ماشین های کشاورزی
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۸
علوم مدیریت ایران
دوره ۱۲ - شماره ۴۸ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۲
شناخت اجتماعی Social Cognition
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۸
زیست شناسی میکروارگانیسم ها Biological Journal of Microorganism
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱
تولید گیاهان زراعی Journal of Crop Production
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۱
انسان و محیط زیست Human and Environment
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۴۳۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |