آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت Management strategies in health system
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۹
هنرهای صناعی اسلامی Journal of Islamic Handicrafts Arts
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۲
تحقیقات نوین در برق Journal of novel researches on electrical power
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۲
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی Journal of energy conversion
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۲
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۵
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۵
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۵
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۷
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۶
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱
مجله علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی Journal of new findings in psychology
دوره ۷ - شماره ۵۱ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۲
آزمایشگاه و تشخیص Laboratory and diagnosis
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۶
مطالعات فقهی و فلسفی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱
تحقیقات حقوقی آزاد
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱
پژوهشنامه زنان Women Studies
دوره ۱۰ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۶
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization
دوره ۵۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۷
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۵
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
دوره ۲۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
پژوهش های ادبیات تطبیقی
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
پژوهش در نشخوارکنندگان
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
مسائل اجتماعی ایران Journal of Social Problems of Iran
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۲
علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۶
علوم باغبانی ایران
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۲
دانش حسابرسی Audit Science
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۰
دانش آب و خاک Water and Soil Science
دوره ۲۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۶ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۶
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۳۰ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
طلوع بهداشت یزد The Journal of Toloo-e-behdasht
دوره ۱۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۸
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
دوره ۶ - شماره ۱۳ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۱
عصب روانشناسی
دوره ۵ - شماره ۱۷ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۲
مدلسازی اقتصاد سنجی journal of economic modeling
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۶
فضای گردشگری
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱
Journal of Pharmaceutical and Health Sciences Journal of Pharmaceutical and Health Sciences
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۰
پژوهش های دانش زمین
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۴
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۶
پژوهش های آبخیزداری
دوره ۳۲ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۷
مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering
دوره ۵۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۵
مطالعات مدیریت ترافیک
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۵۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۳
مطالعات شهری
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۹
مطالعات تفسیری
دوره ۵ - شماره ۲۰ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۸
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۹
علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۰
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۲
روش ها و مدل های روان شناختی
دوره ۱۰ - شماره ۳۶ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۰
دیدگاه های حقوق قضایی Judicial Law Views
دوره ۸۶ - شماره ۸۶ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۰
دراسات فی العلوم الانسانیه
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۷
تاریخ علم History of Science
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۶
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۷
فصلنامه مهندسی تصمیم Journal of decision engineering
دوره ۲ - شماره ۸ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |