آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۱۸
اکو فیزیولوژی گیاهی Journal of Plant EcoPhysiology
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۱۸
Archives of Razi Institute Archives of Razi Institute
دوره ۷۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۱۵
Nutrition and Food Sciences Research Nutrition and Food Sciences Research
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۴
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۷
نشریه آموزش پرستاری Journal of Nursing Education
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۲
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۸
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۱
Annals of Military and Health Science Research Annals of Military and Health Science Research
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۲
هنر و تمدن شرق
دوره ۸ - شماره ۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۶
International Journal of Society, Culture and Language
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱۰
زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی
دوره ۳ - شماره سوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۶
حسابداری دولتی
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی Journal of energy conversion
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۲
پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۸
ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی International journal of operational research
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۴
مطالعات مدیریت شهری Urban Management Studies
دوره ۱۱ - شماره ۳۹ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
مطالعات فقهی و فلسفی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱
مدیریت بهره وری
دوره ۱۴ - شماره ۱(۵۲)بهار ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۸
Journal of Modern Processes of Manufacturing Engineering Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱
Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره ۹ - شماره ۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
ژئوفیزیک ایران
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۶
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۲۷ ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۳
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۹ - شماره ۷ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱۸
دوره ۱۹ - شماره ۸ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱۸
پژوهشنامه ادب غنایی
دوره ۱۸ - شماره ۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۵
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۳
پژوهش های مشاوره journal of counseling research
دوره ۱۹ - شماره ۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۹
پژوهش های زعفران
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۶
مطالعات راهبردی
دوره ۲۲ - شماره ۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
فقه و حقوق خانواده
دوره ۲۵ - شماره ۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱
زراعت دیم ایران
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shafaye Khatam
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱
Middle East Journal of Cancer Middle East Journal of Cancer
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۱۵
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۴۹ - شماره ۴ ۱۳۹۹/۱/۸ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۳۰
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۳ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۷
مهندسی هوانوردی
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۹ ۶
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۶
مطالعات حسابداری و حسابرسی
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۹
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۱/۳/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۱/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۹۱/۹/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۲ - شماره ۵ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۲ - شماره ۶ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۲ - شماره ۷ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
دوره ۲ - شماره ۸ ۱۳۹۲/۹/۱۰ ۱۳۹۹/۱/۹ ۷
علوم و فناوری کامپوزیت
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۹ ۱۶
International Journal of Occupational and Environmental Medicine International Journal of Occupational and Environmental Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۲ April ۱۳۹۹/۱/۸ ۱۳۹۹/۱/۹ ۹
سیاست گذاری اقتصادی
دوره ۱۱ - شماره ۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱/۸ ۱۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |