آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
علوم و فنون کشت های گلخانه ای Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
علوم و فنون باغبانی ایران
دوره ۱۷ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۷/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۹
دانش علف های هرز ایران
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۵
دانش حسابداری مالی Accounting Empirical Research of Financial
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۷
جستارهای سیاسی معاصر Contemporary Political Studies
دوره ۸ - شماره ۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۳
جستارهای فلسفه دین
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
انتظام اجتماعی Entezame Ejtemaei
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۴
الکترو مغناطیس کاربردی Journal of Applied Electromagnetic
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۶
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۲۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۹
Research in Molecular Medicine
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Journal of Health Education and Health Promotion
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۸
Iranian Journal of Health Sciences
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۳
International Journal of Health Policy and Management
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۵
مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nersing Management
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۶
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۶
Quran and Medicine
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۷
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۳
طب کار Occupational Medicine Quarterly Journal
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۸
بیهوشی و درد Journal of Anesthesiology and Pain
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۸
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل Journal of Babol University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۳
مجله علوم پزشکی پارس Pars Journal of Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۳
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۵ - شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۲
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند Journal of Birjand University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱
یافته YAFTEH
دوره ۱۹ - شماره ۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۳
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۹
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک Arak Medical University Journal
دوره ۲۰ - شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۰
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۲۸ - شماره ۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ۷
Pollution Pollution
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱۲
Iranian Journal of Environmental Sciences
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱۲
فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
دوره ۱۳ - شماره ۱و۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۶
فصل نامه مطالعات فرهنگ ایثار Iranian journal of isaar studies
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۴
بوم شناسی گیاهان زراعی Agroecology Journal
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱۸
پژوهش های کاربردی روانشناختی
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۴
مواد نوین
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱۴
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
دوره ۲۱ - شماره ۷۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۸
مدیریت منابع انسانی در ورزش
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۷
علوم و فناوری کامپوزیت
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۵
سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۷
روانشناسی مدرسه
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۹
توسعه کارآفرینی Journal of Entrepreneurship Development
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۷
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی The History of Islamic Culture and Civilization Journal
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |