آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مدیریت سرمایه اجتماعی
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۲
آموزش علوم دریایی
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۹
journal of mahani mathematical research center
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت Management strategies in health system
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان Sociological studies of youth journal
دوره ۱ - شماره ۰۲ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۳
دوره ۱ - شماره ۰۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۷
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۷
دوره ۲ - شماره ۵ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
دوره ۳ - شماره ۶ ۱۳۹۱/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
دوره ۳ - شماره ۷ ۱۳۹۱/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
هیستو بیولوژی دامپزشکی
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۷
فصلنامه علوم ورزش
دوره ۸ - شماره ۲۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۵
Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره ۶ - شماره ۰۳ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۷
چشم انداز مدیریت صنعتی
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۷
پژوهشنامه علوی Imam Ali s Studies
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۴
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دوره ۶ - شماره یک- پیاپی ۱۳ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دوره ۷ - شماره ۱۳ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱
نظریه های کاربردی اقتصاد
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۸
مواد نوین
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۴
مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal
دوره ۶ - شماره ۱۶ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۲
فیزیولوژی ورزشی
دوره ۳ - شماره ۱۱ ۱۳۹۰/۷/۹ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۰
زراعت و فناوری زعفران
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۶
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۷۸/۷/۹ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳
Journal of Particle Science and Technology Journal of Particle Science and Technology
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۲
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۵ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۲
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۲
Iran Agricultural Research
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۶۹/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۶۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۷۰/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۷۱/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۷۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۷۲/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۴
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۷۳/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۷۴/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۷۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۷۵/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۷۷/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
مجله ی مطالعات ادبیات روایی Narrative literature studies journal
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان Sociological studies of youth journal
دوره ۳ - شماره ۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۰۹ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |