آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های رشد و توسعه پایدار
دوره ۱۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۸
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ویژه نامه ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
مهندسی معدن
دوره ۱۳ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
دوره ۴۸ - شماره ۹۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۱
مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal
دوره ۷ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۳
علوم باغبانی ایران
دوره ۴۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۴
زیست شناسی کاربردی
دوره ۳۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۱
دانش سرمایه گذاری Journal of Investment Knowledge
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۸
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۴
تولیدات گیاهی
دوره ۴۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱
اندیشه آماری Andish-ye-amari
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۸۲/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۸۲/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۹
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۸۳/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۹
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۹
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۸۴/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۸۵/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۷
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۸۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۹
اقتصاد مقداری Quantitative Economics
دوره ۱۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۶
ادب عربی Arabic Literature
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۶
آموزه های حقوق کیفری Criminal Law Doctrines
دوره ۱۳۸۷ - شماره ۱۵-۱۶ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۳
AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱
AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱
Journal of Pediatrics Review
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۷
اخلاق زیستی The Iranian Journal of Bioethics
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۴
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۲
Hepatitis Monthly
دوره ۱۸ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۳
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۲۹ - شماره ۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱
آموزش علوم دریایی
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹
مهندسی متالورژی
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱
مطالعات شهری
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۸
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۰
مدیریت فردا
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۱۵۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۵
مجله سلامت و بهداشت Journal of health and Care
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱
Shiraz E Medical Journal
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۲
حفاظت منابع آب و خاک Journal of Soil and Water Resources Conservation
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۳
اندیشه آماری Andish-ye-amari
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۷۹/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۸
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۸
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۸۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
Veterinary Research Forum Veterinary Research Forum
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۴
Iranian Journal of Biotechnology Iranian Journal of Biotechnology
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۶۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |