آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Journal of Contemporary Islamic Studies
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۰
پژوهش علف های هرز
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
دوره ۳ - شماره ۱۱ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۶
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۱۳ - شماره ۵۰ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۳
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
روانشناسی تربیتی
دوره ۱۳ - شماره ۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۹
تحقیقات اقتصادی Journal of Economic Research
دوره ۵۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۰
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
دوره ۵۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۲
Journal of Heat and Mass Transfer Research Journal of Heat and Mass Transfer Research
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۳/۱ ۹
International Journal of Travel Medicine and Global Health
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۹
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
Iranian Biomedical Journal
دوره ۲۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دوره ۳۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
پژوهش های رشد و توسعه پایدار
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱
پژوهش های اخلاقی
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۰
مهندسی و مدیریت آبخیز
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۰
مهندسی متالورژی
دوره ۲۰ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۷
مهندسی عمران مدرس
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۲۱
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوره ۴ - شماره ۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۶
مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره ۱۴ - شماره ۵۵ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۷
مدیریت ورزشی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۳
مدیریت فردا
دوره ۱۷ - شماره ۵۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۳
متافیزیک Metaphyzik
دوره ۱۰ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۳
فرهنگ و ادبیات عامه
دوره ۶ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۰
دامپزشکی Veterinary Journal
دوره ۳۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۲۰
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۷
Ecopersia
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۷
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱۲
Journal of Medical Bacteriology
دوره ۷ - شماره ۱-۲ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۵
Health Education and Health Promotion
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۶
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۱
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences
دوره ۶۰ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ۸
مجله سلامت و جامعه Journal of health and community
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۸
Environmental Health Engineering and Management
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۲
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
دوره ۲۱ - شماره ۴۰ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۶
نوآوری و ارزش آفرینی Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۶
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
دوره ۳ - شماره ۴ 0 ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۶
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دوره ۵۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۹
مهندسی صنایع و مدیریت
دوره ۳۳ - شماره ۲.۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۶
مدیریت خاک و تولید پایدار
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۹
به زراعی نهال و بذر Seed and Plant Production Journal
دوره ۳۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۷
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی Journal of Veterinary Clinical Pathology
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۸
Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۶
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۷۱ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۵
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۲/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۳
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۲۸ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۳
International Journal of Political Science International Journal of Political Science
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۵
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۴۰۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |