آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دوره ۱۸ - شماره ۳۴ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۸
پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۰
نامه انجمن جمعیت شناسی
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۳ - شماره ۲.۲ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۵
فصلنامه علوم اجتماعی
دوره ۲۴ - شماره ۷۷ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۶
زمین شناسی ایران
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۸
The Journal of Tehran University Heart Center
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۱۰
فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۹ ۶
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian journal of physiology and pharmacology
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۲۹ ۴
International Journal of Foreign Language Teaching and Research International Journal of Foreign Language Teaching and Research
دوره ۶ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۹ ۹
علوم مدیریت ایران
دوره ۱۲ - شماره ۴۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۹ ۵
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۷ - شماره ۵ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۸ ۱۰
پژوهشنامه ادیان
دوره ۱۰ - شماره ۲ (۲۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۵) ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۸ ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ (۲۱ بهار تابستان ۱۳۹۶) ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۸ ۷
پژوهش در دین و سلامت Research in Religion and Health
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۰
Archives of Medical Laboratory Sciences
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی Professional Journal of Social Sciences
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
پترولوژی Petrology
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۹
مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره ۹ - شماره ۱۸ ۱۳۹۵/۱/۱۳ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
مجله حقوقی بین المللی
دوره ۳۴ - شماره شماره ۵۷ (پائیز - زمستان) ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۳
متن شناسی ادب فارسی Textual Criticism of Persian Literature
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۷
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
علوم ترویج و آموزش کشاورزی Iranian Agricultural Extension and Education Journal
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۵
زمین شناسی نفت ایران Iranian Journal of Petroleum Geology
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
حکمت معاصر Contemporary Wisdom
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۳
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۳۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۴
به زراعی کشاورزی Journal of Crops Improvement
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۳
اندازه گیری تربیتی Journal of Educational Measurement
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۵
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۵ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۱
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
Advances in Environmental Technology
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Journal of Biostatistics and Epidemiology
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۵
Journal of Periodontology and Implant Dentistry
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Health Education and Health Promotion
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Sciences
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
International Journal of Reproductive BioMedicine
دوره ۱۵ - شماره ۹ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
Caspian Journal of Internal Medicine
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۱
Journal of Medical Education
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۷ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
مجله علمی پزشکی جندی شاپور Jundishapur Scientific Medical Journal
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۰
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences
دوره ۵۹ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰
Iranian Journal of Blood and Cancer
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
Iranian Journal of Psychiatry
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۹
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
دوره ۱۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۲
صفحه 1 از 20    
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |