آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی
دوره ۲ - شماره دوم-پیاپی۴-پاییز ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۷
ژئوفیزیک ایران
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۹
پژوهش های آبخیزداری
دوره ۳۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۷
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱
مطالعات حقوق خصوصی
دوره ۴۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۰
مطالعات انقلاب اسلامی
دوره ۱۵ - شماره ۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱
نامه انسان شناسی
دوره ۱۰ - شماره ۱۶ ۱۳۹۱/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۱۷ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۷
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۸۶ - شماره ۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۷
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی Journal of Veterinary Clinical Pathology
دوره ۱۲ - شماره ۴ (۴۸) زمستان ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۸
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۵۰
مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی Journal of new technologies in energy systems
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۵
مهندسی سازه Journal of Structural Engineering
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره ۸ - شماره ۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۷
پژوهش های زبانی
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دوره ۵۰ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering
دوره ۵۰ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
مطالعات راهبردی
دوره ۲۱ - شماره ۸۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۸
دامپزشکی ایران Iranian Veterinary Journal
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۲
Progress in Biological Sciences Progress in Biological Sciences
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۹
Journal of Basic Research in Medical Sciences
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
Middle East Journal of Cancer
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۲
Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۲
طب و تزکیه Teb va Tazkiyeh
دوره ۲۷ - شماره ویژنامه علوم انسانی سلامت ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۸
Iranian Journal of Pediatrics
دوره ۲۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱
Iranian Biomedical Journal
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۸
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۱۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۸
Pollution Pollution
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵
Iranian Journal of Environmental Sciences
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۱ - شماره ۳۱ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی Political Science Quarterly
دوره ۱۴ - شماره ۴۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱
رسالت مدیریت دولتی Iranian Journal of Public Administration Mission
دوره ۹ - شماره ۳(پیاپی۳۱ پاییز ۱۳۹۷) ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشنامه حقوق و سیاست
دوره ۱۴ - شماره ۴(پیاپی۳۸) ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸
دوره ۱۵ - شماره ۱(پیاپی۳۹) ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸
International Journal of Foreign Language Teaching and Research International Journal of Foreign Language Teaching and Research
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۴
پژوهش های مدیریت عمومی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۳
پژوهش های انسان شناسی ایران
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۶
پژوهش نفت
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰
پترولوژی Petrology
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱
مطالعات مدیریت صنعتی
دوره ۱۶ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰
تعلیم و تربیت
دوره ۳۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۷
مجله اپیدمیولوژی ایران Iranian Journal of Epidemiology
دوره ۱۴ - شماره Special Issue, Vol.۱۴, ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲
مطالعات اجتماعی ایران
دوره ۱۲ - شماره ۱(ویژه جامعه شناسی روستایی) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۶
سیاست گذاری اقتصادی
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۷
جلوه هنر Jelve-y Honar
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۲
باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar
دوره ۱۵ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۵
اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی Journal of Crop Ecophysiology
دوره ۱۲ - شماره ۴(۴۸) زمستان ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰
آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage
دوره ۱۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۲۳
Caspian Journal of Enviromental Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸
مجله طب نظامی Journal of Military Medicine
دوره ۲۰ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |