شرکت یکتاوب افزار شرق
فهرست نشریات علمی کشور | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۹

برگشت به پایگاه اصلی
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048
2008-4056
journal.gums.ac.ir وزارت بهداشت
2 Iranian Journal of Otorhinolaryngology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7251
2251-726X
ijorl.mums.ac.ir وزارت بهداشت
3 Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1735-2223
-
hmj.hums.ac.ir وزارت بهداشت
4 Anatomical Sciences Journal انجمن علوم تشریح ایران انجمن علوم تشریح ایران 1728-6158
-
anatomyjournal.ir وزارت بهداشت
5 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1680-2993
2008-2363
ijogi.mums.ac.ir وزارت بهداشت
6 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1560-9286
2008-2347
jmds.mums.ac.ir وزارت بهداشت
7 Cell Journal جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی 2228-5806
2228-5814
celljournal.org وزارت بهداشت
8 Journal of economic studies -
-
jes.iaushiraz.ac.ir
9 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-5311
2008-0506
pejouhesh.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
10 Medical Journal of Islamic Republic of Iran دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1016-1430
2251-6840
mjiri.iums.ac.ir وزارت بهداشت
11 مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1562-1073
1562-1073
jmciri.ir وزارت بهداشت
12 پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور 1027-1457
2383-0034
sjfm.ir وزارت بهداشت
13 Iranian Journal of Optimization دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت -
2008-5427
ijo.iaurasht.ac.ir
14 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-4315
2228-7515
ijpcp.iums.ac.ir وزارت بهداشت
15 پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1022
2008-7780
pajoohande.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
16 Trauma Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله کوثر 2251-7464
2251-7472
traumamon.com وزارت بهداشت
17 فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1029-7855
2008-9821
feyz.kaums.ac.ir وزارت بهداشت
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666
2423-5814
journal.qums.ac.ir وزارت بهداشت
19 Physiology and Pharmacology انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0581
2476-5244
phypha.ir/ppj وزارت بهداشت
20 مجله پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 1027-3727
3514-8002
umj.umsu.ac.ir وزارت بهداشت
21 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-7043
2228-7051
rjms.iums.ac.ir وزارت بهداشت
22 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338
2008-644X
amuj.arakmu.ac.ir وزارت بهداشت
23 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1608-7046
-
koomeshjournal.semums.ac.ir وزارت بهداشت
24 Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر کوثر 2074-1804
2074-1812
ircmj.com وزارت بهداشت
25 مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1606-9366
2322-4231
zums.ac.ir/journal وزارت بهداشت
26 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652X
2345-4040
sjku.muk.ac.ir وزارت بهداشت
27 توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2538-6247
1607-2960
rehabilitationj.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
28 طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1735-4374
1735-6954
ismj.bpums.ac.ir وزارت بهداشت
29 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1562-4765
2008-4080
goums.ac.ir/journal وزارت بهداشت
30 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2008-7977
2383-2894
zjrms.com وزارت بهداشت
31 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165
2008-7268
journal.rums.ac.ir وزارت بهداشت
32 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9359-1608
1735-8892
ijme.mui.ac.ir وزارت بهداشت
33 Iranian Journal of Analytical Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -
-
ijac.iau-tnb.ac.ir
34 یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1563-0773
-
yafte.lums.ac.ir وزارت بهداشت
35 مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج 1735-1537
1735-7667
militarymedj.ir وزارت بهداشت
36 Iranian Journal of Radiation Research انستیتو پرتو پزشکی نوین 2322-3243
2345-4229
ijrr.com وزارت بهداشت
37 افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1735-1855
2252-0805
hms.gmu.ac.ir وزارت بهداشت
38 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1607-2197
2423-6152
journal.bums.ac.ir وزارت بهداشت
39 فصلنامه پژوهشی خون مرکز تحقیقات انتقال خون ایران مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران 1027-9520
1735-8248
bloodjournal.ir وزارت بهداشت
40 Annals of Military and Health Science Research دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2383-1960
-
journals.ajaums.ac.ir وزارت بهداشت
41 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1683-4844
1683-5476
ijem.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
42 International Journal of Political Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
ijps.azad.ac.ir
43 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728
-
sjimu.medilam.ac.ir وزارت بهداشت
44 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران 1023-5922
2008-3386
iau-tmuj.ir وزارت بهداشت
45 Iranian Journal of Neurology دکتر حسین پاکدامن دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-384X
2252-0058
ijnl.tums.ac.ir وزارت بهداشت
46 لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-3319
-
icml.ir وزارت بهداشت
47 مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-1200
2008-1219
jha.iums.ac.ir وزارت بهداشت
48 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7756
-
nsft.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
49 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764
1735-7322
tumj.tums.ac.ir وزارت بهداشت
50 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران BioMed Central -
2008-2231
darujps.com وزارت بهداشت
51 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
acta.tums.ac.ir وزارت بهداشت
52 Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1681-2824
2008-2509
irjnm.tums.ac.ir وزارت بهداشت
53 مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-4008
2345-4016
ijdld.tums.ac.ir وزارت بهداشت
54 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7586
1735-7543
sjsph.tums.ac.ir وزارت بهداشت
55 Iranian Journal of Radiology انجمن رادیولوژی ایران کوثر 1735-1065
2008-2711
iranjradiol.com وزارت بهداشت
56 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2185
jdt.tums.ac.ir وزارت بهداشت
57 Journal of Environmental Health Science and Engineering انجمن علمی بهداشت محیط ایران BioMed Central 2052-336X
-
ijehse.biomedcentral.com وزارت بهداشت
58 International Journal of Mathematical Modelling and Computations دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2228-6225
2228-6233
ijm2c.iauctb.ac.ir
59 مجله اپیدمیولوژی ایران انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7489
2228-7507
irje.tums.ac.ir وزارت بهداشت
60 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-4587
2008-2215
ijps.tums.ac.ir وزارت بهداشت
61 The Journal of Tehran University Heart Center دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8620
2008-2371
jthc.tums.ac.ir وزارت بهداشت
62 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-2215
2008-X188
hayat.tums.ac.ir وزارت بهداشت
63 سالمند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-806X
-
salmandj.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
64 مجله علوم پزشکی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2008-7993
2008-8442
jmj.jums.ac.ir وزارت بهداشت
65 Iranian Journal of Parasitology انجمن انگل شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7020
2008-238X
ijpa.tums.ac.ir وزارت بهداشت
66 Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-0387
jmehm.tums.ac.ir وزارت بهداشت
67 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799
2008-1375
journal.muq.ac.ir وزارت بهداشت
68 International Journal of Heterocyclic Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2228-6888
-
ijhc.iauahvaz.ac.ir
69 اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7146
2251-7154
ijme.tums.ac.ir وزارت بهداشت
70 International Journal of Fertility and Sterility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی 2008-076X
2008-0778
ijfs.ir وزارت بهداشت
71 سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-5133
2228-7493
ioh.iums.ac.ir وزارت بهداشت
72 مجله پژوهش پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
1735-9074
ijnr.ir وزارت بهداشت
73 Journal of Ophthalmic and Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2008-322X
www.jovr.org وزارت بهداشت
74 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-8639
1735-9287
ijpsychiatrybs.com وزارت بهداشت
75 Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7179
2322-2271
jad.tums.ac.ir وزارت بهداشت
76 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2207
ijhoscr.tums.ac.ir وزارت بهداشت
77 International Journal of Foreign Language Teaching and Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3898
-
jfl.iaun.ac.ir
78 Journal of Knowledge and Health دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1735-577X
2345-3753
knh.shmu.ac.ir وزارت بهداشت
79 پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
2008-3084
inhc.ir وزارت بهداشت
80 سلامت و محیط ایران انجمن علمی بهداشت محیط ایران ، د ع پ تهران انجمن بهداشت محیط ایران 2008-2029
2008-3718
ijhe.tums.ac.ir وزارت بهداشت
81 طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان موسسه دانش آفرند زیستاژن 0008-2636
-
ijwph.ir وزارت بهداشت
82 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
majalleh.tbzmed.ac.ir وزارت بهداشت
83 مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم موسسه ملی تحقیقات سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت 2383-3742
-
hakim.hbi.ir وزارت بهداشت
84 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641X
2008-2444
jdm.tums.ac.ir وزارت بهداشت
85 Iranian Journal of Public Health انجمن علمی بهداشت ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-6085
2251-6093
ijph.tums.ac.ir وزارت بهداشت
86 Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-3866
2008-3874
ijbms.mums.ac.ir وزارت بهداشت
87 فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی 1684-0240
-
jmp.ir وزارت بهداشت
88 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-1502
1735-5249
ijaai.tums.ac.ir وزارت بهداشت
89 نشریه جراحی ایران جامعه جراحان ایران انجمن جامعه جراحان ایران 1735-4099
-
ijs.ir وزارت بهداشت
90 Iranian Journal of Microbiology انجمن علمی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3289
2008-4447
ijm.tums.ac.ir وزارت بهداشت
91 پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-7470
2228-7388
jdc.tums.ac.ir وزارت بهداشت
92 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1023-9510
2008-2843
kmusjournal.ir وزارت بهداشت
93 Iranian Journal of Dermatology انجمن متخصصین بیماریهای پوست ایران انجمن متخصصین بیماریهای پوست ایران -
0021-082X
iranjd.ir وزارت بهداشت
94 International Journal of Smart Electrical Engineering دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-9246
2345-6221
ijsee.iauctb.ac.ir
95 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107
2251-7170
jbums.org وزارت بهداشت
96 گام های توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1735-4242
2008-372X
sdmej.ir وزارت بهداشت
97 Iranian Journal of Cancer Prevention دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2401
2008-2398
ijcancerprevention.com وزارت بهداشت
98 International Journal of Research in Materials Science دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -
-
ijrms.srbiau.ac.ir
99 Iranian Journal of Blood and Cancer انجمن خون و سرطان کودکان ایران انجمن خون و سرطان کودکان ایران -
2008-4595
ijbc.ir وزارت بهداشت
100 Auditory and Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-2657
2423-480X
avr.tums.ac.ir وزارت بهداشت
101 International Journal of Information, Security and Systems Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش الکترونیک 2251-9335
2252-0279
www.ijissm.org
102 International Journal of Data Envelopment Analysis دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2345-458X
-
ijdea.srbiau.ac.ir
103 Journal of Medical Hypotheses and Ideas دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7294
2251-7294
www.journals.elsevier.com/journal-of-medica... وزارت بهداشت
104 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013
-
mjms.mums.ac.ir وزارت بهداشت
105 اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1028-6918
1684-4300
jfmh.mums.ac.ir وزارت بهداشت
106 مجله دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1027-7595
1735-854X
jims.mui.ac.ir وزارت بهداشت
107 Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7683
2228-5032
jds.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
108 Urology Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1308
1735-546X
urologyjournal.org وزارت بهداشت
109 مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
journals.ajums.ac.ir/jsmj وزارت بهداشت
110 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-2657
-
ijpt.iums.ac.ir وزارت بهداشت
111 Iranian Journal of Child Neurology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-4668
2008-0700
journals.sbmu.ac.ir/ijcn وزارت بهداشت
112 Iranian Endodontic Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7497
2008-2746
journals.sbmu.ac.ir/iej وزارت بهداشت
113 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7853
1735-9813
him.mui.ac.ir وزارت بهداشت
114 Advances in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1605-8941
-
journals.sbmu.ac.ir/jnm وزارت بهداشت
115 Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن نفرولوژی ایران انجمن علمی نفرولوژی ایران 1735-8582
1735-8604
ijkd.org وزارت بهداشت
116 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-9066
2228-5504
ijnmr.mui.ac.ir وزارت بهداشت
117 Archives of Clinical Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر -
2345-2641
archcid.com وزارت بهداشت
118 Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-9414
1735-5362
rps.mui.ac.ir وزارت بهداشت
119 فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 2008-4668
-
jer.iau-arak.ac.ir
120 Journal of Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-496X
2008-4978
journals.sbmu.ac.ir/jps وزارت بهداشت
121 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2228-7280
2228-7299
jarums.arums.ac.ir وزارت بهداشت
122 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-255X
2008-6989
jids.journalonweb.ir/index.php/jids وزارت بهداشت
123 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
jmums.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
124 Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1735-403X
2383-2886
journals.tbzmed.ac.ir/pharm وزارت بهداشت
125 International Journal of Endocrinology and Metabolism دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 1726-9148
1726-913X
endometabol.com وزارت بهداشت
126 International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2008-7802
2008-8213
ijpm.mui.ac.ir وزارت بهداشت
127 بیمارستان انجمن علمی اداره بیمارستانها دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-1928
2228-7450
jhosp.tums.ac.ir وزارت بهداشت
128 Shiraz E Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1391
-
emedicalj.com وزارت بهداشت
129 Iranian Biomedical Journal انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 1028-852X
2008-823X
ibj.pasteur.ac.ir وزارت بهداشت
130 فناوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر -
-
jours.iauaz.ac.ir
131 مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1025-4285
2251-662X
sjh.umsha.ac.ir وزارت بهداشت
132 Iranian Journal of Pharmaceutical Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0328
1726-6890
ijpr.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
133 Journal of Reproduction and Infertility جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی 2228-5482
2251-676X
jri.ir وزارت بهداشت
134 پایش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1680-7626
2008-4536
payeshjournal.ir وزارت بهداشت
135 ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1728-6506
1728-6514
armaghanj.yums.ac.ir وزارت بهداشت
136 زیبایی‌شناسی ادبی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-837X
-
za.iau-arak.ac.ir
137 ARYA Atherosclerosis دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-3955
2251-6638
arya.mui.ac.ir وزارت بهداشت
138 International Cardiovascular Research Journal دکتر محمد جواد زیبایی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-9130
2251-9149
ircrj.com وزارت بهداشت
139 Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه ابن سینا 2008-2835
2008-4625
ajmb.org وزارت بهداشت
140 Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 1735-143X
1735-3408
hepatmon.com وزارت بهداشت
141 Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2228-7795
2228-7809
umsha.ac.ir/jrhs وزارت بهداشت
142 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741
2228-5733
jssu.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
143 Iranian Journal of Virology انجمن ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران 1735-5680
-
journal.isv.org.ir وزارت بهداشت
144 Iranian Journal of Toxicology دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2008-2967
2251-9459
ijt.arakmu.ac.ir وزارت بهداشت
145 Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور 1680-0192
-
iiccom.org/journal.asp وزارت بهداشت
146 مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704
-
isacc.iranesthesia.org/index.php/iranesthes... وزارت بهداشت
147 روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
-
jpsy.riau.ac.ir
148 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-756X
-
govaresh.org وزارت بهداشت
149 علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0123
2423-8155
jftn.srbiau.ac.ir وزارت بهداشت
150 Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-2142
2008-2150
ijp.tums.pub وزارت بهداشت
151 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448
2228-7469
journal.skums.ac.ir وزارت بهداشت
152 حشره شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2251-7448
-
jfce.iaut.ac.ir
153 Iranian Journal of Medical Physics دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2252-0309
2345-3672
ijmp.mums.ac.ir وزارت بهداشت
154 نشریه پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -
2008-5931
ijn.iums.ac.ir وزارت بهداشت
155 Iranian Journal of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0253-0716
1735-3688
ijms.sums.ac.ir وزارت بهداشت
156 جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2008-7845
-
ges.iaun.ac.ir
157 طب و تزکیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1608-2397
2251-6239
tebvatazkiyeh.ir وزارت بهداشت
158 بینا بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 1026-6399
-
binajournal.org وزارت بهداشت
159 Iranian Journal of Orthodontics انجمن ارتودنتیست های ایران انجمن ارتودنتیست های ایران 2383-3491
1735-5087
journal.iao.ir وزارت بهداشت
160 Basic and Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2228-6527
2228-5466
bccr.tums.ac.ir وزارت بهداشت
161 حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انجمن علمی حقوق پزشکی ایران 2008-4390
2476-7158
ijmedicallaw.ir وزارت بهداشت
162 اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-4374
2423-7604
journals.sbmu.ac.ir/me وزارت بهداشت
163 تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/mh وزارت بهداشت
164 فقه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/MF وزارت بهداشت
165 امداد و نجات مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران 2008-4544
2008-529x
jorar.ir وزارت بهداشت
166 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
payavard.tums.ac.ir وزارت بهداشت
167 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی انتشارات روضه سما 2008-6326
2008-742X
unmf.umsu.ac.ir وزارت بهداشت
168 پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1562-9554
-
mjms.modares.ac.ir وزارت بهداشت
169 تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-1634
2383-3661
alr.iauctb.ac.ir
170 Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی 1029-2977
1735-3947
aimjournal.ir وزارت بهداشت
171 Journal of Current Ophthalmology انجمن چشم‌ پزشکی ایران Elsevier 2345-279X
2345-2714
journals.elsevier.com/journal-of-current-op... وزارت بهداشت
172 Iranian Heart Journal انجمن قلب و عروق ایران انجمن قلب و عروق ایران 1735-7306
-
journal.iha.org.ir وزارت بهداشت
173 Tanaffos دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0344
2345-3729
tanaffosjournal.ir وزارت بهداشت
174 Journal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-3998
1735-4005
journals.sbmu.ac.ir/jme وزارت بهداشت
175 تازه های علوم شناختی دکتر سید کمال خرازی پژوهشکده علوم شناختی 1561-4174
-
www.iricss.org وزارت بهداشت-وزارت علوم
176 Addiction and Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2008-4633
2008-8469
ahj.kmu.ac.ir وزارت بهداشت
177 Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services دانشگاه علوم پزشکی زابل نشر سالمی -
-
zbmu.ac.ir/journal وزارت بهداشت
178 Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-9007
2322-2816
goums.ac.ir/mljgoums وزارت بهداشت
179 Asian Journal of Sports Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-000X
2008-7209
asjsm.com وزارت بهداشت
180 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1735-3602
1735-3610
irj.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
181 Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -
2008-0255
drj.mui.ac.ir وزارت بهداشت
182 Iranian Journal of Immunology دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1383
365X-1735
iji.sums.ac.ir وزارت بهداشت
183 Jundishapur Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2008-3645
2008-4161
jjmicrobiol.com وزارت بهداشت
184 بیماری های پستان جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-9406
-
ijbd.ir وزارت بهداشت
185 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی ایران 1735-8612
2345-4342
ijmm.ir وزارت بهداشت
186 Caspian Journal of Internal Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2008-6164
2008-6172
caspjim.com وزارت بهداشت
187 Journal of Lasers in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-9783
2228-6721
journals.sbmu.ac.ir/index.php/jlms وزارت بهداشت
188 Journal of Research in Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7519
2008-2606
jrrs.mui.ac.ir وزارت بهداشت
189 Journal of Modern Rehabilitation دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-2576
2008-2584
mrj.tums.ac.ir وزارت بهداشت
190 طلوع بهداشت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1728-5127
2538-1598
tbj.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
191 Middle East Journal of Cancer دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2008-6709
2086-687
mejc.sums.ac.ir وزارت بهداشت
192 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2258
2008-4234
journals.sbmu.ac.ir/ghfbb وزارت بهداشت
193 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-210X
2008-2118
dentistry.tbzmed.ac.ir/joddd وزارت بهداشت
194 Journal of Injury and Violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2008-2053
2008-4072
jivresearch.org/jivr/index.php/jivr وزارت بهداشت
195 Genetics In the 3rd Millennium مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی 2423-7159
2423-5873
g3m.ir وزارت بهداشت
196 Journal of Family and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8949
1735-9392
jfrh.tums.ac.ir وزارت بهداشت
197 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 1735-7780
2228-7876
jjnpp.com وزارت بهداشت
198 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2363
-
hsr.mui.ac.ir وزارت بهداشت
199 International Journal of Occupational and Environment Medicine سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 2008-6520
2008-6814
theijoem.org وزارت بهداشت
200 International Journal of Occupational Hygiene انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-5109
2008-5435
ijoh.tums.ac.ir وزارت بهداشت
201 Journal of Comprehensive Pediatrics انجمن پزشکان کودکان ایران Kowsar Publishing Coprporation 2251-8150
2251-8177
comprped.com وزارت بهداشت
202 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701
-
journal.nkums.ac.ir وزارت بهداشت
203 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2251-9068
2251-9076
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums وزارت بهداشت
204 Iranian Journal of Pathology انجمن علمی آسیب شناسی ایران 1735-5303
2345-3656
ijp.iranpath.org وزارت بهداشت
205 Journal of Heart Surgery انجمن جراحان قلب ایران انجمن جراحان قلب ایران 2008-2290
-
multicardia.com وزارت بهداشت
206 Nephro-Urology Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2251-7006
2251-7014
numonthly.com وزارت بهداشت
207 Archives of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2251-953X
2251-9599
archtrauma.com وزارت بهداشت
208 Basic and Clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-126X
2228-7442
bcn.iums.ac.ir وزارت بهداشت
209 تحقیقات پزشکی مجله معلق میباشد -
-
وزارت بهداشت
210 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences انجمن متخصصین علوم دارویی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران 1735-2444
-
ijps.ir وزارت بهداشت
211 International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2476-4108
2476-3772
ijrm.ir وزارت بهداشت
212 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-8892
2228-6993
ijpho.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
213 Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -
2345-4067
jjhres.ajums.ac.ir وزارت بهداشت
214 بیهوشی و درد انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-6659
2322-3324
jap.iums.ac.ir وزارت بهداشت
215 Modern Care journal دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2423-7876
2228-6918
moderncare.bums.ac.ir وزارت بهداشت
216 Health Scope دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8959
2251-9513
jhealthscope.com وزارت بهداشت
217 Jundishapur Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-021X
2252-0627
jjhsci.ajums.ac.ir وزارت بهداشت
218 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه علوم پزشکی شاهد دانشگاه شاهد 2345-4334
2322-1895
jbcp.shahed.ac.ir وزارت بهداشت
219 مدیریت ارتقای سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-8614
2251-9947
jhpm.ir وزارت بهداشت
220 Journal of Occupational Health and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2251-8096
2252-0902
johe.rums.ac.ir وزارت بهداشت
221 طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2228-5091
2228-7094
cmja.arakmu.ac.ir وزارت بهداشت
222 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2008-2800
2008-2819
nmj.umsha.ac.ir وزارت بهداشت
223 Iranian Journal of Diabetes and Obesity دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-6792
2345-2250
ijdo.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
224 طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7189
2251-8274
tkj.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
225 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065
2251-8266
jmed.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
226 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - انجمن علمی پرستاری ایرا 1735-4625
-
jqr.kmu.ac.ir وزارت بهداشت
227 Journal of Medical Signals and Sensors دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 2228-7477
-
jmss.mui.ac.ir وزارت بهداشت
228 Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-1995
1735-7136
jrms.mui.ac.ir وزارت بهداشت
229 تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2029
2008-8248
rbs.mui.ac.ir وزارت بهداشت
230 حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2252-0473
-
jha.sums.ac.ir وزارت بهداشت
231 International Journal of Organ Transplantation Medicine مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا مرکز آموزشی درمانی پژوهشی پیوند اعضاء ابوعلی سینای 2008-6482
2008-6490
ijotm.com وزارت بهداشت
232 Research on History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-886X
-
rhm.ir وزارت بهداشت
233 Journal of Biomedical Physics and Engineering دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
2251-7200
jbpe.ir وزارت بهداشت
234 Thrita شبکه مرکز کمیته تحقیقات دانشجویی کوثر 2352-0612
2352-0620
thritajournal.com وزارت بهداشت
235 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-5117
2008-6830
journals.tbzmed.ac.ir/JCVTR وزارت بهداشت
236 طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2008-8574
-
jiitm.ir وزارت بهداشت
237 تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی 2008-4676
2228-7353
jrds.ir وزارت بهداشت
238 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105
2228-7329
journal.fums.ac.ir وزارت بهداشت
239 مجله دندانپزشکی کودکان ایران مجتبی وحید گلپایگانی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434
-
journal.iapd.ir وزارت بهداشت
240 Anesthesiology and Pain Medicine انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران کوثر 2228-7523
2228-7531
anescc.com وزارت بهداشت
241 Iranian Journal of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7510
2322-2158
ijn.mums.ac.ir وزارت بهداشت
242 Avicenna Journal of Phytomedicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-7930
2228-7949
ajp.mums.ac.ir وزارت بهداشت
243 Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2228-6497
journals.tbzmed.ac.ir/HPP وزارت بهداشت
244 Journal of Caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2251-9920
journals.tbzmed.ac.ir/jcs وزارت بهداشت
245 BioImpacts دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5652
2228-5660
bi.tbzmed.ac.ir وزارت بهداشت
246 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8711
2251-872X
jhrba.com وزارت بهداشت
247 Journal of Minimally Invasive Surgical sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران کوثر 2251-7022
2251-7030
minsurgery.com وزارت بهداشت
248 Dental Hypotheses دکتر جعفر کلاهی کازرانی 2155-8213
2155-8213
dentalhypotheses.com وزارت بهداشت
249 World Journal of Plastic Surgery دکتر منافی 2228-7914
2252-0724
wjps.ir وزارت بهداشت
250 طب انتظامی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا بهداری کل نیروی انتظامی 2228-6241
2383-3483
teb.police.ir/teb وزارت بهداشت
251 Journal of Research and Health دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2423-5717
-
jrh.gmu.ac.ir وزارت بهداشت
252 Evidence Based Care دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-370X
2008-2487
ebcj.mums.ac.ir وزارت بهداشت
253 Journal of Holistic Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-8460
2252-0112
hnmj.gums.ac.ir وزارت بهداشت
254 اخلاق زیستی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی 2345-2803
-
ijbioethics.ir وزارت بهداشت
255 International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9637
2251-9645
ijmcmed.org وزارت بهداشت
256 Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2252-0341
2252-0465
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/EduRMedS وزارت بهداشت
257 Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347
2251-8355
fmej.mums.ac.ir وزارت بهداشت
258 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2322-1232
2322-5106
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/JRPS وزارت بهداشت
259 بهداشت و ایمنی کار انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-807X
2383-2088
jhsw.tums.ac.ir وزارت بهداشت
260 مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-868X
-
goums.ac.ir/jgbfnm وزارت بهداشت
261 Archives of Hygiene Sciences دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2251-9203
2322-4916
jhygiene.muq.ac.ir وزارت بهداشت
262 Nursing and Midwifery Studies دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2322-1488
2322-1674
nmsjournal.kaums.ac.ir وزارت بهداشت
263 Journal Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-1372
johoe.kmu.ac.ir وزارت بهداشت
264 Research in Cardiovascular Medicine دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی کوثر 2251-9572
2251-9580
cardiovascmed.com وزارت بهداشت
265 مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2382-9710
2382-9737
healthjournal.arums.ac.ir وزارت بهداشت
266 Quran and Medicine مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کوثر 2251-6158
2251-6166
quranmed.com وزارت بهداشت
267 Galen Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5423
2322-2379
gmj.ir/index.php/gmj وزارت بهداشت
268 International Journal of Hospital Research دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2251-8940
2322-2085
ijhr.iums.ac.ir وزارت بهداشت
269 Archives of Pediatric Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2322-1828
2322-1836
pedinfect.com وزارت بهداشت
270 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-7847
2251-7839
3dj.gums.ac.ir وزارت بهداشت
271 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2322-3758
2322-4207
jjchronic.ajums.ac.ir وزارت بهداشت
272 Educational Development of Jundishapur دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506
2345-2757
journals.ajums.ac.ir/edj وزارت بهداشت
273 توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521
2345-4393
zums.ac.ir/edujournal وزارت بهداشت
274 Advanced Pharmaceutical Bulletin دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5881
2251-7308
apb.tbzmed.ac.ir وزارت بهداشت
275 مجله تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2322-5688
2345-2609
jhr.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
276 بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتشارات کارا -
2322-1380
jhad.kmu.ac.ir وزارت بهداشت
277 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
2008-0824
jtbcp.riau.ac.ir وزارت بهداشت
278 Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4401
2322-4398
jpr.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
279 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8770
2251-8762
journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm وزارت بهداشت
280 مطالعات ناتوانی دکتر کریلمو 2322-2840
-
jdisabilstud.ir وزارت بهداشت
281 Bulletin of Emergency and Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3960
2322-2522
www.beat-journal.com/BEATJournal/index.php/... وزارت بهداشت
282 Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3561
2322-2220
jamp.sums.ac.ir وزارت بهداشت
283 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4835
2322-2476
ijcbnm.sums.ac.ir وزارت بهداشت
284 مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 2251-6611
2251-6603
ijnv.ir وزارت بهداشت
285 نشریه آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
2322-3812
jne.ir وزارت بهداشت
286 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2476-5694
2476-5708
zums.ac.ir/nmcjournal وزارت بهداشت
287 Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2322-2395
2251-9890
cjdr.ir وزارت بهداشت
288 Journal of Dental Materials and Techniques دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2252-0317
2322-4150
jdmt.mums.ac.ir وزارت بهداشت
289 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2322-178X
2322-4169
ijmsn.ir وزارت بهداشت
290 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-2455
2383-1901
journals.sbmu.ac.ir/spip وزارت بهداشت
291 Islamic Lifestyle Centered on Health وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2322-2174
2322-2166
islamiclifej.com وزارت بهداشت
292 International Journal of Molecular and Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9171
-
ijmcm.toniau.ac.ir وزارت بهداشت
293 نشریه روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2345-2528
2345-2501
ijpn.ir وزارت بهداشت
294 Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal موسسه سرطان خاورمیانه موسسه سرطان خاورمیانه 2322-3219
-
mehdijournal.com وزارت بهداشت
295 یادگیری الکترونیکی (مدیا) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2476-7271
2476-7263
ijvlms.ir/online وزارت بهداشت
296 Physical Treatments دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-8530
-
ptj.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
297 پرستاری قلب و عروق انجمن پرستاران قلب ایران انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2251-8983
-
journal.icns.org.ir وزارت بهداشت
298 Controlled Release Society of Iran (CRSI) انجمن علمی سامانه های نوین داروسازی ایران -
-
وزارت بهداشت
299 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2345-3338
2322-1593
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ وزارت بهداشت
300 نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز -
-
aums.abzums.ac.ir وزارت بهداشت
301 International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2322-5939
-
ijhpm.com وزارت بهداشت
302 تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-391x
2322-3936
jce.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
303 طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8401
2252-0414
medrehab.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
304 Archives of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2322-3944
2322-5769
archneurosci.com وزارت بهداشت
305 Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5904
2322-3049
nmj.mums.ac.ir وزارت بهداشت
306 International Journal of Enteric Pathogens دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-5866
2345-3362
enterpathog.com وزارت بهداشت
307 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-5059
2008-8868
apjmt.mums.ac.ir وزارت بهداشت
308 پژوهش های علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-2193
-
jmstr.iau-tnb.ac.ir
309 ابن سینا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1735-9503
-
ebnesina.ajaums.ac.ir وزارت بهداشت
310 پرستار و پزشک در رزم اداره بهداشت و درمان نزاجا دانشگاه علوم پزشکی ارتش -
-
npwjm.ajaums.ac.ir وزارت بهداشت
311 ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-5365
1735-1960
journal.iehfs.ir وزارت بهداشت
312 Journal of Fasting and Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2587
-
jfh.mums.ac.ir وزارت بهداشت
313 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5726
2322-5718
aojnmb.mums.ac.ir وزارت بهداشت
314 Journal of Cardio-Thoracic Medicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5750
2345-2447
jctm.mums.ac.ir وزارت بهداشت
315 علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2730
2322-5238
jpsr.mums.ac.ir وزارت بهداشت
316 Research and Development in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2322-2719
-
journals.tbzmed.ac.ir/rdme وزارت بهداشت
317 Research in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-925
7284-2008
rme.gums.ac.ir وزارت بهداشت
318 Iranian Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4797
2322-553X
jhs.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
319 Novelty in Biomedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-3907
2345-3346
journals.sbmu.ac.ir/nbm وزارت بهداشت
320 Practice in Clinical Psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2423-5822
-
jpcp.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
321 Annals of Colorectal Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-5289
2322-5262
colorectalresearch.com وزارت بهداشت
322 Health Education and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 2345-2897
-
hehp.modares.ac.ir وزارت بهداشت
323 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله -
2345-5284
edcbmj.ir وزارت بهداشت
324 Journal of Medical Bacteriology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-8649
2322-2581
jmb.tums.ac.ir وزارت بهداشت
325 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران -
2345-3265
journal.ihepsa.ir وزارت بهداشت
326 Journal of Chemical Health Risks دانشگاه آزاد اسلامی دامغان 2251-6727
2251-6719
jchr.org وزارت بهداشت
327 International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-8868
2228-5059
ijnd.ir وزارت بهداشت
328 International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-5055
2345-5047
ijp.mums.ac.ir وزارت بهداشت
329 مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2322-4703
2345-6884
jcnm.skums.ac.ir وزارت بهداشت
330 Shafa Orthopedic Journal دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2345-296X
2383-4315
shafaorthoj.com وزارت بهداشت
331 International Journal of Health Care, Insurance and Equity سازمان بیمه سلامت ایران -
-
وزارت بهداشت
332 Journal of Pharmaceutical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2322-4630
2322-4509
jpc.tums.ac.ir وزارت بهداشت
333 Archives of Cardiovascular Imaging انجمن اکو کاردیوگرافی ایران 2322-5319
2322-5327
cardiovascimaging.com وزارت بهداشت
334 مجله حکیم سیداسماعیل جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2345-6108
2345-6442
goums.ac.ir/jorjanijournal وزارت بهداشت
335 Emergency Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-4571
2345-4563
journals.sbmu.ac.ir/emergency وزارت بهداشت
336 مجله نفس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری 2423-8147
2322-4517
nafasjournal.ir/fa وزارت بهداشت
337 Journal of Advances in Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2345-3990
-
jaehr.muk.ac.ir وزارت بهداشت
338 Journal of Health Sciences and Surveillance System دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-3893
2345-2218
jhsss.sums.ac.ir وزارت بهداشت
339 The Archives of Bone and Joint Surgery دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-461X
2345-4644
abjs.mums.ac.ir وزارت بهداشت
340 دانشور پزشکی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1028-3188
-
daneshvarmed.shahed.ac.ir وزارت بهداشت
341 جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران 1735-2967
-
ijos.ir وزارت بهداشت
342 Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6485
2345-6418
dentjods.sums.ac.ir وزارت بهداشت
343 Middle East Journal of Digestive Diseases انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-5249
-
mejdd.org وزارت بهداشت
344 Reports of Radiotherapy and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جامعه انکولوژی بالینی ایرانیان 2345-3184
-
radioncology.com وزارت بهداشت
345 Research in Molecular Medicine دانشگاه علوم پزشکی مازنداران دانشگاه علوم پزشکی مازنداران 2322-133X
2322-1348
rmm.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
346 Avicenna Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی همدان 2423-7582
2008-7695
avicennajdr.com وزارت بهداشت
347 Reports of Biochemistry and Molecular Biology مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد 2322-3480
-
rbmb.net وزارت بهداشت
348 مجله علوم اعصاب شفای خاتم مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران 2322-1887
2345-4814
shefayekhatam.ir وزارت بهداشت
349 Research Journal of Pharmacognosy انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران 2345-5977
2345-4458
rjpharmacognosy.ir وزارت بهداشت
350 Journal of Food Biosciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7086
-
jfbt.srbiau.ac.ir وزارت بهداشت
351 Journal of Nursing and Midwifery Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5764
2345-5756
jnms.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
352 Journal of Midwifery and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-4792
-
jmrh.mums.ac.ir وزارت بهداشت
353 Avicenna Journal of Medical Biochemistry دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-4113
-
avicennajb.com وزارت بهداشت
354 Journal of Rehabilitation Sciences and Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6159
2345-6167
jrsr.sums.ac.ir وزارت بهداشت
355 International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press 2330-4456
-
ijwhr.net وزارت بهداشت
356 Journal of Health Management and Informatics دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2423-5857
2322-1097
jhmi.sums.ac.ir وزارت بهداشت
357 International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-1219
2345-5152
intjsh.com وزارت بهداشت
358 Nutrition and Food Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 2383-3009
2383-0441
nfsr.sbmu.ac.ir وزارت بهداشت
359 Journal of Herbmed Pharmacology محمود رفیعیان کوپایی 2345-5004
-
herbmedpharmacol.com وزارت بهداشت
360 Journal of Dental Biomaterials دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-398X
2383-3971
jdb.sums.ac.ir وزارت بهداشت
361 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2345-5330
2345-5349
jommid.pasteur.ac.ir وزارت بهداشت
362 International Journal of Travel Medicine and Global Health دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2476-5759
2322-1100
www.ijtmgh.com وزارت بهداشت
363 Journal of Biotechnology and Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2383-028X
2383-0271
biotech-health.com وزارت بهداشت
364 Womens Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2382-9990
2345-5136
womenshealthbulletin.com وزارت بهداشت
365 مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان 1024-6428
2008-1960
jida.ir وزارت بهداشت
366 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1606-7487
-
jsums.medsab.ac.ir وزارت بهداشت
367 Journal of Periodontology and Implant Dentistry انجمن پریودنتولوژی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-7748
2008-7756
dentistry.tbzmed.ac.ir وزارت بهداشت
368 Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-1154
2383-1162
npt.tums.ac.ir وزارت بهداشت
369 Journal of Basic Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 2383-0972
2383-0506
jbrms.medilam.ac.ir وزارت بهداشت
370 Archives of Breast Cancer دکتر احمد کاویانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-0425
2383-0433
archbreastcancer.com وزارت بهداشت
371 Journal of Renal Injury Prevention دکتر حمید نصری 2345-2781
-
journalrip.com وزارت بهداشت
372 International Journal of Epidemiology Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2383-4366
-
ijer.skums.ac.ir وزارت بهداشت
373 Journal of Biostatistics and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4196
2383-420X
jbe.tums.ac.ir وزارت بهداشت
374 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2444
2383-2436
avicennajnpp.com وزارت بهداشت
375 Journal of Craniomaxillofacial Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-5489
2345-6213
jcr.tums.ac.ir وزارت بهداشت
376 Caspian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی بابل 2383-3106
2423-4729
caspianjp.ir وزارت بهداشت
377 Razavi International Journal of Medicine بیمارستان رضوی مشهد کوثر 2345-6434
2345-6426
razavijournal.com وزارت بهداشت
378 Gene, Cell and Tissue دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2345-6841
2345-6833
genecelltissue.com وزارت بهداشت
379 Vaccine Research انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2423-4923
2383-2819
vacres.pasteur.ac.ir وزارت بهداشت
380 Journal of Food Quality and Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-6825
2345-685X
jfqhc.ssu.ac.ir وزارت بهداشت
381 Health in Emergencies and Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2345-4210
-
hdq.uswr.ac.ir وزارت بهداشت
382 Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2423-5849
2423-5846
aacc.tums.ac.ir وزارت بهداشت
383 Crescent Journal of Medical Biological Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press 2148-9696
-
cjmb.org وزارت بهداشت
384 Health, Spirituality and Medical Ethics Journal دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2383-3610
2322-4304
jhsme.muq.ac.ir وزارت بهداشت
385 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 2423-7477
2423-7485
acerp.ir وزارت علوم
386 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir وزارت علوم
387 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 2012-6598
-
ijare.ir وزارت علوم
388 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران 2008-4226
-
abechem.com وزارت علوم
389 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران انجمن شیمی ایران -
-
www.analchemres.org وزارت علوم
390 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb وزارت علوم
391 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 0365-3439
2008-9872
archrazi.com وزارت علوم
392 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1563-0854
-
ajce.bhrc.ac.ir وزارت علوم
393 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی 1735-8787
-
www.emis.de/journals/BJMA وزارت علوم
394 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir وزارت علوم
395 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir وزارت علوم
396 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir وزارت علوم
397 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir وزارت علوم
398 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 2008-868X
-
cbjournal.spii.ir وزارت علوم
399 Desert دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir وزارت علوم
400 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2700
-
ecopersia.modares.ac.ir وزارت علوم
401 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir وزارت علوم
402 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -
-
ijerr.gau.ac.ir وزارت علوم
403 Gas Processing دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir وزارت علوم
404 Geopersia دانشگاه تهران 2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir وزارت علوم
405 Global Journal of Environmental Science and Management انجمن پسماند ایران انجمن پسماند ایران 2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net وزارت علوم
406 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir وزارت علوم
407 International Economics Studies دانشگاه اصفهان 2008-9643
-
ies.ui.ac.ir وزارت علوم
408 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی 2252-0406
2383-4447
mjme.ir وزارت علوم
409 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2008-3556
2008-6695
ijase.azad.ac.ir وزارت علوم
410 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir وزارت علوم
411 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران انجمن ماهی شناسی ایران 2383-0956
2322-5270
npajournals.com/ijab/index.php/ijab وزارت علوم
412 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir وزارت علوم
413 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae وزارت علوم
414 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 وزارت علوم
415 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی انجمن مهندسی دریایی -
-
www.ijcoe.org وزارت علوم
416 International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 2008-6075
-
eej.aut.ac.ir وزارت علوم
417 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-9163
-
ijeee.azad.ac.ir وزارت علوم
418 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 1025-2495
1735-9244
ije.ir وزارت علوم
419 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-6865
-
ijer.ir وزارت علوم
420 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران انجمن محیط زیست ایران 1735-1472
1735-2630
www.ijest.org وزارت علوم
421 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir وزارت علوم
422 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
ijhst.ut.ac.ir وزارت علوم
423 International Journal of Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-5702
2251-712X
link.springer.com/journal/40092 وزارت علوم
424 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-4889
-
ijiepr.iust.ac.ir وزارت علوم
425 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir وزارت علوم
426 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir وزارت علوم
427 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism وزارت علوم
428 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران انجمن آهن و فولاد ایران 1735-4145
-
journal.issiran.com وزارت علوم
429 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران انجمن مهندسی دریایی ایران 2345-6000
-
www.ijmt.ir وزارت علوم
430 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir وزارت علوم
431 International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 2008-6067
-
miscj.aut.ac.ir وزارت علوم
432 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران 1735-7004
-
www.ijnnonline.net وزارت علوم
433 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان ند-ار
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir وزارت علوم
434 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 1735-8590
-
ijop.ir وزارت علوم
435 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان 2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir وزارت علوم
436 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1735-6814
-
ijpp.info وزارت علوم
437 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران 2008-1251
-
www.ijpb.ir وزارت علوم
438 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی 2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093 وزارت علوم
439 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-7144
-
ijr.iranjournals.ir وزارت علوم
440 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران 2423-3412
-
journal.soia.org.ir وزارت علوم
441 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه 2322-259X
-
ijte.ir وزارت علوم
442 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir وزارت علوم
443 Iranian Economic Review دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
ier.ut.ac.ir وزارت علوم
444 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir وزارت علوم
445 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir وزارت علوم
446 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1735-1634
-
ijla.khu.ac.ir وزارت علوم
447 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران انجمن بهداشت و بیماری های آبزیان 2345-315X
-
ijaah.ir وزارت علوم
448 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir وزارت علوم
449 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران انجمن نجوم ایران دانشگاه دامغان 2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir وزارت علوم
450 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com وزارت علوم
451 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir وزارت علوم
452 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران 1735-5397
2008-2355
ijche.com.sinaweb.net وزارت علوم
453 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی موسسه پژوهش و توسعه در صنایع شیمیایی 1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir وزارت علوم
454 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir وزارت علوم
455 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir وزارت علوم
456 Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران 1562-2916
2322-5696
jifro.ir وزارت علوم
457 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir وزارت علوم
458 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir وزارت علوم
459 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir وزارت علوم
460 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران انجمن ماهی شناسی ایران -
-
ijichthyol.org/index.php/iji وزارت علوم
461 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران دانشگاه تهران,دانشکده فارابی 2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir وزارت علوم
462 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز -
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir وزارت علوم
463 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir وزارت علوم
464 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir وزارت علوم
465 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی 1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir وزارت علوم
466 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران 1605-9727
-
jmee.isme.ir وزارت علوم
467 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir وزارت علوم
468 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعت نفت 2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir وزارت علوم
469 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 2008-1189
-
iors.ir/journal وزارت علوم
470 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 2155-8222
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir وزارت علوم
471 Advances in Mathematical Finance and Applications دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -
-
amfa.iau-arak.ac.ir
472 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6160
2364-1843
ijstc.shirazu.ac.ir وزارت علوم
473 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6179
2364-1827
ijste.shirazu.ac.ir وزارت علوم
474 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6187
2364-1835
ijstm.shirazu.ac.ir وزارت علوم
475 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 1028-6276
1028-6276
ijsts.shirazu.ac.ir وزارت علوم
476 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2533
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir وزارت علوم
477 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir وزارت علوم
478 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir وزارت علوم
479 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران انجمن جراحی دامپزشکی ایران 2008-3033
-
ivsajournals.com وزارت علوم
480 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1026-1265
1735-5265
www.editorialmanager.com/ipol/default.aspx وزارت علوم
481 Iranian Review Of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2008-8221
-
www.isrjournals.ir وزارت علوم
482 ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران انجمن رمز ایران 2008-2045
-
isecure-journal.com/index.php/isecure وزارت علوم
483 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2322-3715
-
ilt.atu.ac.ir وزارت علوم
484 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir وزارت علوم
485 Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران انجمن هوا فضای ایران 1735-2134
-
jast.ias.ir وزارت علوم
486 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir وزارت علوم
487 Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه شاهرود 2345-5128
2345-5128
jas.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
488 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2008-3815
2008-3823
jacr.kiau.ac.ir وزارت علوم
489 Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران 1735-3572
1735-3645
jafmonline.net وزارت علوم
490 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2322-5211
2322-4444
jad.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
491 Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9147
2008-2762
jcmr.um.ac.ir وزارت علوم
492 Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
www.jchpe.ir وزارت علوم
493 Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2322-4088
2322-3936
jce.shahed.ac.ir وزارت علوم
494 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2228-7922
2251-6549
jcarme.srttu.edu وزارت علوم
495 Journal of Computing and Security دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-4460
2383-0417
www.jcomsec.org/index.php/JCS وزارت علوم
496 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir وزارت علوم
497 Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7995
-
elt.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
498 Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران -
-
وزارت علوم
499 Journal of Heat and Mass Transfer Research دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2345-508X
2383-3068
jhmtr.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
500 Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران انجمن مهندسی صنایع ایران 1735-8272
-
jise.ir وزارت علوم
501 Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران مرکز مطالعات مدیریت ایران -
-
jiems.icms.ac.ir وزارت علوم
502 Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2322-1437
2345-2773
jist.ir وزارت علوم
503 Journal of Insect Biodiversity and Systematics انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران -
2423-8112
jibs.modares.ac.ir وزارت علوم
504 Journal of Livestock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2322-3553
-
lst.uk.ac.ir وزارت علوم
505 Journal of Medicinal Plants and By-products انجمن گیاهان دارویی ایران انجمن گیاهان دارویی ایران 2322-1399
-
www.imps.ir/index.php/jmpb/journal-informat... وزارت علوم
506 Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2251-8592
2251-8592
jme.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
507 Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2251-7871
2251-788X
jns.kashanu.ac.ir وزارت علوم
508 Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 2383-319X
2383-3416
ijnrs.damghaniau.ac.ir وزارت علوم
509 Journal of Operation and Automation in Power Engineering دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی 2322-4576
-
joape.uma.ac.ir وزارت علوم
510 Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 2251-9904
2423-3935
www.qjie.ir وزارت علوم
511 Journal of Optoelectronical nanostructures انجمن انرژی خورشیدی ایران انجمن انرژی خورشیدی ایران -
-
512 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-6433
2251-6441
jornamental.iaurasht.ac.ir وزارت علوم
513 Journal of Particle Science and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2423-4087
2423-4079
jpst.irost.ir وزارت علوم
514 Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 2251-659X
-
jpst.ripi.ir وزارت علوم
515 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) 2322-3332
2322-5092
jpmb-gabit.ir وزارت علوم
516 Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5168
-
breeding.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
517 Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران -
-
ijrare.iust.ac.ir وزارت علوم
518 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 2008-9996
2423-642X
www.rangeland.ir وزارت علوم
519 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2345-4415
2345-4423
civiljournal.semnan.ac.ir وزارت علوم
520 Journal of Renewable Energy and Environment پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی -
-
jree.ir وزارت علوم
521 Journal Of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2345-3303
2345-3303
rals.scu.ac.ir وزارت علوم
522 Journal of Ruminants Health Research دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز -
-
ijrhr.scu.ac.ir وزارت علوم
523 Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1016-1104
-
jsciences.ut.ac.ir وزارت علوم
524 Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1669
-
www.jsee.ir/index.php/jsee وزارت علوم
525 Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 2008-3505
2008-7683
jsm.iau-arak.ac.ir وزارت علوم
526 Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران پژوهشکده‌ی آمار - مرکز آمار ایران 1735-1294
-
jsri.srtc.ac.ir وزارت علوم
527 Journal Of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-8191
-
jtls.shirazu.ac.ir وزارت علوم
528 Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران 2322-5203
2423-3390
www.itast.ir وزارت علوم
529 Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران انجمن شیمی ایران 1735-207X
2383-3874
link.springer.com/journal/13738 وزارت علوم
530 Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران 1726-4057
-
www.jirss.irstat.ir وزارت علوم
531 Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران انجمن علوم و فنون دریایی ایران 2008-7985
-
jpg.inio.ac.ir وزارت علوم
532 Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-9325
-
www.jtaphys.com وزارت علوم
533 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 2423-4761
-
tava.isav.ir وزارت علوم
534 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی 2423-6845
2423-6837
jufgnsm.ut.ac.ir وزارت علوم
535 Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2423-4826
2423-7043
macs.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
536 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2322-181X
2345-2005
mbrc.shirazu.ac.ir وزارت علوم
537 Money and Economy بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1735-1057
-
jme.mbri.ac.ir وزارت علوم
538 Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران انجمن کنه شناسی ایران -
2251-8196
biotaxa.org/pja وزارت علوم
539 Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران انجمن شیمی ایران 2322-5521
2345-2625
physchemres.org وزارت علوم
540 Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه انجمن زبان و ادبیات فرانسه 1735-692X
-
www.revueplume.com وزارت علوم
541 Polyolefins Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 2345-6868
2322-2212
poj.ippi.ac.ir وزارت علوم
542 Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2345-6604
2345-6566
psj.gau.ac.ir وزارت علوم
543 Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1016-1058
-
jpbiosci.ut.ac.ir وزارت علوم
544 Progress in Biomaterials دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2194-0509
2194-0517
www.progressbiomaterials.com وزارت علوم
545 Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 2008-2134
2383-1790
pccc.icrc.ac.ir وزارت علوم
546 Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب 2322-4894
-
ri.urd.ac.ir وزارت علوم
547 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف -
-
www.scientiairanica.com وزارت علوم
548 Spektrum Iran رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان 0934-358X
-
www.spektrum-iran.de وزارت علوم
549 Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 1735-8760
2538-547X
www.teljournal.org/en وزارت علوم
550 The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1029-788X
1029-788X
ijb.rifr-ac.org وزارت علوم
551 The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1735-5060
-
eijh.modares.ac.ir وزارت علوم
552 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2251-8657
2251-8665
combinatorics.ir وزارت علوم
553 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2322-3634
-
tpnms.usb.ac.ir وزارت علوم
554 Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه 2008-8140
2322-3618
vrf.iranjournals.ir وزارت علوم
555 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان دانشگاه ولیعصر رفسنجان -
-
wala.vru.ac.ir وزارت علوم
556 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی 2345-2498
2476-3500
www.journaliarll.ir وزارت علوم
557 آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2423-5474
-
jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd وزارت علوم
558 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw وزارت علوم
559 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب 1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir وزارت علوم
560 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران نشر دانشگاهی 2008-9554
-
www.jwmsei.ir وزارت علوم
561 آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران انجمن علمی ماهیان زینتی ایران -
-
www.ornamentalaquatics.ir وزارت علوم
562 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران انجمن آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942
-
iaid.ir/newsite/category/c35-1392-06-01-15-... وزارت علوم
563 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir وزارت علوم
564 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 1026-5007
-
jaenph.areo.ir وزارت علوم
565 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1562-6822
2358-0786
afagh.ihcs.ac.ir وزارت علوم
566 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص) 2538-1857
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ps وزارت علوم
567 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان دانشگاه گلستان 2251-7421
-
gps.gu.ac.ir وزارت علوم
568 آمایش سرزمین دانشگاه تهران پردیس فارابی دانشگاه تهران 2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir وزارت علوم
569 فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 2008-708X
2476-2903
jourweb.iauba.ac.ir
570 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir وزارت علوم
571 فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامي جهرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir وزارت علوم
572 آموزش در علوم انتظامی ناجا معاونت تربیت وآموزش ناجا 2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
573 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران 2008-8000
-
ihej.ir وزارت علوم
574 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور -
-
ee.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
575 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir وزارت علوم
576 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir وزارت علوم
577 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka وزارت علوم
578 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-936X
-
وزارت علوم
579 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9386
-
وزارت علوم
580 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran وزارت علوم
581 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی 2251-8010
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat وزارت علوم
582 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب مرکز نشر میراث مکتوب 1561-9400
-
am-journal.ir وزارت علوم
583 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در کرج 2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir وزارت علوم
584 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 2228-6640
-
journal.bpj.ir وزارت علوم
585 اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری -
-
journal.richt.ir/athar وزارت علوم
586 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir وزارت علوم
587 اخلاق وحیانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء 2383-3025
-
ethics.isramags.ir وزارت علوم
588 ادب عربی دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir وزارت علوم
589 ادب فارسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir وزارت علوم
590 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1727-2106
-
jll.uk.ac.ir وزارت علوم
591 ادب پژوهی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 1735-8027
-
adab.guilan.ac.ir وزارت علوم
592 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir وزارت علوم
593 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir وزارت علوم
594 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir وزارت علوم
595 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی -
-
adabemahali.iauyasooj.ac.ir وزارت علوم
596 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir وزارت علوم
597 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir وزارت علوم
598 ادیان و عرفان دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی 2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir وزارت علوم
599 اساس انجمن مهندسین عمران ایران انجمن مهندسین عمران ایران 2008-7721
-
isceiran.aut.ac.ir وزارت علوم
600 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 2345-2358
-
وزارت علوم
601 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی 1022-047X
-
sepehr.org وزارت علوم
602 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری 2008-4307
-
etiadpajohi.ir وزارت علوم
603 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir وزارت علوم
604 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی -
-
jiee.atu.ac.ir وزارت علوم
605 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0565
2383-0573
economics.ihcs.ac.ir وزارت علوم
606 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی 2322-2131
-
serd.khu.ac.ir وزارت علوم
607 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir وزارت علوم
608 اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان 2345-301X
-
enr.ui.ac.ir وزارت علوم
609 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2476-5775
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Economicsandmodelin... وزارت علوم
610 اقتصاد و بانکداری اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران -
-
www.mieaoi.ir وزارت علوم
611 اقتصاد و تجارت نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 1735-6415
-
وزارت علوم
612 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd وزارت علوم
613 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead وزارت علوم
614 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 2345-2870
-
www.iueam.ir وزارت علوم
615 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development وزارت علوم
616 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 2008-5524
-
www.iranianjae.ir وزارت علوم
617 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1022-4211
-
aead.agri-peri.ir وزارت علوم
618 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir وزارت علوم
619 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران انجمن جراحی دامپزشکی ایران -
-
وزارت علوم
620 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir وزارت علوم
621 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران پردیس قم دانشگاه تهران 1735-9767
-
jal-lq.ut.ac.ir وزارت علوم
622 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir وزارت علوم
623 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) -
-
japem.ir وزارت علوم
624 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید -
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin... وزارت علوم
625 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع -
-
وزارت علوم
626 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) انجمن رمز ایران انجمن رمز ایران -
-
monadi.isc.org.ir وزارت علوم
627 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی -
-
www.sndu.ac.ir/journals/fam وزارت علوم
628 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی دانشکده علوم و فنون فارابی 1735-8671
-
www.ap-q.ir وزارت علوم
629 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین 2008-6024
-
entezami.sinaweb.net وزارت علوم
630 فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2228-5318
2345-3710
ictedu.iausari.ac.ir
631 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران 2345-5748
-
joasi.ir وزارت علوم
632 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2252-004X
2252-004X
jem.atu.ac.ir وزارت علوم
633 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی 2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir وزارت علوم
634 اندیشه آماد ناجا -
-
lot.jrl.police.ir وزارت علوم
635 اندیشه آماری انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران 1026-8944
-
andisheyeamari.irstat.ir وزارت علوم
636 اندیشه دینی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir وزارت علوم
637 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-0751
-
smt.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
638 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir وزارت علوم
639 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1735-448X
-
jontoe.alzahra.ac.ir وزارت علوم
640 انرژی ایران کمیته ملی انرژی کمیته ملی انرژی 1028-3706
-
www.necjournals.ir وزارت علوم
641 انرژی های تجدیدی پذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران 2423-4931
-
وزارت علوم
642 پژوهشنامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران انجمن انسان شناسی ایران 2096-1375
-
journal.asi.org.ir وزارت علوم
643 انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران 1562-5532
-
he.srbiau.ac.ir وزارت علوم
644 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 2251-6042
-
journal.smc.ac.ir وزارت علوم
645 اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران فر-ور
-
ekteshaf.nioc.ir وزارت علوم
646 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی 2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir وزارت علوم
647 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir وزارت علوم
648 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان 2008-5958
-
jpec.ir وزارت علوم
649 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir وزارت علوم
650 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی 2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir وزارت علوم
651 ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران -
-
www.journalofbiosafety.ir وزارت علوم
652 باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر 1735-9635
-
www.bagh-sj.com وزارت علوم
653 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-4649
2322-4649
rall.ui.ac.ir وزارت علوم
654 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir وزارت علوم
655 بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 2008-5214
-
ijoss.srtc.ac.ir وزارت علوم
656 بررسی های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی -
-
barresybazargani.itsr.ir وزارت علوم
657 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir وزارت علوم
658 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه خوارزمی 2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir وزارت علوم
659 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-492X
-
qjsd.atu.ac.ir وزارت علوم
660 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir وزارت علوم
661 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1605-9689
-
hsmsp.modares.ac.ir وزارت علوم
662 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir وزارت علوم
663 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
664 بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 2252-0449
-
basparesh.ippi.ac.ir وزارت علوم
665 بصیرت و تربیت اسلامی ناجا ناجا 2008-2541
-
init.jrl.police.ir وزارت علوم
666 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689
-
ijcm.ir وزارت علوم
667 بنا انجمن مهندسی راه و ساختمان انجمن مهندسی راه و ساختمان -
-
وزارت علوم
668 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 2008-6946
-
sppj.spii.ir وزارت علوم
669 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir وزارت علوم
670 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 2008-6954
-
spij.spii.ir وزارت علوم
671 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 2251-8991
-
behboodmodiriat.ir وزارت علوم
672 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2228-7647
-
jfh.iaut.ac.ir وزارت علوم
673 بهره برداری و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -
-
japu.gau.ac.ir وزارت علوم
674 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار 2228-5431
-
journal.seo.ir وزارت علوم
675 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان دانشگاه هرمزگان 2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir وزارت علوم
676 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2251-9157
-
ijae.iut.ac.ir وزارت علوم
677 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology وزارت علوم
678 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 0006-2774
-
www.ijpp.ir وزارت علوم
679 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir وزارت علوم
680 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir وزارت علوم
681 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان 3525-8222
-
phm.znu.ac.ir وزارت علوم
682 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران انجمن هنرهای نمایشی ایران 1735-0239
-
وزارت علوم
683 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Historyofliterature وزارت علوم
684 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-885X
-
hii.alzahra.ac.ir وزارت علوم
685 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7357
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IranHistory وزارت علوم
686 تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه 1735-2010
-
وزارت علوم
687 تاریخ علم دانشگاه تهران پژوهشکده تاریخ علم 1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir وزارت علوم
688 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir وزارت علوم
689 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه 2008-9589
-
mullasadra.org/new_site/persian/Affiliated%... وزارت علوم
690 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
691 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات 1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir وزارت علوم
692 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture وزارت علوم
693 Biotechnology and Applied Microbiology journal -
-
bamj.iauctb.ac.ir
694 International Journal of Agricultural Science and Research -
-
ijasr.srbiau.ac.ir
695 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir وزارت علوم
696 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir وزارت علوم
697 مواد پرانرژی انجمن مواد پر انرژی انجمن مواد پرانرژی ایران 1735-3629
-
www.isaem.ir وزارت علوم
698 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-479X
-
ijswr.ut.ac.ir وزارت علوم
699 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-2366
-
iprj.guilan.ac.ir وزارت علوم
700 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 1027-7838
-
publij.ir وزارت علوم
701 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-4838
-
ijaedr.ut.ac.ir وزارت علوم
702 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-6407
-
jae.miau.ac.ir وزارت علوم
703 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران 0039-8969
-
jte.ut.ac.ir وزارت علوم
704 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir وزارت علوم
705 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir وزارت علوم
706 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir وزارت علوم
707 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2252-0872
-
ar.guilan.ac.ir وزارت علوم
708 تحقیقات جغرافیایی خصوصی دانشگاه اصفهان 1019-7052
-
jgr.ui.ac.ir وزارت علوم
709 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir وزارت علوم
710 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران انجمن حسابداری ایران 2251-8428
-
وزارت علوم
711 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 1024-0772
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique وزارت علوم
712 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0859
2383-1723
ijfrpr.rifr-ac.org وزارت علوم
713 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir وزارت علوم
714 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir وزارت علوم
715 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-2681
-
tqh.alzahra.ac.ir وزارت علوم
716 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir وزارت علوم
717 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2252-0163
-
cr.guilan.ac.ir وزارت علوم
718 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir وزارت علوم
719 تحقیقات مالی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1024-8153
-
jfr.ut.ac.ir وزارت علوم
720 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2251-8290
-
ifr.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
721 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2228-6454
-
jemr.khu.ac.ir وزارت علوم
722 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0875
2383-1138
ijrdr.rifr-ac.org وزارت علوم
723 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب انجمن علوم و مهندسی منابع آب 2347-1735
-
www.iwrr.ir وزارت علوم
724 تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1735-5672
-
ricest.areo.ir وزارت علوم
725 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران انجمن علمی موتور ایران 1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir وزارت علوم
726 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.rifr-ac.org وزارت علوم
727 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه 2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir وزارت علوم
728 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir وزارت علوم
729 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir وزارت علوم
730 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir وزارت علوم
731 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir وزارت علوم
732 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7314
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys وزارت علوم
733 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir وزارت علوم
734 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir وزارت علوم
735 ترویج علم انجمن ترویج علم انجمن ترویج علم 2251-9033
-
وزارت علوم
736 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران -
-
wmji.ir/fa وزارت علوم
737 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادسرای عمومی و انقلاب تهران -
-
وزارت علوم
738 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-7418
-
hii.khu.ac.ir وزارت علوم
739 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir وزارت علوم
740 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 1017-4133
-
qjoe.ir وزارت علوم
741 تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 1727-3145
-
exceptionaleducation.ir وزارت علوم
742 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir وزارت علوم
743 تنش های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2228-7604
2383-3084
jm.birjand.ac.ir/journal.php?idj=2 وزارت علوم
744 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir وزارت علوم
745 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir وزارت علوم
746 توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-336X
-
jtd.iranjournals.ir وزارت علوم
747 توسعه سازمانی پلیس ناجا ناجا 2383-384X
2383-3858
pod.jrl.police.ir وزارت علوم
748 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir وزارت علوم
749 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9384
-
harold.jrl.police.ir وزارت علوم
750 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2266
-
jed.ut.ac.ir وزارت علوم
751 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2251-8517
-
jcpp.iut.ac.ir وزارت علوم
752 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2008-739X
-
ejcp.gau.ac.ir وزارت علوم
753 تولیدات دامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir وزارت علوم
754 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir وزارت علوم
755 جاده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی 1735-062X
1735- –
road.rahiran.ir وزارت علوم
756 جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ‪2-3221
-
iase-jrn.ir وزارت علوم
757 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 1735-1901
-
iransociology.ir/node/107 وزارت علوم
758 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-1941
-
jhs.modares.ac.ir وزارت علوم
759 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir وزارت علوم
760 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir وزارت علوم
761 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir وزارت علوم
762 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
763 جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2322-3855
-
وزارت علوم
764 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران انجمن حکمت و فلسفه ایران 2251-8932
-
www.javidankherad.ir وزارت علوم
765 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران انجمن فلسفه دین ایران x 07-6 23
2383-0778
journal.philor.org وزارت علوم
766 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary وزارت علوم
767 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir وزارت علوم
768 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
769 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir وزارت علوم
770 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-1294
2383-1308
politicalstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
771 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران انجمن جغرافیایی ایران 7911-124
7911-124
وزارت علوم
772 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir وزارت علوم
773 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir وزارت علوم
774 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
775 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir وزارت علوم
776 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir وزارت علوم
777 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-2832
-
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud وزارت علوم
778 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography وزارت علوم
779 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo وزارت علوم
780 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه 2322-3197
-
ges.razi.ac.ir وزارت علوم
781 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir وزارت علوم
782 جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1607-9868
-
jjhjor.alzahra.ac.ir وزارت علوم
783 جمعیت سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور 1027-1961
-
populationmag.ir وزارت علوم
784 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران انجمن جنگلبانی ایران 2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir وزارت علوم
785 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5052
2383-0053
jfwp.ut.ac.ir وزارت علوم
786 جهانی رسانه دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir وزارت علوم
787 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2008-6547
-
s-hadith.kashanu.ac.ir وزارت علوم
788 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 2345-2617
-
qfaj.ir وزارت علوم
789 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir وزارت علوم
790 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس -
-
pec.gonbad.ac.ir وزارت علوم
791 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir وزارت علوم
792 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4749
-
jpp.um.ac.ir وزارت علوم
793 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی 2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir وزارت علوم
794 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir وزارت علوم
795 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید دانشگاه مفید -
-
law.mofidu.ac.ir وزارت علوم
796 حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-840X
-
jolt.ut.ac.ir وزارت علوم
797 حقوقی دادگستری قوه قضائیه قوه قضائیه 1735-4358
-
jlj.ir وزارت علوم
798 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق 2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir وزارت علوم
799 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1992
-
pms.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
800 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir وزارت علوم
801 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-3238
-
wph.atu.ac.ir وزارت علوم
802 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 1735-8442
-
en.sbu.ac.ir/Research_Institutes/Family_Res... وزارت علوم
803 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا 1560-0874
-
mullasadra.org/new_site/persian/Affiliated%... وزارت علوم
804 خشکبوم دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir وزارت علوم
805 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir وزارت علوم
806 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 1735-6873
1735-6873
ivj.ir وزارت علوم
807 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
808 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج دانشگاه یاسوج 2251-9270
-
yujs.yu.ac.ir/pps وزارت علوم
809 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-8914
-
jak.uk.ac.ir وزارت علوم
810 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir وزارت علوم
811 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران 2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir وزارت علوم
812 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور 1681-9691
-
danesh.dmk.ir وزارت علوم
813 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان 2383-1596
-
mag.shora-rc.ir وزارت علوم
814 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1712
-
clk.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
815 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران انجمن مهندسی مالی ایران 2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir وزارت علوم
816 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) 2008-0743
-
danesh.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
817 دانش سیاسی و بین المللی دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان -
-
pik.ui.ac.ir وزارت علوم
818 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران 1735-3548
-
journal.isws.ir وزارت علوم
819 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir وزارت علوم
820 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی هوا فضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2322-1070
-
www.astjournal.ir وزارت علوم
821 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p وزارت علوم
822 دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 2322-5955
2538-1814
www.dpmk.ir وزارت علوم
823 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5141
-
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
824 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-4781
2008-4781
ijpps.ut.ac.ir وزارت علوم
825 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir وزارت علوم
826 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی 1735-9252
-
pok.jrl.police.ir وزارت علوم
827 دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت -
-
cls.iranjournals.ir وزارت علوم
828 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2383-4269
-
aijh.modares.ac.ir وزارت علوم
829 Studies in Arabic Language and Literature دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-9023
-
www.lasem.semnan.ac.ir وزارت علوم
830 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir وزارت علوم
831 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir وزارت علوم
832 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران -
2476-5945
donyayenano.ir وزارت علوم
833 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2476-2806
2476-2806
tssq.atu.ac.ir وزارت علوم
834 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 2252-0007
-
jlviews.ir وزارت علوم
835 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران انجمن دیرینه شناسی ایران 2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir وزارت علوم
836 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2252-0252
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
837 رادار دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar وزارت علوم
838 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام -
-
rahbord.csr.ir وزارت علوم
839 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir وزارت علوم
840 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2252-0597
-
econrahbord.csr.ir وزارت علوم
841 راهبرد توسعه خصوصی 1735-2460
-
وزارت علوم
842 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 1735-1723
-
وزارت علوم
843 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir وزارت علوم
844 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا -
-
asj.basu.ac.ir وزارت علوم
845 راهور ناجا ناجا 1735-8280
-
tale.jrl.police.ir وزارت علوم
846 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل 2383-1006
-
jscit.nit.ac.ir وزارت علوم
847 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir وزارت علوم
848 رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی -
-
resalah.journal.taqrib.info وزارت علوم
849 رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -
-
وزارت علوم
850 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
851 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور 1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir وزارت علوم
852 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا همدان 2322-147X
-
psj.basu.ac.ir وزارت علوم
853 رشد فناوری جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-5486
1735-5664
www.roshdefanavari.ir وزارت علوم
854 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir وزارت علوم
855 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی 1735-8191
-
www.refahj.ir وزارت علوم
856 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2322-1631
-
mbj.ssrc.ac.ir وزارت علوم
857 رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1027-2690
-
rahyaft.nrisp.ac.ir وزارت علوم
858 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی 2008-3777
-
www.rahyaft.info وزارت علوم
859 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-6369
-
jedu.miau.ac.ir وزارت علوم
860 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 1735-739X
1735-739X
piaj.sbu.ac.ir وزارت علوم
861 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی پژوهشکده تحقیقات راهبردی وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 2008-5419
-
isrjournals.ir وزارت علوم
862 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی 1680-8436
-
وزارت علوم
863 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2252-0031
2252-0031
jpe.atu.ac.ir وزارت علوم
864 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-501X
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir وزارت علوم
865 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir وزارت علوم
866 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir وزارت علوم
867 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-4617
1735-4617
jep.atu.ac.ir وزارت علوم
868 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده 2423-4060
-
www.ijfp.ir وزارت علوم
869 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1283
2322-1283
hpj.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
870 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir وزارت علوم
871 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی 2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir وزارت علوم
872 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران انحمن روانشناسی ایران 2008-1243
-
bjcp.ir وزارت علوم
873 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jmp وزارت علوم
874 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-4331
-
sbu.ac.ir/Cols/FEP/Pages/%D9%81%D8%B5%D9%84... وزارت علوم
875 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1563-3322
-
rvt.agri-peri.ir وزارت علوم
876 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5516
-
jpmm.miau.ac.ir وزارت علوم
877 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir وزارت علوم
878 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2228-7668
-
jcme.iut.ac.ir وزارت علوم
879 روش‏ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1608-7070
-
method.rihu.ac.ir وزارت علوم
880 رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان انجمن روانشناسی بالینی کودک ونوجوان 2383-353X
-
frooyesh.ir وزارت علوم
881 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir وزارت علوم
882 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 2423-3293
-
www.ntsmj.issma.ir وزارت علوم
883 ریخته گری انجمن ریخته گران ایران انجمن ریخته گران ایران 1028-3897
-
وزارت علوم
884 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
885 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir وزارت علوم
886 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir وزارت علوم
887 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
888 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic وزارت علوم
889 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران انجمن زبان شناسی ایران 2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir وزارت علوم
890 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-3388
-
jlr.alzahra.ac.ir وزارت علوم
891 زراعت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان وزارت جهاد کشاورزی 2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir وزارت علوم
892 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران 2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir وزارت علوم
893 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه 2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir وزارت علوم
894 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir وزارت علوم
895 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-7128
-
geology.saminatech.ir وزارت علوم
896 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir وزارت علوم
897 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245
-
jiraeg.ir وزارت علوم
898 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران 2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir وزارت علوم
899 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-7057
-
aag.scu.ac.ir وزارت علوم
900 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir وزارت علوم
901 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-1693
-
jwica.ut.ac.ir وزارت علوم
902 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir وزارت علوم
903 زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران -
-
ijbio.ir وزارت علوم
904 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-2387
-
eab.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
905 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران انجمن علوم خاک ایران 2345-2536
-
sbj.areo.ir وزارت علوم
906 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir وزارت علوم
907 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir وزارت علوم
908 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1607-9884
-
jab.alzahra.ac.ir وزارت علوم
909 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir وزارت علوم
910 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115
-
biot.modares.ac.ir وزارت علوم
911 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2252-0873
-
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
912 ساخت شهر خصوصی 1735-5141
-
sakhteshahr.com وزارت علوم
913 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران انجمن سازه های فولادی ایران 1735-515X
-
www.journalisss.ir وزارت علوم
914 سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران 2423-5970
-
jircsa.ir وزارت علوم
915 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد موسسه انتشارات امید مجد 2008-2789
-
www.bahareadab.com وزارت علوم
916 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
917 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران انجمن برق آبی ایران 2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir وزارت علوم
918 سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
ajsm.atu.ac.ir وزارت علوم
919 سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران 1735-3351
-
jicers.ir وزارت علوم
920 سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین موسسه فرهنگی نبأ مبین 1753-0689
-
safinahmagazine.ir وزارت علوم
921 سلول و بافت دانشگاه اراک دانشگاه اراک 2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir وزارت علوم
922 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران دانشگاه شهید بهشتی 2008-5966
-
www.sbu.ac.ir/GIS/Pages/%D9%86%D8%B4%D8%B1%... وزارت علوم
923 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir وزارت علوم
924 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران 2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir وزارت علوم
925 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران انجمن احتراق ایران 2008-3629
-
jfnc.ir/fa وزارت علوم
926 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-2867
-
jme.guilan.ac.ir وزارت علوم
927 سیاست دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-9678
-
jpq.ut.ac.ir وزارت علوم
928 سیاست جهانی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir وزارت علوم
929 سیاست خارجی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 2382-9680
-
fp.ipisjournals.ir وزارت علوم
930 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj وزارت علوم
931 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2008-0840
-
nrisp.ac.ir/jstp وزارت علوم
932 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 2476-7220
-
stpl.ristip.sharif.ir وزارت علوم
933 سیاست های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2345-2544
2345-2552
www.jmsp.ir وزارت علوم
934 سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی 2345-3435
-
www.qjfep.ir وزارت علوم
935 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir وزارت علوم
936 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir وزارت علوم
937 شعر پژوهی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir وزارت علوم
938 شناخت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7322
-
www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Pages/%D8%B4%D9%86%D... وزارت علوم
939 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
940 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی 1735-4722
-
shiitestudies.com وزارت علوم
941 شیلات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5729
-
jfisheries.ut.ac.ir وزارت علوم
942 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1022-7768
-
nsmsi.ir وزارت علوم
943 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
944 صفه دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1683-870X
-
sbu.ac.ir/Cols/archurb/Pages/صفه.aspx وزارت علوم
945 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران شرکت صنایع الکترونیک ایران 1683-0857
-
journal.sairan.ir وزارت علوم
946 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir وزارت علوم
947 صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک -
-
www.iranrubbermag.ir وزارت علوم
948 صنعت و توسعه فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت -
-
وزارت علوم
949 صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن -
-
www.jiu.ir وزارت علوم
950 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 2345-623X
2383-1839
jvs.isav.ir وزارت علوم
951 طب ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir وزارت علوم
952 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan وزارت علوم
953 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران 2322-2352
-
ijcse.ir وزارت علوم
954 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران 2322-5998
-
www.isfj.ir وزارت علوم
955 علوم دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1686-8222
1686-8222
jsci.khu.ac.ir وزارت علوم
956 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir وزارت علوم
957 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران انجمن آبزی پروری ایران 2322-5351
-
وزارت علوم
958 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1383
-
social.um.ac.ir وزارت علوم
959 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4730
-
jhs.um.ac.ir وزارت علوم
960 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-482X
2008-482X
ijhs.ut.ac.ir وزارت علوم
961 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir وزارت علوم
962 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 2008-1758
-
home.shirazu.ac.ir/~iaeej وزارت علوم
963 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث دانشکده علوم حدیث -
-
hadith.riqh.ac.ir وزارت علوم
964 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1019-9632
-
asj.areo.ir وزارت علوم
965 علوم دامی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-4773
2008-4773
ijas.ut.ac.ir وزارت علوم
966 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهرکرد 2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h... وزارت علوم
967 علوم رایانشی انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران -
-
csj.isi.org.ir وزارت علوم
968 علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
-
jbs.ir
969 علوم روانشناختی خصوصی 1735-7462
-
www.psychoscience.ir وزارت علوم
970 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir وزارت علوم
971 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1023-7429
-
www.gs-journal.ir وزارت علوم
972 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir وزارت علوم
973 علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) دانشگاه باقرالعلوم (ع) 1735-0557
-
وزارت علوم
974 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9120
-
jquran.um.ac.ir وزارت علوم
975 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc... وزارت علوم
976 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران -
-
journal.iams.ir وزارت علوم
977 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان -
2383-225X
jms.guilan.ac.ir وزارت علوم
978 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir وزارت علوم
979 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir وزارت علوم
980 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir وزارت علوم
981 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران انجمن علمی بذر ایران 2322-2646
-
www.ijsst.ir وزارت علوم
982 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران -
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti وزارت علوم
983 علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1735-5346
-
navy.iranjournals.ir وزارت علوم
984 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1735-8779
2383-2169
jcst.irancolorinstitute.com وزارت علوم
985 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران انجمن هوا فضای ایران 2008-5460
-
jsst.ias.ir وزارت علوم
986 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز موسسه نساجی امروز 2151-7162
-
jtst.ir وزارت علوم
987 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2228-5865
-
adst.ir وزارت علوم
988 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر -
-
وزارت علوم
989 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir وزارت علوم
990 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران انجمن باغبانی ایران -
-
journal.irshs.ir وزارت علوم
991 علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2228-6675
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/packaging وزارت علوم
992 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2008-8965
-
jmst.sinaweb.net وزارت علوم
993 علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران انجمن علمی زنبور عسل ایران 2476-6666
2476-6593
hbsj.areo.ir وزارت علوم
994 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-5513
-
jfst.modares.ac.ir وزارت علوم
995 علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 5356-8222
-
bst.jrl.police.ir وزارت علوم
996 علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا دانشکده فرماندهی ستاد آجا 2008-191X
-
www.qjmst.ir وزارت علوم
997 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران 2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir وزارت علوم
998 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی 1735-1871
-
www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?Ca... وزارت علوم
999 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 2008-9082
2008-9935
ejgcst.iut.ac.ir وزارت علوم
1000 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
jise.scu.ac.ir وزارت علوم
1001 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir وزارت علوم
1002 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران انجمن خوردگی ایران 2251-6417
-
وزارت علوم
1003 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله -
-
www.bese.ir وزارت علوم
1004 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران 2008-6717
-
surfacejournal.ir وزارت علوم
1005 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir وزارت علوم
1006 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-4811
2008-4811
ijfcs.ut.ac.ir وزارت علوم
1007 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1008 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -
-
ejfpp.gau.ac.ir وزارت علوم
1009 فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران 1735-6466
-
www.farayandno.ir وزارت علوم
1010 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران 2322-2727
2383-3688
jispp.ir وزارت علوم
1011 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 2008-1405
-
ma.iaumajlesi.ac.ir وزارت علوم
1012 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir وزارت علوم
1013 فرهنگ ایلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -
-
www.farhangeilam.ir وزارت علوم
1014 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2345-573X
-
ciu.nahad.ir وزارت علوم
1015 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 2345-2560
-
farhangerazavi.ir وزارت علوم
1016 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6051
-
qccpc.atu.ac.ir وزارت علوم
1017 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir وزارت علوم
1018 فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران انجمن ریاضی ایران 1022-6443
-
mct.iranjournals.ir وزارت علوم
1019 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs وزارت علوم
1020 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 1735-1162
-
qjss.atu.ac.ir وزارت علوم
1021 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1735-322X
-
geographic-space.ir وزارت علوم
1022 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir وزارت علوم
1023 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2088-9139
-
jfiqh.um.ac.ir وزارت علوم
1024 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1025 فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2538-5291
2538-5283
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir وزارت علوم
1026 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir وزارت علوم
1027 فلسفه دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-1553
-
jop.ut.ac.ir وزارت علوم
1028 فلسفه دین دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-7063
-
jpht.ut.ac.ir وزارت علوم
1029 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1030 فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir وزارت علوم
1031 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir وزارت علوم
1032 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور دانشگاه بوعلی سینا 1735-7446
-
ab.basu.ac.ir وزارت علوم
1033 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2008-0441
-
jte.srttu.edu وزارت علوم
1034 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران -
-
iranaict.ir/journal وزارت علوم
1035 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور دانشگاه بوعلی سینا 1735-7446
-
ppt.basu.ac.ir وزارت علوم
1036 فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی -
-
وزارت علوم
1037 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2383-1642
2383-143X
jift.irost.ir وزارت علوم
1038 فنون ادبی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir وزارت علوم
1039 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 2008-0298
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir وزارت علوم
1040 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2345-3966
2345-3966
research.guilan.ac.ir/japb وزارت علوم
1041 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1735-9880
-
journals.iauz.ac.ir/apad وزارت علوم
1042 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2322-164X
-
spj.ssrc.ac.ir وزارت علوم
1043 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/joeppa وزارت علوم
1044 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir وزارت علوم
1045 فیزیک روز انجمن فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران -
-
psimag.ir وزارت علوم
1046 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1025-8647
1025-8647
jesphys.ut.ac.ir وزارت علوم
1047 فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) -
-
jap.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1048 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir وزارت علوم
1049 قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه جامعه المصطفی العالمیه 2322-5165
2322-5165
journals.miu.ac.ir وزارت علوم
1050 قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه جامعه المصطفی العالمیه 2232-5084
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1051 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2008-5523
-
lem.journals.ikiu.ac.ir وزارت علوم
1052 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران -
2383-1197
jmvip.sinaweb.net وزارت علوم
1053 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame وزارت علوم
1054 مباحث بانوان شیعه موسسه شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی -
-
وزارت علوم
1055 متافیزیک دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8086
-
mph.ui.ac.ir وزارت علوم
1056 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 2008-5486
-
rpll.ui.ac.ir وزارت علوم
1057 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-1170
-
ltr.atu.ac.ir وزارت علوم
1058 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) پژوهشکده امام خمینی (ره) -
-
وزارت علوم
1059 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی 2322-1860
-
nashr.majles.ir وزارت علوم
1060 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ریاست جمهوری 2251-614X
-
www.cilamag.ir وزارت علوم
1061 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران 1735-8183
-
jss.irstat.ir وزارت علوم
1062 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-496X
-
jcl.ut.ac.ir وزارت علوم
1063 محاسبات نرم دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2322-3707
2322-3707
scj.kashanu.ac.ir وزارت علوم
1064 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش 2008-4218
-
aejournal.ir وزارت علوم
1065 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-7764
-
jne.ut.ac.ir وزارت علوم
1066 محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 2008-9218
-
وزارت علوم
1067 محیط شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir وزارت علوم
1068 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir وزارت علوم
1069 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
1070 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir وزارت علوم
1071 مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران انجمن آبیاری و زهکشی ایران -
-
وزارت علوم
1072 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir وزارت علوم
1073 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-5578
-
sportmedia.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1074 مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی -
-
وزارت علوم
1075 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im وزارت علوم
1076 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران انجمن مدیریت اطلاعات ایران -
-
وزارت علوم
1077 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1019-3871
-
jibm.ut.ac.ir وزارت علوم
1078 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2345-3915
-
joem.ir وزارت علوم
1079 مدیریت بر آموزش انتظامی ناجا ناجا 2383-0026
-
mape.jrl.police.ir وزارت علوم
1080 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران انجمن مدیریت آموزشی ایران 2322-1429
-
journalieaa.ir وزارت علوم
1081 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2345-3222
-
bmr.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1082 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران 2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir وزارت علوم
1083 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 2008-5060
2345-4444
jtdm.irost.ir وزارت علوم
1084 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2251-6409
-
jpom.ui.ac.ir وزارت علوم
1085 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir وزارت علوم
1086 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir وزارت علوم
1087 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2345-5713
-
miu.nahad.ir وزارت علوم
1088 مدیریت دولتی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jipa.ut.ac.ir وزارت علوم
1089 مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2008-9198
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj وزارت علوم
1090 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-522X
-
ipom.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1091 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی 1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir وزارت علوم
1092 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
imj.ut.ac.ir وزارت علوم
1093 مدیریت فردا خصوصی انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی 2228-6047
-
modiriyatfarda.ir وزارت علوم
1094 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir وزارت علوم
1095 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5893
-
jitm.ut.ac.ir وزارت علوم
1096 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی -
-
iieshrm.ir وزارت علوم
1097 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
1098 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی -
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1099 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی دانشگاه افسری امام علی (ع) 1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir وزارت علوم
1100 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 2322-5386
-
www.nowavari.ir وزارت علوم
1101 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 2423-5261
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/JMPES وزارت علوم
1102 مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 1735-465X
-
وزارت علوم
1103 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-4800
-
jsmd.guilan.ac.ir وزارت علوم
1104 مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2008-6121
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/mdr وزارت علوم
1105 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir وزارت علوم
1106 مرتع انجمن مرتعداری ایران انجمن مرتعداری ایران 2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir وزارت علوم
1107 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5044
-
jrwm.ut.ac.ir وزارت علوم
1108 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 2345-3850
-
mmi.aui.ac.ir وزارت علوم
1109 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2476-6933
-
ijal.khu.ac.ir وزارت علوم
1110 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2008-4994
-
jhre.ir وزارت علوم
1111 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling وزارت علوم
1112 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان 2251-6654
-
www.fcpjournal.ir/fcpjournal/fa/?jp=fcpjour... وزارت علوم
1113 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-7243
-
jac.scu.ac.ir وزارت علوم
1114 مشکوه آستان قدس رضوی آستان قدس رضوی 1683-8033
-
وزارت علوم
1115 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir وزارت علوم
1116 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir وزارت علوم
1117 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان -
-
pma.cfu.ac.ir وزارت علوم
1118 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) -
-
jwsps.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1119 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 2008-3653
-
jss-isa.ir وزارت علوم
1120 مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 1735-9790
-
clq.iranjournals.ir وزارت علوم
1121 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir وزارت علوم
1122 مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات دانشکده اطلاعات 2251-9777
-
وزارت علوم
1123 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-4102
-
ies.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
1124 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی 1735-1626
-
iiesj.ir وزارت علوم
1125 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir وزارت علوم
1126 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا ناجا 1735-3823
-
sss.jrl.police.ir وزارت علوم
1127 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور سازمان سنجش و آموزش کشور -
-
jresearch.sanjesh.org وزارت علوم
1128 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2008-5834
-
www.enghelab.maaref.ac.ir وزارت علوم
1129 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-0867
2345-2838
jcep.ut.ac.ir وزارت علوم
1130 مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 1735-0700
-
jis.uk.ac.ir وزارت علوم
1131 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-9297
2251-9297
jarcs.ut.ac.ir وزارت علوم
1132 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1735-4986
-
www.icsajournal.ir/volume_1356.html وزارت علوم
1133 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
1134 مطالعات بلاغی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-9570
-
rhetorical.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
1135 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید -
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin... وزارت علوم
1136 مطالعات بین المللی خصوصی 1735-2045
-
وزارت علوم
1137 مطالعات بین المللی پلیس ناجا ناجا 2228-5008
2383-3653
interpol.jrl.police.ir وزارت علوم
1138 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 2423-4621
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmbrds وزارت علوم
1139 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام 2228-6713
-
وزارت علوم
1140 مطالعات تاریخ انتظامی ناجا ناجا 2383-3637
2383-4277
hir.jrl.police.ir وزارت علوم
1141 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ مرکز نشر دانشگاهی 2008-9945
-
chistorys.ir وزارت علوم
1142 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1143 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 1735-1138
-
qjma.atu.ac.ir وزارت علوم
1144 مطالعات ترجمه خصوصی 1735-0212
ند-ار
www.translationstudies.co وزارت علوم
1145 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2423-3757
-
qhts.modares.ac.ir وزارت علوم
1146 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 2345-3842
-
mth.aui.ac.ir وزارت علوم
1147 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی 2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir وزارت علوم
1148 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 2252-0678
-
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir وزارت علوم
1149 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز موسسه آموزش عالی سبز 2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds وزارت علوم
1150 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir وزارت علوم
1151 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
وزارت علوم
1152 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2345-3273
-
samaneh.usq-dun.ir وزارت علوم
1153 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه حکیم سبزواری 2228-5962
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs وزارت علوم
1154 مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران انجمن حسابداری ایران 2252-0864
-
وزارت علوم
1155 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ناجا ناجا -
-
spaps.jrl.police.ir وزارت علوم
1156 مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید -
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin... وزارت علوم
1157 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir وزارت علوم
1158 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir وزارت علوم
1159 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jqclcs.ut.ac.ir وزارت علوم
1160 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir وزارت علوم
1161 مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 2251-7278
2383-2223
jscw.icrc.ac.ir وزارت علوم
1162 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 2008-4897
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmds وزارت علوم
1163 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی 1735-224X
-
quarterly.risstudies.org وزارت علوم
1164 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج 1735-501X
-
www.bsrq.ir وزارت علوم
1165 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1036-1522
-
ssgj.iranjournals.ir وزارت علوم
1166 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده 2008-2827
-
jwss.ir وزارت علوم
1167 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 1735-224X
-
faslname.msy.gov.ir وزارت علوم
1168 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 2322-1518
-
obs.sinaweb.net وزارت علوم
1169 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1735-3386
-
psychstudies.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1170 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2322-3189
2322-3189
jcps.atu.ac.ir وزارت علوم
1171 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir وزارت علوم
1172 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir وزارت علوم
1173 Revue des Études de la Langue Française دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6571
2322-469X
relf.ui.ac.ir وزارت علوم
1174 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir وزارت علوم
1175 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts وزارت علوم
1176 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) -
-
jwfs.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1177 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir وزارت علوم
1178 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir وزارت علوم
1179 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2228-639X
-
icas.ir/Journal وزارت علوم
1180 مطالعات شهری دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان 2322-2875
-
www.urbstudies.ir وزارت علوم
1181 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir وزارت علوم
1182 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir وزارت علوم
1183 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 2008-8760
2538-2632
jccs.ir وزارت علوم
1184 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir وزارت علوم
1185 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1735-8256
-
www.farhangekhorasan.ir وزارت علوم
1186 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی مشهد 2345-2811
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1187 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی فقه -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1188 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
1189 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید 2322-5580
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin... وزارت علوم
1190 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
1191 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت -
-
qsf.iranjournals.ir وزارت علوم
1192 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره چا-پی
ال-کت
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1193 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir وزارت علوم
1194 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 1735-112X
-
jmsd.atu.ac.ir وزارت علوم
1195 مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 2008-4005
2383-3920
tms.jrl.police.ir وزارت علوم
1196 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement... وزارت علوم
1197 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2251-8029
-
jims.atu.ac.ir وزارت علوم
1198 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir وزارت علوم
1199 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2322-3294
-
tms.atu.ac.ir وزارت علوم
1200 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2322-5246
-
ksiu.nahad.ir وزارت علوم
1201 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2252-0635
-
jias.kashanu.ac.ir وزارت علوم
1202 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی 1735-059X
-
www.rjnsq.org/ir وزارت علوم
1203 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir وزارت علوم
1204 مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری -
-
وزارت علوم
1205 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 2008-4611
2008-4846
www.isih.ir وزارت علوم
1206 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir وزارت علوم
1207 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی 1735-708X
-
islamicartjournal.com/fa وزارت علوم
1208 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir وزارت علوم
1209 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید دانشگاه مفید -
-
وزارت علوم
1210 مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5354
2252-0848
urs.ui.ac.ir وزارت علوم
1211 مطالعات پژوهشی راهور ناجا ناجا 2322-3529
-
talar.jrl.police.ir وزارت علوم
1212 مطالعات پیشگیری از جرم ناجا ناجا 2008-0042
-
cps.jrl.police.ir وزارت علوم
1213 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2383-0189
-
jpsbs.birjand.ac.ir وزارت علوم
1214 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-5222
-
slis.scu.ac.ir وزارت علوم
1215 مطالعات‏ خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه -
-
وزارت علوم
1216 معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1023-6015
-
marifat.nashriyat.ir وزارت علوم
1217 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir وزارت علوم
1218 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8515
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir وزارت علوم
1219 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir وزارت علوم
1220 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir وزارت علوم
1221 معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران 2228-589X
-
isau.ir وزارت علوم
1222 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir وزارت علوم
1223 منابع انسانی ناجا ناجا ناجا 2008-904X
-
phr.jrl.police.ir وزارت علوم
1224 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1225 منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر 2008-7446
2008-2169
www.manzar-sj.com وزارت علوم
1226 منهاج انجمن علوم قرآن و حدیث ایران انجمن علوم قرآن و حدیث ایران -
-
وزارت علوم
1227 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir وزارت علوم
1228 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 2345-2021
-
faslnameh.irantvto.ir وزارت علوم
1229 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359
-
www.waterjournal.ir وزارت علوم
1230 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2538-6336
-
deej.kashanu.ac.ir وزارت علوم
1231 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-7799
-
tjee.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1232 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir وزارت علوم
1233 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران جهاد دانشگاهی 1682-3745
-
ijece.org/farsi وزارت علوم
1234 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران 2008-4803
-
ijbse.ut.ac.ir وزارت علوم
1235 مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران 2322-1143
-
وزارت علوم
1236 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود 2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
1237 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 2008-6598
-
jte.sinaweb.net وزارت علوم
1238 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir وزارت علوم
1239 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان 2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir وزارت علوم
1240 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران انجمن مهندسی سازه ایران 2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir وزارت علوم
1241 مهندسی شناورهای تندرو دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) 2423-3668
-
وزارت علوم
1242 مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران 1735-5400
2008-2797
ijche.ir وزارت علوم
1243 مهندسی صنایع دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir وزارت علوم
1244 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف -
-
journal.sharif.ir/journals/sjie وزارت علوم
1245 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjce وزارت علوم
1246 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir وزارت علوم
1247 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir وزارت علوم
1248 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2008-6040
-
ceej.aut.ac.ir وزارت علوم
1249 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1250 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir وزارت علوم
1251 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir وزارت علوم
1252 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران انجمن مهندسین متالورژی ایران 1563-1745
-
www.metalleng.ir وزارت علوم
1253 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir وزارت علوم
1254 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران انجمن مهندسی معدن ایران 1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir وزارت علوم
1255 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir وزارت علوم
1256 مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران -
-
mmep.isme.ir وزارت علوم
1257 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2008-6032
-
mej.aut.ac.ir وزارت علوم
1258 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران 1605-9727
-
jmep.isme.ir وزارت علوم
1259 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1260 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjme وزارت علوم
1261 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1027-5940
-
mme.modares.ac.ir وزارت علوم
1262 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران 2228-5628
2228-5628
gej.issge.ir وزارت علوم
1263 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1735-9449
1735-9449
joae.ir وزارت علوم
1264 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 2251-9300
2223-536X
jwem.scwmri.ac.ir وزارت علوم
1265 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2245-2951
-
energy.kashanu.ac.ir وزارت علوم
1266 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان 2322-1305
-
j.pqprc.ac.ir وزارت علوم
1267 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران انجمن مهندسی پزشکی ایران 2008-5869
-
www.ijbme.org وزارت علوم
1268 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران انجمن ایمنی زیستی ایران -
-
www.gebsj.ir وزارت علوم
1269 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران -
-
وزارت علوم
1270 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5946
-
jnm.miau.ac.ir وزارت علوم
1271 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 2008-4269
2008-4277
jem.ir وزارت علوم
1272 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 1025-2851
-
jame.iut.ac.ir وزارت علوم
1273 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران انجمن علمی صنایع رنگ ایران 2322-1356
-
www.amnc.ir/index.php وزارت علوم
1274 مکاترونیک انجمن مکاترونیک ایران انجمن مکاترونیک ایران -
-
وزارت علوم
1275 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
1276 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین (ع) 2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma وزارت علوم
1277 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 1609-5707
-
measej.ir وزارت علوم
1278 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir وزارت علوم
1279 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 2251-8851
2252-0244
journals.iau-garmsar.ac.ir/vet وزارت علوم
1280 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند 2476-3403
2476-3543
bamj.ir وزارت علوم
1281 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی 2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir وزارت علوم
1282 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 2008-4617
-
journal.sanjesh.org وزارت علوم
1283 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000X
-
وزارت علوم
1284 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir وزارت علوم
1285 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی -
-
وزارت علوم
1286 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir وزارت علوم
1287 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
vaa.journal.art.ac.ir وزارت علوم
1288 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir وزارت علوم
1289 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران -
2423-5628
nanomeghyas.ir وزارت علوم
1290 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شاهرود) 2008-6156
-
jnm.iau-shahrood.ac.ir وزارت علوم
1291 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران 3008-539X
-
sciencecultivation.ir/index.php?lang=fa وزارت علوم
1292 نظارت و بازرسی ناجا ناجا 1735-9554
2383-4463
si.jrl.police.ir وزارت علوم
1293 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jstmt.ut.ac.ir وزارت علوم
1294 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1295 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir وزارت علوم
1296 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1735-000X
-
lcq.modares.ac.ir وزارت علوم
1297 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7330
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/CLLS وزارت علوم
1298 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-4991
-
bsnt.modares.ac.ir وزارت علوم
1299 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir وزارت علوم
1300 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir وزارت علوم
1301 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن -
-
www.journalie.ir وزارت علوم
1302 نور انجمن اپتیک و فوتونیک ایران انجمن اپتیک و فوتونیک ایران -
-
وزارت علوم
1303 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 2251-6697
-
journals.iau-garmsar.ac.ir/geography وزارت علوم
1304 نگره دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir وزارت علوم
1305 نیوار سازمان هواشناسی کشور سازمان هواشناسی کشور 1735-0565
-
journals.irimo.ir وزارت علوم
1306 هستی و شناخت دانشگاه مفید دانشگاه مفید -
-
philosophy.mofidu.ac.ir وزارت علوم
1307 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6039
-
jfava.ut.ac.ir وزارت علوم
1308 هنرهای نمایش و موسیقی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir وزارت علوم
1309 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 2345-3419
-
agmj.ir/fa وزارت علوم
1310 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان 2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir وزارت علوم
1311 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir وزارت علوم
1312 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران 2345-4237
-
jhyd.iha.ir وزارت علوم
1313 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه حکیم سبزواری 2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs وزارت علوم
1314 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) 9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir وزارت علوم
1315 پترولوژی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir وزارت علوم
1316 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2322-4347
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj وزارت علوم
1317 پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2008-6849
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/pd وزارت علوم
1318 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 2008-3262
-
jsdp.rcisp.ac.ir وزارت علوم
1319 پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9317
-
ps.jrl.police.ir وزارت علوم
1320 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهرکرد 2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h... وزارت علوم
1321 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب 2228-7140
-
wra.areo.ir وزارت علوم
1322 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-0188
-
jor.ut.ac.ir وزارت علوم
1323 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات دانشکده اطلاعات 2251-9769
-
وزارت علوم
1324 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم دانشگاه قم -
-
csiw.qom.ac.ir وزارت علوم
1325 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-3583
-
jplr.atu.ac.ir وزارت علوم
1326 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6116
-
qjpl.atu.ac.ir وزارت علوم
1327 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-3575
-
jclr.atu.ac.ir وزارت علوم
1328 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) 2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e وزارت علوم
1329 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir وزارت علوم
1330 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2008-0166
-
rph.khu.ac.ir وزارت علوم
1331 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir وزارت علوم
1332 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir وزارت علوم
1333 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت 1735-2983
-
وزارت علوم
1334 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej وزارت علوم
1335 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir وزارت علوم
1336 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران انجمن پژوهش های آموزشی ایران 2383-1324
-
وزارت علوم
1337 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1338 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 1735-2770
-
pdmag.info وزارت علوم
1339 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir وزارت علوم
1340 Recherches en Langue et Litterature Françaises دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7987
-
france.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1341 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2008-5796
-
political.ihss.ac.ir وزارت علوم
1342 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir وزارت علوم
1343 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir وزارت علوم
1344 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران دانشگاه صنعتی اصفهان 1682-6957
-
ijpr.iut.ac.ir وزارت علوم
1345 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1735-6652
-
itvhe.areo.ir وزارت علوم
1346 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 2345-2900
4528-2338
pr.ripi.ir وزارت علوم
1347 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1027-9024
-
www.qjerp.ir وزارت علوم
1348 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1019-9632
-
wmrj.areo.ir وزارت علوم
1349 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir وزارت علوم
1350 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی انجمن معارف اسلامی 2383-3279
2383-3279
www.anjoman-ethical.com وزارت علوم
1351 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران دانشگاه اصفهان 2008-3130
-
jpll.ui.ac.ir وزارت علوم
1352 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی انجمن زبان و ادبیات فارسی 1735-2932
-
وزارت علوم
1353 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک دانشگاه اراک 2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir وزارت علوم
1354 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-2366
2383-123
clrj.modares.ac.ir وزارت علوم
1355 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما 2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir وزارت علوم
1356 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9367
-
icra.jrl.police.ir وزارت علوم
1357 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1735-9899
1735-9899
isq.iau-saveh.ac.ir/fa وزارت علوم
1358 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1726-0728
-
ijer.atu.ac.ir وزارت علوم
1359 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور سازمان هواشناسی کشور 2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir وزارت علوم
1360 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir وزارت علوم
1361 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی 2322-2573
-
www.roir.ir وزارت علوم
1362 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir وزارت علوم
1363 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir وزارت علوم
1364 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز در-خو
-
jcr.shirazu.ac.ir وزارت علوم
1365 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6253
-
jhr.ui.ac.ir وزارت علوم
1366 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir وزارت علوم
1367 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1368 پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1024-3402
-
erj.khu.ac.ir وزارت علوم
1369 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2251-9017
-
rctall.atu.ac.ir وزارت علوم
1370 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir وزارت علوم
1371 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir وزارت علوم
1372 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir وزارت علوم
1373 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا -
-
csr.basu.ac.ir وزارت علوم
1374 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir وزارت علوم
1375 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-6296
-
jhgr.ut.ac.ir وزارت علوم
1376 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jurbangeo.ut.ac.ir وزارت علوم
1377 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir وزارت علوم
1378 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr وزارت علوم
1379 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان- معاونت پژوهش و فناوری 2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir وزارت علوم
1380 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir وزارت علوم
1381 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2077
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir وزارت علوم
1382 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas وزارت علوم
1383 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2251-6751
1221-1213
clr.modares.ac.ir وزارت علوم
1384 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب 2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir وزارت علوم
1385 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی 2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir وزارت علوم
1386 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir وزارت علوم
1387 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6140
-
qpss.atu.ac.ir وزارت علوم
1388 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1389 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir وزارت علوم
1390 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل 8442-251
-
iisajournals.ir وزارت علوم
1391 پژوهش های روانشناختی خصوصی 1019-9616
-
وزارت علوم
1392 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 2251-8002
-
socialpsychology.ir وزارت علوم
1393 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap وزارت علوم
1394 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir وزارت علوم
1395 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6261
2322-3413
jrl.ui.ac.ir وزارت علوم
1396 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir وزارت علوم
1397 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-0188
-
jflr.ut.ac.ir وزارت علوم
1398 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2252-0775
-
nrgs.ui.ac.ir وزارت علوم
1399 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-228
1026-228
jolr.ut.ac.ir وزارت علوم
1400 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable وزارت علوم
1401 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2345-3869
-
jsr.birjand.ac.ir وزارت علوم
1402 پژوهش های سلولی و ملکولی انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir وزارت علوم
1403 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) 2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir وزارت علوم
1404 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام انجمن مطالعات جهان اسلام 2322-2980
2322-2980
www.priw.ir وزارت علوم
1405 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1406 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1407 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir وزارت علوم
1408 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1409 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal وزارت علوم
1410 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir وزارت علوم
1411 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech وزارت علوم
1412 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir وزارت علوم
1413 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان دانشگاه هرمزگان 2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir وزارت علوم
1414 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir وزارت علوم
1415 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir وزارت علوم
1416 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1417 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم دانشگاه قم 1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir وزارت علوم
1418 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-5354
-
www.sportrc.ir وزارت علوم
1419 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir وزارت علوم
1420 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس -
-
jair.gonbad.ac.ir وزارت علوم
1421 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 2008-9597
-
www.iraneiap.ir وزارت علوم
1422 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس X200-2322
1221-1213
mri.modares.ac.ir وزارت علوم
1423 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2228-5067
-
smr.journals.iau.ir وزارت علوم
1424 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir وزارت علوم
1425 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir وزارت علوم
1426 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir وزارت علوم
1427 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران انجمن مشاوره ایران 2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal وزارت علوم
1428 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-462
2345-4636
smms.basu.ac.ir وزارت علوم
1429 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir وزارت علوم
1430 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 3382-980X
-
jria.iust.ac.ir وزارت علوم
1431 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir وزارت علوم
1432 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه 1735-8051
-
وزارت علوم
1433 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران 2476-6291
-
journal.saim.ir وزارت علوم
1434 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز -
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1435 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2345-3761
-
orj.srttu.edu وزارت علوم
1436 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده پولی و بانکی 2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir وزارت علوم
1437 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-7888
-
jssr.ui.ac.ir وزارت علوم
1438 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود -
-
jrag.shahroodut.ac.ir وزارت علوم
1439 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی 2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir وزارت علوم
1440 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir وزارت علوم
1441 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1442 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir وزارت علوم
1443 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-8126
-
japr.ut.ac.ir وزارت علوم
1444 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir وزارت علوم
1445 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 2345-3834
-
ph.aui.ac.ir وزارت علوم
1446 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1021-5107
-
journal.irphe.ir وزارت علوم
1447 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp وزارت علوم
1448 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir وزارت علوم
1449 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران -
-
وزارت علوم
1450 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir وزارت علوم
1451 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir وزارت علوم
1452 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2228-6578
2228-6578
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir وزارت علوم
1453 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2322-5394
-
jplt.journals.ikiu.ac.ir وزارت علوم
1454 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir وزارت علوم
1455 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir وزارت علوم
1456 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir وزارت علوم
1457 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-774X
-
samaneh.parsadab.ir وزارت علوم
1458 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir وزارت علوم
1459 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه موسسه آموزش عالی بنت الهدی 2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1460 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir وزارت علوم
1461 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2322-78
2322-116X
jes.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
1462 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-210X
-
joer.atu.ac.ir وزارت علوم
1463 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1464 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1465 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا(همدان) 2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir وزارت علوم
1466 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr وزارت علوم
1467 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir وزارت علوم
1468 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه 1735-6555
-
jir.irc.ac.ir وزارت علوم
1469 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-1278
2383-1286
economichistory.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1470 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام 2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir وزارت علوم
1471 پژوهشنامه تاریخ تشیع انجمن ایرانی تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام -
-
وزارت علوم
1472 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir وزارت علوم
1473 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1474 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-3804
-
quran.journals.pnu.ac.ir وزارت علوم
1475 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا ناجا 2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir وزارت علوم
1476 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2251-9858
-
law.sadiqjournals.ir وزارت علوم
1477 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir وزارت علوم
1478 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی 1735-3459
-
trijournal.ir وزارت علوم
1479 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) -
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan وزارت علوم
1480 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1735-7500
-
prb.iauctb.ac.ir وزارت علوم
1481 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله -
-
وزارت علوم
1482 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1483 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران انجمن عرفان اسلامی -
-
erfanmag.ir وزارت علوم
1484 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران 1735-790X
-
ipsajournal.ir وزارت علوم
1485 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-085
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1486 پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2476-7328
-
rdch.ir وزارت علوم
1487 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
1488 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 2008-0417
-
pnmag.info وزارت علوم
1489 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی کشور 2251-6484
-
www.taxresearch.ir وزارت علوم
1490 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education وزارت علوم
1491 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
1492 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag وزارت علوم
1493 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir وزارت علوم
1494 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir وزارت علوم
1495 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب 2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir وزارت علوم
1496 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا ناجا 2345-4512
-
bss.jrl.police.ir وزارت علوم
1497 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی -
-
rjqk.atu.ac.ir وزارت علوم
1498 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا ناجا -
-
osra.jrl.police.ir وزارت علوم
1499 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature وزارت علوم
1500 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir وزارت علوم
1501 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir وزارت علوم
1502 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران 2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir وزارت علوم
1503 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis وزارت علوم
1504 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی مشهد -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... وزارت علوم
1505 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir وزارت علوم
1506 چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 2322-1062
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/publishing وزارت علوم
1507 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement وزارت علوم
1508 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio... وزارت علوم
1509 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 6182-6629
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IndustrialManagemen... وزارت علوم
1510 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی -
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement... وزارت علوم
1511 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1735-0670
-
jsb.sbsi.ir وزارت علوم
1512 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران 2008-0336
-
ijgeophysics.ir,nigs.ir/Fa/publish/journal.... وزارت علوم
1513 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران انجمن ژئوپلتیک ایران 1735-4331
-
www.iag.ir/journal وزارت علوم
1514 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران 2008-4439
-
mg.genetics.ir وزارت علوم
1515 کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -
-
jead.gau.ac.ir وزارت علوم
1516 کارآگاه ناجا ناجا 1735-272X
-
det.jrl.police.ir وزارت علوم
1517 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای 2382-9796
-
karafan.saminatech.ir وزارت علوم
1518 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه 2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir وزارت علوم
1519 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir وزارت علوم
1520 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 0142-008
-
bar.yazd.ac.ir وزارت علوم
1521 کتاب قیم دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir وزارت علوم
1522 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی آستان قدس رضوی 1680-9637
-
aqr-libjournal.ir وزارت علوم
1523 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران 2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa وزارت علوم
1524 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-8345
-
joc-isice.ir وزارت علوم
1525 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir وزارت علوم
1526 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران -
-
وزارت علوم
1527 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir وزارت علوم
1528 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران 2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir وزارت علوم
1529 کیفیت خاک و محیط زیست دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
وزارت علوم
1530 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344
-
ieijqp.ir وزارت علوم
1531 کیمیای هنر پژوهشکده هنر پژوهشکده هنر 2251-8630
-
www.kimiahonar.ir وزارت علوم
1532 گلجام انحمن علمی فرش ایران انجمن علمی فرش ایران 2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir وزارت علوم
1533 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا 1023-3652
-
ganjineh.nlai.ir وزارت علوم
1534 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir وزارت علوم
1535 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 2322-4096
-
rafhc.spii.ir وزارت علوم
1536 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir وزارت علوم
1537 یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2228-5873
-
nfag.basu.ac.ir وزارت علوم
1538 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir وزارت علوم
1539 Journal of Crop Nutrition Science دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2423-7353
-
jcns.iauahvaz.ac.ir
1540 International Journal of Social Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7221
-
ijss.srbiau.ac.ir
1541 International Journal of Social Communication Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-7111
-
tijscs.iauctb.ac.ir
1542 International Journal of Management and Business Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7019
2228-7027
ijmbr.srbiau.ac.ir
1543 International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 2251-8533
2322-4142
ijbihn.iauvaramin.ac.ir
1544 International Journal of Architecture and Urban Development دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7396
2345-2331
ijaud.srbiau.ac.ir
1545 International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems -
-
ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir
1546 International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2251-645X
2383-2517
ijfaes.srbiau.ac.ir
1547 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9414
-
psyedu.toniau.ac.ir
1548 فصلنامه زمین شناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر -
-
geojournal.iiau.ac.ir
1549 فصلنامه جغـرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2322-5912
2383-2355
gadab.iauctb.ac.ir
1550 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2345-5195
-
psq.kiau.ac.ir
1551 فصلنامه تحقیقات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-0328
2383-2304
qpr.iauctb.ac.ir
1552 فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2322-3790
2423-7256
rpp.miau.ac.ir
1553 فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 2008-627X
-
jpll.iaubushehr.ac.ir
1554 علوم و تحقیقات هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -
-
jasr.srbiau.ac.ir
1555 علوم پایه -
-
js.srbiau.ac.ir
1556 علوم به زراعی -
-
jpps.iau-shoushtar.ac.ir
1557 علوم آبزیان -
-
jas.iaubushehr.ac.ir
1558 فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -
-
jss.iau-shoushtar.ac.ir
1559 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -
-
ecj.iauctb.ac.ir وزارت علوم
1560 صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت 1735-8701
-
jsm.journals.iau.ir
1561 شناخت و کاربرد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2008-3572
-
jiamp.srbiau.ac.ir
1562 سپهر سیاست دانشگاه آزاد اسلامی استان قم دانشگاه آزاد اسلامی استان قم -
-
se.journal.qom-iau.ac.ir
1563 سلامت و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -
-
jhpsy.kiau.ac.ir
1564 ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند 2322-3464
2322-4843
geochem.iranjournals.ir
1565 زن و مطالعات خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-7225
-
jwsf.iaut.ac.ir
1566 زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2008-8485
-
iapb.kiau.ac.ir
1567 زبانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-8434
-
jal.iaut.ac.ir
1568 روش‌های هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3871
2345-5594
jipet.iaun.ac.ir
1569 رسالت مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7965
-
ijpa.srbiau.ac.ir
1570 دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر -
2251-6263
jdep.iaukhsh.ac.ir
1571 مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری -
-
jlap.srbiau.ac.ir
1572 دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-6913
-
daneshnameh.srbiau.ac.ir
1573 دانش و پژوهش علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2228-7671
-
nrp.kiau.ac.ir
1574 دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 2008-2784
-
qje.iau-tnb.ac.ir
1575 جغرافیایی سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
sarzamin.srbiau.ac.ir
1576 جستارهای فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0433
-
pi.srbiau.ac.ir
1577 تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران 2322-1208
-
cpes.srbiau.ac.ir
1578 تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2008-9856
-
jrnr.srbiau.ac.ir
1579 تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-6458
-
jearq.riau.ac.ir
1580 تحقیقات علوم و مهندسی جنگل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر -
-
jfres.iaubushehr.ac.ir
1581 تحقیقات در علوم زیستی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 2251-8789
-
ssrjb.ir
1582 تحقیقات بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 2252-0961
-
seedresearch.gorganiau.ac.ir
1583 تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 2251-9564
-
hii.iau-shoushtar.ac.ir
1584 پژوهش‌های اقتصاد روستا دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج 2423-6446
-
ruraleconomics.kiau.ac.ir
1585 پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان -
-
noskheh.dehaghan.ac.ir
1586 پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد -
-
edu.bojnourdiau.ac.ir
1587 پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب 2008-8396
-
jebr.azad.ac.ir
1588 پژوهش های نوین در زمین لرزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-1499
-
jnrs.iau-tnb.ac.ir
1589 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2345-5403
-
lit.iaushk.ac.ir
1590 پژوهش های بالینی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2008-8159
-
jvcr.kiau.ac.ir
1591 پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-3726
-
jsr.riau.ac.ir
1592 پژوهش نامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1735-8221
-
history.bojnourdiau.ac.ir
1593 بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم -
-
sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir
1594 بوم شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1735-5230
-
agroecojournal.com
1595 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران 1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir وزارت علوم
1596 فصلنامه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس 2008-9511
-
cropjournal.qodsiau.ac.ir
1597 اکوسیستم های طبیعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 2322-2026
-
neijournal.iaunour.ac.ir
1598 Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامي قزوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 2345-6450
2423-7299
soij.qiau.ac.ir وزارت علوم
1599 Researchers in Sport Science Quarterly دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -
-
rssq.iauctb.ac.ir
1600 Shiraz Journal of System Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 2322-2301
-
sjsm.iaushiraz.ac.ir
1601 Plant protection journal دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-3114
-
ppj.iaushiraz.ac.ir
1602 Physical Chemistry and Electrochemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-9228
2423-7264
jpe.miau.ac.ir
1603 La Poetique دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
lapoetique.srbiau.ac.ir
1604 Journal of Water Sciences Research دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-7405
2251-7413
jwsr.azad.ac.ir
1605 Journal of the Structural Engineering and Geotechnics دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تحقیقات ساخت و ساز و مهندسی عمران -
-
www.qjseg.ir
1606 Journal of the Iranian Chemical Research -
-
jicr.iau-arak.ac.ir
1607 Journal of Studies in Learning and Teaching English دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 2251-8541
-
jslte.iaushiraz.ac.ir
1608 Journal oF English Studies دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
jes.srbiau.ac.ir
1609 Journal of Herbal Drugs دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2008-8884
2476-5392
jhd.iaushk.ac.ir
1610 Journal of Industrial Engineering, International 1735-5702
2251-712X
jiei.azad.ac.ir
1611 Journal of Industrial Strategic Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه -
-
mgmt.iaufb.ac.ir
1612 Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2008-8590
-
ttlt.azad.ac.ir
1613 Journal of Language, Culture, and Translation دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2322-2905
-
lct.iaush.ac.ir
1614 Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2252-0201
2345-5934
jlta.iauctb.ac.ir
1615 Journal of mathematical extension دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1735-8299
-
ijmex.iaushiraz.ac.ir
1616 Journal of Mechanical Research and Application دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2251-7383
2251-7391
jmra.azad.ac.ir
1617 Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد -
2345-5993
mpmpjournal.iaun.ac.ir
1618 Journal of Pharmaceutical and Health Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بهداشت و درمان 2228-6780
-
www.jphs.ir
1619 Journal of Physical and Theoretical Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -
-
jptc.srbiau.ac.ir
1620 فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2008-8426
-
jwc.iauahvaz.ac.ir
1621 یافته های نوین کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8353
-
nfa.iau-arak.ac.ir
1622 یافته های زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1735-8361
-
jbf.iau-arak.ac.ir
1623 هیستو بیولوژی دامپزشکی -
-
jvh.iau-shoushtar.ac.ir
1624 هنرسو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی -
-
artdir.iauctb.ac.ir
1625 نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-1138
-
jmte.riau.ac.ir
1626 نظریه تقریب و کاربرد های آن دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8337
2008-3335
msj.iau-arak.ac.ir
1627 نظام ها و خدمات اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-7626
-
iss.srbiau.ac.ir
1628 نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3863
-
dorredari.iaun.ac.ir
1629 نامه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -
-
jt.iau-tnb.ac.ir
1630 مهندسی مکانیک و ارتعاشات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 2423-5458
2423-7329
jvibme.semnaniau.ac.ir
1631 مهندسی مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر -
-
jce.iaubushehr.ac.ir
1632 مهندسی سازه های آبی X124-3597
-
jhse.srbiau.ac.ir
1633 مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 2345-6310
2476-4280
civil-strj.iau-maragheh.ac.ir
1634 مطالعات نقد ادبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2322-584X
2383-210X
padab.iauctb.ac.ir
1635 مطالعات مدیریت شهری -
-
ums.srbiau.ac.ir
1636 مطالعات فقهی و فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم -
-
aqojap.journal.qom-iau.ac.ir
1637 مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر -
-
jourm.iauaz.ac.ir
1638 مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز -
-
jss.iaut.ac.ir
1639 مطالعات جامعه شناختی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی 2322-5548
-
ssi.iauctb.ac.ir
1640 مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی 2252-0104
2383-2991
bmj.iauctb.ac.ir
1641 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -
2322-3103
jmobs.azad.ac.ir
1642 مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2008-3327
-
jcm.srbiau.ac.ir
1643 مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین -
-
www.jdem.ir
1644 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir وزارت علوم
1645 مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2476-3012
2476-3020
jhm.srbiau.ac.ir
1646 مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1735-949X
2008-255X
jomm.srbiau.ac.ir
1647 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2008-2940
-
jshsp.iaurasht.ac.ir وزارت علوم
1648 مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی -
-
www.jpec.ir
1649 لسان صدق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2322-5823
2383-2363
ladab.iauctb.ac.ir
1650 کاربرد شیمی در محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر -
-
ace.iau-ahar.ac.ir
1651 فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-9767
-
qjpma.iau-tnb.ac.ir
1652 فناوری نساجی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8345
-
tstj.iau-arak.ac.ir
1653 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب -
-
jil.bonabiau.ac.ir
1654 فصلنامه نسیم تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2322-245X
2345-6191
jfh.iausari.ac.ir
1655 Journal of Optoelectronical nano structures دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2423-7361
2538-2489
jopn.miau.ac.ir وزارت علوم
1656 فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 4267-8002
-
ssqj.kiau.ac.ir
1657 Journal of Advances in Computer Engineering and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2423-4192
2423-4206
jacet.srbiau.ac.ir
1658 Journal of Advances in Computer Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2345-606X
2345-6078
jacr.iausari.ac.ir
1659 Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر -
-
jaiee.iau-ahar.ac.ir
1660 Journal of Computer and Robotics دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 2345-6582
2345-6582
www.qjcr.ir
1661 اقتصاد کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2251-6212
-
jae.srbiau.ac.ir
1662 فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -
-
jwe.iau-shoushtar.ac.ir
1663 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 2008-4927
-
jsme.iaukhsh.ac.ir
1664 مبانی فقهی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-6272
-
jfil.srbiau.ac.ir
1665 فضای گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 2251-8827
2251-8827
gjts.malayeriau.ac.ir
1666 فصلنامه مشاوره و رواندرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر -
-
journal-counselling.iiau.ac.ir
1667 فصلنامه علوم به زراعی گیاهی -
-
jpps.iau-shoushstar.ac.ir
1668 فصلنامه فرهنگ ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-1626
2383-2703
ccj.iauctb.ac.ir
1669 فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد -
-
zagros.iaub.ac.ir
1670 باستان شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -
-
aoi.iau-shoushtar.ac.ir
1671 Postharvest physiology and technology of horticultural crops دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2252-0813
-
ppthc.iaushiraz.ac.ir
1672 Journal of English Language Studies دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -
-
jels.iauctb.ac.ir
1673 International Journal of MArine Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-6743
2345-2919
ijmase.srbiau.ac.ir
1674 مطالعات رسانه ای 2008-9619
-
mediastudies.srbiau.ac.ir
1675 مطالعات ایلات و عشایر -
-
jtn.iau-shoushtar.ac.ir
1676 زمین شناسی اکتشافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2345-6183
-
expgeo.liau.ac.ir
1677 Environmental Health Engineering and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-4311
2423-3765
ehemj.com وزارت بهداشت
1678 سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2322-3391
2228-6799
hcjournal.arums.ac.ir وزارت بهداشت
1679 مددکاری اجتماعی آقای حسین حاج بابایی 1735-451X
-
socialworkmag.ir وزارت بهداشت
1680 Archives of Medical Laboratology Sciences انجمن علمی جامعه آزمایشگاه 2423-6241
-
journals.sbmu.ac.ir/archives وزارت بهداشت
1681 International Journal of Applied Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5253
-
journals.sbmu.ac.ir/ijabs وزارت بهداشت
1682 Report of Health Care دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-4141
-
shgri.com وزارت بهداشت
1683 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-0301
2383-0298
ajcmicrob.com وزارت بهداشت
1684 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان 2423-4583
-
ajehe.com وزارت بهداشت
1685 Surgery and Trauma دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2345-4873
-
jsurgery.bums.ac.ir وزارت بهداشت
1686 International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی كاشان 2383-2568
-
iahs.kaums.ac.ir وزارت بهداشت
1687 International Journal of Infection دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2383-1421
2383-1413
intjinfection.com وزارت بهداشت
1688 Current Medical Mycology دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-3420
2423-3439
cmm.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
1689 Pharmaceutical and Biomedical Research دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-4494
2423-4486
pbr.mazums.ac.ir وزارت بهداشت
1690 پرستاری دیابت دانشگاه علوم پزشکی زابل 2345-5020
2423-5571
old.zbmu.ac.ir/jdn وزارت بهداشت
1691 International Clinical Neurosciences Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-2096
-
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience وزارت بهداشت
1692 مجله علوم پزشکی صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4339
-
www.sadramj.ir وزارت بهداشت
1693 پژوهش توانبخشی در پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران 2383-4358
2383-434X
ijrn.ir وزارت بهداشت
1694 پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری ایران 2423-3331
2423-3323
jpen.ir وزارت بهداشت
1695 Journal of Orthopedic and Spine Trauma انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات -
2325-2333
jostrauma.org وزارت بهداشت
1696 Caspian Journal of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2423-4818
2383-4307
cjns.gums.ac.ir وزارت بهداشت
1697 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4218
2383-4226
jnsd.tums.ac.ir وزارت بهداشت
1698 Journal of Emergency Practice and Trauma دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2383-4544
-
jept.ir وزارت بهداشت
1699 Journal of Skin and Stem Cell دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2423-7086
-
journalssc.com وزارت بهداشت
1700 Applied Biotechnology Reports دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2423-5784
2322-1186
journals.bmsu.ac.ir/jabr وزارت بهداشت
1701 پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-4331
-
journals.sbmu.ac.ir/jrrh وزارت بهداشت
1702 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2423-4451
-
jrehabilhealth.com وزارت بهداشت
1703 International Journal of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2423-6594
-
ijhs.shmu.ac.ir/index.php/ijhs وزارت بهداشت
1704 Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2538-2462
2476-5120
journals.sbmu.ac.ir/jcma وزارت بهداشت
1705 Social Determinants of Health دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-7337
-
journals.sbmu.ac.ir/sdh وزارت بهداشت
1706 Iranian Journal of Pediatric Surgery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2426-7612
2426-7612
journals.sbmu.ac.ir/irjps وزارت بهداشت
1707 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-336X
2383-337
johe.umsha.ac.ir وزارت بهداشت
1708 رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان -
-
rudaki.org وزارت علوم
1709 International Journal of Human Capital in Urban Management شهرداری تهران -
-
www.ijhcum.net
1710 نشریه حقوق شناسی انجمن حقوق شناسی -
-
research.iranianlls.org
1711 پژوهش نامه علوم طیور دانشگاه ارومیه -
-
rlps.urmia.ac.ir
1712 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir وزارت علوم
1713 فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jf.isca.ac.ir
1714 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام -
-
iued.ilam.ac.ir وزارت علوم
1715 الهدی موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.al-hooda.com
1716 ZAMZAM موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.zamzam-mag.com
1717 Iran Today موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.irantoday.info
1718 Echo of Islam موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.echoofislam.com
1719 فناوری در مهندسی فضا پژوهشگاه هوا فضا -
-
jtae.ari.ac.ir
1720 توسعه پایدار جنگل دانشگاه گیلان -
-
fsdj.guilan.ac.ir
1721 تغذیه و بیوشیمی آبزیان دانشگاه گیلان -
-
janb.guilan.ac.ir
1722 تابش و فناوری هسته ای دانشگاه گیلان -
-
jrnt.guilan.ac.ir
1723 Journal of Multicomponent Reactions دانشگاه گیلان -
-
jmr.guilan.ac.ir
1724 Journal of Mathematical Modeling دانشگاه گیلان -
-
jmm.guilan.ac.ir
1725 Journal of Algebra and Related Topics دانشگاه گیلان -
-
jart.guilan.ac.ir
1726 Computational Methods in Civil Engineering دانشگاه گیلان -
-
cmce.guilan.ac.ir
1727 پژوهشنامه حقوق اقتصادی و مالی دانشگاه عدالت -
-
eflrjournal.edalat.ac.ir
1728 Iranian journal of internal medicine دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد -
-
ijim.iauyazd.ac.ir
1729 فصلنامه دهخدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -
-
dehkhoda.kiau.ac.ir
1730 نشریه هیدروفیزیک دانشگاه مالک اشتر -
-
hydrophysics.ir
1731 پژوهش های نوین در شیمی تجزیه دانشگاه ملایر -
-
jarac.malayeru.ac.ir
1732 تحقق انگور و کشمش دانشگاه ملایر -
-
bjrgr.malayeru.ac.ir
1733 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه ملایر -
-
bjccap.malayeru.ac.ir
1734 گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار دانشگاه ملایر -
-
jpsse.malayeru.ac.ir
1735 مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ملایر -
-
jnre.malayeru.ac.ir
1736 پژوهش در گیاهان زارعی دانشگاه ارومیه -
-
rfcj.urmia.ac.ir
1737 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jqr.isca.ac.ir
1738 فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jiss.isca.ac.ir
1739 Journal of Safety, Environment, and Health Research انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو) -
-
jsehr.net
1740 علوم سبزی ها دانشگاه ایلام -
-
iuvs.ilam.ac.ir
1741 مجله آسیایی گزارش موردی بالینی در طب سنتی و مکمل دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی ) -
-
ajcrtam.ir
1742 فصلنامه دین و سیاست فرهنگی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی -
-
www.jrcp.ir
1743 الوحده موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.al-wahdah.com
1744 ایران نوین موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.irannovin.info
1745 العالم موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.al-aalam.net
1746 Слово Ирана موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.slovoirana.com
1747 التوحید موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.al-tawhid.ir
1748 Panorama ISLÁMICO موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.panoramaislamico.com
1749 ISLAMIC AWAKENING موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.islamicawakening-mag.net
1750 Le Message de l`Islam موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.lemessage.ir
1751 علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه -
-
msam.urmia.ac.ir
1752 پژوهش در میوه کاری دانشگاه ارومیه -
-
rip.urmia.ac.ir
1753 فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jpt.isca.ac.ir
1754 مطالعات تجربی اقتصاد ایران دانشگاه ایلام -
-
iues.ilam.ac.ir
1755 فصلنامه علمی پژوهشی حوزه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jh.isca.ac.ir
1756 ثقافتنا موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.thaqafatuna.com
1757 الطاهره موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.al-tahirah.com
1758 Mahjubah موسسه سپهر مجازی ایرانیان -
-
www.mahjubah.com
1759 مدیریت دانش اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم -
-
jikm.isca.ac.ir
1760 پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت دانشگاه عدالت -
-
esjrjournal.edalat.ac.ir
1761 Chemistry of Solid Materials دانشگاه گیلان -
-
csm.guilan.ac.ir
1762 پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت دانشگاه عدالت -
-
eclrjournal.edalat.ac.ir
1763 تاریخ و فلسفه حقوق دانشگاه عدالت -
-
hpljournal.edalat.ac.ir
1764 پژوهشنامه مدیریتی عدالت دانشگاه عدالت -
-
emrjournal.edalat.ac.ir
1765 پژوهشنامه روانشناسی عدالت دانشگاه عدالت -
-
eprjournal.edalat.ac.ir
1766 جستارهای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه عدالت -
-
jplrjournal.edalat.ac.ir
1767 پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت دانشگاه عدالت -
-
eplrjournal.edalat.ac.ir
1768 مجله محیط زیست و مهندسی آب آقای بهزاد شاهمرادی -
-
www.jewe.ir
1769 Journal of Applied Chemometrics جناب آقای دکتر علی نیازی -
-
www.jachemometrics.com
1770 فرهنگ خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی -
-
www.farhangekhorasan.ir
1771 خبرنامه سفر سالم سازمان هلال احمر -
-
book.safaresalem.ir
1772 فصلنامه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -
-
​jicr.iau-arak.ac.ir
1773 ذهن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی -
-
zehn.iict.ac.ir
1774 نظریه فلسفه تربیت دانشگاه فرهنگیان -
-
eduphil.cfu.ac.ir
1775 فصلنامه علمی پژوهشی علوم پایه دانشگاه فرهنگیان -
-
gradescience.cfu.ac.ir
1776 فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان -
-
educationscience.cfu.ac.ir
1777 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان -
-
humanitiesscience.cfu.ac.ir
1778 خبرنامه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان -
-
researchnews.cfu.ac.ir
1779 تربیتِ معلم فکور دانشگاه فرهنگیان -
-
itt.cfu.ac.ir
1780 پژوهش های معلم دانشگاه فرهنگیان -
-
researchbt.cfu.ac.ir
1781 مجله کاربردسنجش از دور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان -
-
gisrs.semnaniau.ac.ir
1782 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -
-
mes.nahad.ir
1783 مجله مطالعات زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -
-
.jels.iauctb.ac.ir
1784 علوم محاسباتی نوین دانشگاه علامه طباطبایی -
-
jcsm.atu.ac.ir
1785 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی 2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir وزارت علوم
1786 مطالعات پیش دبستان و دبستان دانشگاه علامه طباطبایی -
-
soece.atu.ac.ir
1787 فناوری آموزش و یادگیری دانشگاه علامه طباطبایی -
-
jti.atu.ac.ir
1788 فصلنامه مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
jks.atu.ac.ir
1789 علم زبان دانشگاه علامه طباطبایی -
-
ls.atu.ac.ir
1790 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی -
-
qjik.atu.ac.ir وزارت علوم
1791 پژوهشهای بیمه ای دانشگاه علامه طباطبایی -
-
irisk.atu.ac.ir
1792 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی -
-
rjsw.atu.ac.ir وزارت علوم
1793 پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
qric.atu.ac.ir
1794 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
jrlat.atu.ac.ir
1795 برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی -
-
urdp.atu.ac.ir
1796 اندیشه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
tat.atu.ac.ir
1797 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علامه طباطبایی -
-
eenr.atu.ac.ir
1798 حدیث و اندیشه موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث -
-
www.haditheandisheh.ir
1799 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان 2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir وزارت علوم
1800 interface and thin films دانشگاه الزهرا(س) -
-
jitf.alzahra.ac.ir
1801 International Journal of Geo Science and Environmental Planning اقای خلیجی -
-
www.ijgsep.com
1802 سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) -
-
edp.alzahra.ac.ir
1803 سامانه داده های پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) -
-
rds.alzahra.ac.ir
1804 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) 2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1805 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا -
-
hph.alzahra.ac.ir وزارت علوم
1806 پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا(س) -
-
ijar.alzahra.ac.ir
1807 پژوهش در رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا(س) -
-
rmb.alzahra.ac.ir
1808 فصلنامه سیاست های متعالیه انجمن مطالعات سیاسی حوزه -
-
sm.psas.ir
1809 معماری و شهرسازی پایدار دانشگاه شهید رجائی -
-
jsaud.srttu.edu
1810 پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دانشگاه شهید رجائی -
-
jerce.srttu.edu
1811 آموزش تربیت بدنی دانشگاه شهید رجائی -
-
jtpe.srttu.edu
1812 Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations دانشگاه شهید رجائی -
-
jecei.srttu.edu
1813 فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی دانشگاه آیت الله بروجردی -
-
journals.abru.ac.ir
1814 فصلنامه رأی پژوهشگاه قوه قضائیه -
-
www.raayjournal.ir
1815 Sahand Communications in Mathematical Analysis دانشگاه مراغه -
-
scma.maragheh.ac.ir
1816 توسعه پایدار محیط جغرافیایی قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی -
-
www.egsdejournal.ir
1817 نشریه ترکیب های بین فلزی دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی -
-
www.imetcom.ir
1818 علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم -
-
stim.qom.ac.ir
1819 نشریه علمی-پژوهشی نیمه رسانا دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا -
-
www.scjournal.ir
1820 علوم ادبی دانشگاه قم -
-
jls.qom.ac.ir
1821 فصلنامه اقتصاد و جامعه موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی -
-
www.joires.ir
1822 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم -
-
ptt.qom.ac.ir وزارت علوم
1823 پژوهش و نوآوری در علوم وصنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی -
-
rifst.sinaweb.net
1824 Mathematics Interdisciplinary Research دانشگاه کاشان -
-
mir.kashanu.ac.ir
1825 پژوهشنامه مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی -
-
mmj.uok.ac.ir
1826 طبیعت ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -
-
irannature.rifr-ac.org
1827 یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
raicp.areo.ir
1828 یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
rafhc.areo.ir
1829 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب -
-
lmj.areo.ir وزارت علوم
1830 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir وزارت علوم
1831 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir وزارت علوم
1832 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران -
-
jcri.areo.ir وزارت علوم
1833 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
asrip.areo.ir
1834 زیتون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
olive.areo.ir
1835 جهاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
jihad.areo.ir
1836 ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
spcrij.areo.ir
1837 پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
ijop.areo.ir
1838 پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
anrjq.areo.ir
1839 آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2345-5845
-
jpesticides.areo.ir
1840 Iranian J. of Fisheries Science سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -
-
jifro.areo.ir
1841 مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی -
-
diplomasivahdat.mazaheb.ac.ir
1842 مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی -
-
ayandepajouhi.mazaheb.ac.ir
1843 فصلنامه مطالعات رسانه و امت دانشگاه مذاهب اسلامی -
-
resanevaomat.mazaheb.ac.ir
1844 المپیک نوین نشریه المپبک -
-
www.olympic-journal.ir
1845 دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی -
-
rouykardhayephalsafi.mazaheb.ac.ir
1846 مدرس هنر دانشگاه تربیت مدرس -
-
msa.modares.ac.ir
1847 دو فصلنامه پژوهشنامه علم دینی دانشگاه تربیت مدرس -
-
jrrs.modares.ac.ir
1848 پژوهشنامه آفریقا دانشگاه تربیت مدرس -
-
afre.modares.ac.ir
1849 Molecular and Biochemical Diagnosis (Journal) دانشگاه تربیت مدرس -
-
mbd.modares.ac.ir
1850 Infection, Epidemiology and Medicine دانشگاه تربیت مدرس -
-
iem.modares.ac.ir
1851 International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention دانشگاه تربیت مدرس -
-
ijmpp.modares.ac.ir
1852 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت دکتر روح اله طاهرخانی -
-
www.jecm.ir
1853 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران -
-
www.iranjme.ir وزارت علوم
1854 Journal of Computational Applied Mechanics دانشگاه تهران -
-
jcamech.ut.ac.ir وزارت علوم
1855 کتب سال علمی ایران دکتر خانی مجلات حقوق بشر -
-
www.iranianyearbooks.ir
1856 علوم قرآنی و تفسیر معارج پژوهشگاه علوم وحیانی معارج -
-
maarij.isramags.ir
1857 روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات -
-
www.culturalrelation.ir
1858 نشریه علمی پژوهشی ایران آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده -
-
www.iraneayandeh.ir
1859 Apadana Journal of Clinical Research مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی) -
-
ajcr.sinaweb.net
1860 Journal of Intelligent and Cognitive Computing دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان -
-
jicc.kgut.ac.ir
1861 Ethno- Pharmaceutical Products دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان -
-
js.kgut.ac.ir
1862 International journal of Advanced Biological and Biomedical Research دکتر نصر اله مرادی کر -
-
www.ijabbr.com
1863 Management Studies and Economic Systems لاله شیخی مقدم -
-
www.msaes.org
1864 نشریه هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران -
-
jhyd.iranjournals.ir
1865 نشریه شهرسازی و معماری نشریه هفت شهر -
-
www.haftshahrjournal.ir
1866 آسیب شناسی گفتار و زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -
-
ijslp.uswr.ac.ir
1867 Nanomedicine Research Journal انجمن نانو فناوری پزشکی ایران -
-
www.nanomedicine-rj.com
1868 مجله زمین شیمی ایران دانشگاه دامغان -
-
ijg.du.ac.ir
1869 مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی دانشگاه دامغان -
-
jdva.du.ac.ir
1870 Journal of Molecular Modeling and Computational Chemistry دانشگاه دامغان -
-
jmmcc.du.ac.ir
1871 Global Analysis and Discrete Mathematics دانشگاه دامغان -
-
gadm.du.ac.ir
1872 مطالعات اسلام و روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
-
islamicpsy.rihu.ac.ir
1873 اسلام و مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
-
im.rihu.ac.ir
1874 راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت حیدریه -
-
rdsj.torbath.ac.ir
1875 International Journal of New Chemistry دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین -
-
www.ijnc.ir
1876 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع -
-
psq.bou.ac.ir
1877 فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت دانشگاه باقر العلوم ع -
-
pwq.bou.ac.ir
1878 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم ع -
-
hiq.bou.ac.ir
1879 اسلام پژوهان دانشگاه باقر العلوم ع -
-
iqiri.dte.ir
1880 Journal of Membrane Science and Research دکتر علی کارگری -
-
www.msrjournal.com
1881 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند -
-
www.niordc.ir
1882 مطالعات انتقادی ادبیات دانشگاه گلستان -
-
csl.gu.ac.ir
1883 فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی دانشگاه خلیج فارس -
-
jpid.pgu.ac.ir
1884 Environmental Studies of Persian Gulf دانشگاه خلیج فارس -
-
espg.pgu.ac.ir
1885 Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology دانشگاه خلیج فارس -
-
jogpt.pgu.ac.ir
1886 مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
mhre.journals.ikiu.ac.ir
1887 فقه پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
ejs.journals.ikiu.ac.ir
1888 مطالعات قرآنی و روایی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
qhs.journals.ikiu.ac.ir
1889 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
jhsi.journals.ikiu.ac.ir
1890 ژئوتکنیک دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
gej.journals.ikiu.ac.ir
1891 دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
hcin.journals.ikiu.ac.ir
1892 دو فصلنامه اندیشه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
at.journals.ikiu.ac.ir
1893 داستان پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir
1894 پژوهشنامه اندیشه های حقوقی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
rroltd.journals.ikiu.ac.ir
1895 پژوهشنامه آینده دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
jfs.journals.ikiu.ac.ir
1896 پژوهش های حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
tolp.journals.ikiu.ac.ir
1897 اندیشه شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی -
-
ut.journals.ikiu.ac.ir
1898 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir وزارت علوم
1899 مطالعات هنرهای تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان -
-
jart.usb.ac.ir
1900 مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان -
-
ims.usb.ac.ir
1901 چشم‌انداز حسابداری و حسابرسی دانشگاه سیستان و بلوچستان -
-
jacc.usb.ac.ir
1902 International Journal of Communications and Information Technology دانشگاه سیستان و بلوچستان -
-
cit.usb.ac.ir
1903 Iranian Journal of Natural Resources Research موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران -
-
ijnrr.rifr-ac.org
1904 فصلنامه مطالعات ادبی-قرانی دانشگاه اصول دین -
-
motaleaat.osool.ac.ir
1905 مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان -
-
journals.lu.ac.ir/ijppb
1906 فصلنامه فن آوری های نوین در مهندسی محیط زیست ومنابع تجدید پذیر دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان -
-
jntesr.bkatu.ac.ir
1907 فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس -
-
www.negineiran.ir
1908 پژوهشنامه دفاع مقدس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس -
-
www.pdm8.ir
1909 نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی بانک انصار -
-
journal.ansarbank.com
1910 مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران -
-
jiops.scu.ac.ir
1911 علوم زیستی خلیج فارس دانشگاه شهید چمران -
-
pgjbs.scu.ac.ir
1912 دستاوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران -
-
jacp.scu.ac.ir
1913 دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران -
-
ajkrl.scu.ac.ir
1914 پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی) دانشگاه شهید چمران -
-
paykareh.scu.ac.ir
1915 بررسی حسابداری دانشگاه شهید چمران -
-
jiar.scu.ac.ir
1916 اللغه والادب العربی دانشگاه شهید چمران -
-
jall.scu.ac.ir
1917 Journal of Hydraulic Structures دانشگاه شهید چمران -
-
jhs.scu.ac.ir
1918 Journal of Applied and Computational Mechanics دانشگاه شهید چمران -
-
jacm.scu.ac.ir
1919 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب -
-
adyan.urd.ac.ir
1920 Iranian Journal of Environmental Hazards دانشگاه شهید چمران -
-
ijeh.scu.ac.ir
1921 هنرهای سنتی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات -
-
www.tia-ac.ir
1922 فناوری مواد پیشرفته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -
-
amt.irost.ir
1923 تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -
-
armmt.irost.ir
1924 قرآن در آئینه پژوهش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
quran.azaruniv.ac.ir
1925 علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
jassf.azaruniv.ac.ir
1926 صفیر خرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
safirekherad.azaruniv.ac.ir
1927 دو فصلنامه مولوی پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
molavi.azaruniv.ac.ir
1928 ادبیات شیعه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
shia.azaruniv.ac.ir
1929 The Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
jalda.azaruniv.ac.ir
1930 Communication in Combinatorics and Optimization دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
-
comb-opt.azaruniv.ac.ir
1931 کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی دانشگاه یزد -
-
grd.yazd.ac.ir
1932 شهر و معماری بومی دانشگاه یزد -
-
smb.yazd.ac.ir
1933 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 2382-9761
-
as.yazd.ac.ir وزارت علوم
1934 تفسیر اهل بیت علیهم السلام پژوهشگاه قرآن و حدیث -
-
exegesis.riqh.ac.ir
1935 کلام اهل بیت پژوهشگاه قرآن و حدیث -
-
kalam.riqh.ac.ir
1936 اخلاق پژوهی پژوهشگاه قرآن و حدیث -
-
ethics.riqh.ac.ir
1937 پژوهشنامه روان شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث -
-
psychology.riqh.ac.ir
1938 نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تهران -
-
jcse.ut.ac.ir
1939 نشریه معماری دانشگاه تهران -
-
jmemari.ut.ac.ir
1940 نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران -
-
jrels.ut.ac.ir
1941 نشریه محیط جغرافیایی دانشگاه تهران -
-
jgenv.ut.ac.ir
1942 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران -
-
jfe.ut.ac.ir
1943 نشریه گردشگری شهری دانشگاه تهران 2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir وزارت علوم
1944 نشریه تجاری سازیِ فنآوری دانشگاه تهران -
-
jtc.ut.ac.ir
1945 نشریه بازیافت آب دانشگاه تهران -
-
wrj.ut.ac.ir
1946 مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) دانشگاه تهران -
-
jmb.ut.ac.ir
1947 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران 2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir وزارت علوم
1948 مجله مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران -
-
jlt.ut.ac.ir
1949 مجله علوم کشاورزی ایران دانشگاه تهران -
-
jijas.ut.ac.ir
1950 مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران -
-
jpsyedu.ut.ac.ir
1951 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -
-
jflps.ut.ac.ir
1952 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) دانشگاه تهران -
-
jflh.ut.ac.ir
1953 کشاورزی (منتشر نمی شود) دانشگاه تهران -
-
joa.ut.ac.ir
1954 فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) دانشگاه تهران -
-
jmk.ut.ac.ir
1955 فصلنامه مطالعات جهان دانشگاه تهران -
-
jwsq.ut.ac.ir
1956 سلامت روان شناختی دانشگاه تهران -
-
jpsyhealth.ut.ac.ir
1957 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir وزارت علوم
1958 حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) دانشگاه تهران -
-
jclp.ut.ac.ir
1959 پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران -
-
jhgr.ut.ac.ir
1960 پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران دانشگاه تهران -
-
ijar.ut.ac.ir
1961 پژوهشنامه ثقلین دانشگاه تهران -
-
jsaghalain.ut.ac.ir
1962 پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی دانشگاه تهران -
-
jcrir.ut.ac.ir
1963 پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) دانشگاه تهران -
-
jrg.ut.ac.ir
1964 بین المللی علوم (منتشر نمی شود) دانشگاه تهران -
-
iijs.ut.ac.ir
1965 Pollution دانشگاه تهران 2383-451X
2383-4501
jpoll.ut.ac.ir وزارت علوم
1966 به نژادی گیاهان زراعی و باغی دانشگاه تهران -
-
jacb.ut.ac.ir
1967 Political Geography Research دانشگاه تهران -
-
jpogr.ut.ac.ir
1968 Natural Environment Change دانشگاه تهران -
-
jnec.ut.ac.ir
1969 Journal of Mycology Research دانشگاه تهران -
-
jmr.ut.ac.ir
1970 Journal of Life Science Engineering دانشگاه تهران -
-
www.jlse.ir
1971 Journal of Food and Bioprocess Engineering دانشگاه تهران -
-
jfabe.ut.ac.ir
1972 Journal of Entrepreneurship Research دانشگاه تهران -
-
jer.ut.ac.ir
1973 Journal of Cyberspace Policy دانشگاه تهران -
-
jcpolicy.ut.ac.ir
1974 Journal of Contemporary Islamic Studies دانشگاه تهران -
-
jcis.ut.ac.ir
1975 Journal of Applied Mechanics دانشگاه تهران -
-
jamech.ut.ac.ir
1976 Iranian Journal of Environmental Sciences دانشگاه تهران -
-
ijes.ut.ac.ir
1977 International Journal of Womens Research دانشگاه تهران -
-
ijwr.ut.ac.ir
1978 Iranian Journal of Archaeology and Archaeological sciences دانشگاه تهران -
-
archsci.ut.ac.ir
1979 International Journal of Architectural Technology دانشگاه تهران -
-
ijat.ut.ac.ir
1980 International Journal of Management Academy دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت -
-
www.ijoma.org
1981 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) 2423-7396
2538-5461
edus-islam.isuw.ac.ir وزارت علوم
1982 فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم -
-
www.journal.iauqeshm.ac.ir
1983 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دانشگاه رازی کرمانشاه -
-
jlw.razi.ac.ir
1984 مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه -
-
ipes.razi.ac.ir
1985 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه -
-
jap.razi.ac.ir وزارت علوم
1986 فصلنامه ادبیات داستانی سابق دانشگاه رازی کرمانشاه -
-
rp.razi.ac.ir
1987 هنر و تمدن شرق مرکز پژوهشی هنر و معماری -
-
www.jaco-sj.com
1988 خبرنامه وفاق دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت -
-
vefagh.dmsonnat.ir
1989 حبل المتین دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت -
-
hablolmatin.dmsonnat.ir
1990 ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان 2345-6493
2345-6507
math-sci.iranjournals.ir وزارت علوم
1991 International Journal of Society, Culture and Language مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد -
-
www.ijscl.net
1992 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران -
-
www.bmmj.org وزارت علوم
1993 Mycologia Iranica انجمن قارچ شناسی ایران 2382-9664
2382-9656
mi.iranjournals.ir وزارت علوم
1994 نشریه اندیشنامه ولایت دانشکده شهید محلاتی -
-
avj.smc.ac.ir
1995 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) -
-
rmt.iranjournals.ir وزارت علوم
1996 نشریه مسائل اجتماعی دانشگاه خوارزمی -
-
ijal.khu.ac.ir
1997 فصلنامه آموزش مهندسی ایران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران -
-
ijee.ias.ac.ir
1998 مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد -
-
ecnm.shahed.ac.ir
1999 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد -
-
rsci.shahed.ac.ir وزارت علوم
2000 فصلنامه ادبیات مقاومت دانشگاه شاهد -
-
rl.shahed.ac.ir
2001 Journal of Quality Engineering and Production Optimization دانشگاه شاهد -
-
jqepo.shahed.ac.ir
2002 Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems دانشگاه شاهد -
-
jepecs.shahed.ac.ir
2003 دوفصلنامه سواد اطلاعاتی دانشگاه سمنان -
-
www.informationliteracy.ir
2004 کتاب پژوهش سمنان دانشگاه سمنان -
-
book.semnan.ac.ir
2005 project management دانشگاه سمنان -
-
project.semnan.ac.ir
2006 particle physics journal دانشگاه سمنان -
-
ppj.semnan.ac.ir
2007 نشریه هنرهای کاربردی دانشگاه سمنان -
-
aaj.semnan.ac.ir
2008 The Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering دانشگاه سمنان -
-
mseee.journals.semnan.ac.ir
2009 Iranian Journal of Cognition and Education (IJCE) دانشگاه سمنان -
-
ijce.semnan.ac.ir