آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
مطالعات سیاسی
دوره ۱۲ - شماره ۴۵ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۴ - شماره ۴۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۶
پژوهش های ادبیات تطبیقی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۸
پژوهش های اخلاقی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۶
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دوره ۵۲ - شماره ۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۹
دوره ۵۲ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۲۰
دوره ۵۲ - شماره ۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۸
دوره ۵۲ - شماره ۱۰ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۲۰
دوره ۵۲ - شماره ۱۱ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۲۰
دوره ۵۲ - شماره ۱۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۶
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی Engineering Journal of Geospatial Information Technology
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۲
مطالعات راهبردی
دوره ۲۲ - شماره ۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۸
مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar
دوره ۹ - شماره ۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۴
مدیریت فردا
دوره ۱۸ - شماره ۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۶
مجله علوم آماری Journal of Statistical Sciences
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
Journal of Computing and Security Journal of Computing and Security
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها Journal of Safety Promotion and Injury Prevention
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۱
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۹ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۴ - شماره ۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۰
Iranian Red Crescent Medical Journal Iranian Red Crescent Medical Journal
دوره ۲۲ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱
مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۶ - شماره ۹۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷
علم و مهندسی سرامیک Iranian Journal of Ceramic Science and Engineering
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶
زبان و ادبیات فارسی Persian Language and Literature
دوره ۲۷ - شماره ۸۷ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰
توسعه اجتماعی
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷
Wavelets and Linear Algebra Wavelets and Linear Algebra
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۸
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳
Categories and General Algebraic Structures with Application Categories and General Algebraic Structures with Application
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۸
Journal of Research in Rehabilitation Sciences Journal of Research in Rehabilitation Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵
Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly
دوره ۱۹ - شماره ۱۱ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰
Iranian Journal of Basic Medical Sciences Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۷
نشریه سالمندشناسی Journal of gerontology
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳
فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی Information and Communication Technology in Educational Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۲ (پیاپی۳۸) ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۸
پژوهش های تربیتی Educational Research
دوره ۷ - شماره ۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۱
مطالعات مدیریت گردشگری
دوره ۱۴ - شماره ۴۷ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۰
شیلات Journal of Fisheries
دوره ۷۲ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۸
دانش‌ انتظامی‌
دوره ۸۳ - شماره ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷
دانش سیاسی
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۲
بسپارش Basparesh
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۶
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۰
Journal of Basic Research in Medical Sciences Journal of Basic Research in Medical Sciences
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۵ - شماره Supplement ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱
International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۸
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۹۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |